Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Korzystanie z usług „Wydawnictwa Business Magazine Manager” i odwiedzanie stron „Wydawnictwa Business Magazine Manager” jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej polityki ochrony prywatności.

Przed każdym skorzystaniem z usług „Wydawnictwa Business Magazine Manager” i odwiedzając serwisy „Wydawnictwa Business Magazine Manager” należy zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami Polityki Prywatności, prosimy nie korzystać z naszych usług ani użyteczności serwisów oferowanych poprzez systemy rejestracji i logowania. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

„Wydawnictwo Business Magazine Manager” przykłada wiele uwagi ochronie prywatności informacji dotyczących użytkowników usług i serwisów. W czasie korzystania z usług i serwisów można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.

***

„Wydawnictwo Business Magazine Manager” jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 925 ze zm.). „Wydawnictwo Business Magazine Manager” bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z polskim i europejskim prawem ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Dane osobowe użytkowników uzyskiwane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane przez „Wydawnictwo Business Magazine Manager” w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy (świadczenia usług), w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO- wykonanie umowy);
 2. Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, tj:
  1. Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
  2. Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami prawa.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystali:

  1. Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
  2. Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności dane podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
  3. Przez czas, w czasie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w szczególności otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO- uzasadniony interes Administratora).
 1. Wykrywania nadużyć i zapobiegania nadużyciom – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 2. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w szczególności obejmuje sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 3. Wsparcia obsługi, w szczególności informowania o awariach, o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 4. dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez „Wydawnictwo Business Magazine Manager” samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 5. na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych i statystyk– przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).

Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą. Treść zgody użytkownika będzie określać w jakim celu będziemy przetwarzali dane osobowe danego użytkownika.

Bez rejestracji przez użytkownika nie możemy wykonywać usług objętych umową.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe takie jak:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania/adres wysyłki,

– adres email,

– numer telefonu,

– datę urodzenia (opcjonalnie),

– płeć (opcjonalnie)

– login i hasło

niezbędne do korzystania z niektórych serwisów i usług „Wydawnictwa Business Magazine Manager”. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, produktach oraz dostępnych promocjach a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla poszczególnych celów wskazanych przez „Wydawnictwo Business Magazine Manager”.

Podczas zawierania umowy lub w czasie jej trwania użytkownicy mogą zamówić dodatkowe usługi, a także mogą skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania danych użytkownika w sposób inny, niż opisany w Polityce Prywatności, brakujące informacje przekażemy użytkownikowi przed uzyskaniem tych danych.

Dane z pola z formularza rejestracyjnego „Imię” „Nazwisko” są rejestrowane w systemie informatycznym „Wydawnictwo Business Magazine Manager” jedynie w celach identyfikacyjnych (do identyfikacji w serwisie służy powołana nazwa, zwana również „loginem” oraz ustanowione przez użytkownika „hasło”). Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Podawany przy rejestracji przez użytkownika adres e-mail jest wykorzystywany jako login, a także w celu świadczenia usług przez „Wydawnictwo Business Magazine Manager” i przypomnienia hasła (na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłany, na odpowiedni wniosek użytkownika złożony serwisie e-mail z informacją przypominającą hasło do serwisu). Pola „płeć” i „data urodzenia” służą przekazaniu dalszych informacji o użytkowniku, opcjonalnie, stosownie do woli użytkownika. Wszystkie dane podawane przez użytkownika przy rejestracji są wykorzystywane jedynie w celach opisanych powyżej.

Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest zawsze dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu (dane niezbędne do założenia konta (i profilu) są określone w formularzu rejestracyjnym. Założenie przez użytkownika konta następuje automatycznie po dokonaniu procesu rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w formularzu rejestracji.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych serwisów „Wydawnictwa Business Magazine Manager” są przetwarzane dla potrzeb serwisów i będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z „Wydawnictwem Business Magazine Manager” na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i RODO:

Dane użytkowników przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonaniu naszych usług:
  1. podwykonawcom usług, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub pośredniczących w organizacji akcji marketingowych;
  2. obsługującym sieć teleinformatyczną, nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
  3. podmiotom, które wspierają nas przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta
  4. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną czy księgową
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane użytkowników we własnym imieniu:
  1. podwykonawcom usług, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub pośredniczących w organizacji akcji marketingowych
  2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu zapewnienia działania usługi POLECENIE ZAPŁATY oraz dokonania zwrotów na rzecz użytkowników
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności w sytuacji, gdy użytkownik nie płaci naszych rachunków

Jeżeli użytkownik dokona zapłaty za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonał użytkownik zapłaty. Dane te będziemy przetwarzali:

 1. w celu sprawdzenia czy użytkownik dokonał prawidłowej zapłaty a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa prawna: 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy)
 2. w celu dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO –uzasadniony interes Administratora).
 3. w celach statystycznych i analitycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO –uzasadniony interes Administratora).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przez naszych partnerów świadczących usługi w imieniu lub dla „Wydawnictwa Business Magazine Manager”. Umowy zawarte z takimi podmiotami zobowiązują je jednak do traktowania Państwa danych z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Newslettery:

Administrator świadczy usługę newslettera wyłącznie dla użytkowników, którzy w tym celu podali. swój adres e-mail, Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych będzie skutkowało brakiem możliwości wysyłki newslettera.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez użytkownika.

Dane osobowe w ramach usługi newslettera są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy
 2. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawa prawna (w tym profilowania): art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisach;
 4.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Prawa każdego użytkownika:

Dysponentem danych osobowych jest wyłącznie użytkownik, którego dane dotyczą.

Każdy użytkownik posiadający profil użytkownika ma prawo do:

 1. wglądu do własnych danych osobowych ujętych w profilu użytkownika (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika, po zalogowaniu się na konto)
 2. poprawiania lub sprostowania zawartych informacji w profilu użytkownika (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian (z wyłączeniem możliwości zmiany nazwy użytkownika, tj. loginu, którym jest adres email podany przez użytkownika).

Każdy użytkownik ma prawo także:

 1. żądania zaniechania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych. Prawo to jest realizowane poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika wysłanego z konta e-mail podanego do skorzystania z opcji przypomnienia hasła na adres rezygnacja@managermba.pl

Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych z formularza rejestrowego (ewentualnie tych danych w późniejszym czasie zmienionych poprzez edycję danych konta), widocznych dla wszystkich użytkowników serwisu z serwisu. Nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące poprzednich zakupów użytkowników dla celów sprawozdawczości, zapewnienia zgodności i naszej odpowiedzialności za świadczone usługi.

 1. Żądania ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku). Prawo to realizowane poprzez żądanie ograniczenia przetwarzania określonych danych zamieszczonych w ramach profilu użytkownika wysłanego z konta e-mail podanego do skorzystania z opcji przypomnienia hasła na adres rezygnacja@managermba.pl
 2. Przeniesienia danych do innego administratora danych lub Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Aby mieć pewność, że użytkownik jest uprawniony do złożenia danego wniosku możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie użytkownika.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej każdy użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych danego użytkownika (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych użytkownika w tym konkretnym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą użytkownicy w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku danego użytkownika, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzani danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów danego użytkownika, jego praw i wolności
 2. Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykorzystanie danych i zgoda ta zostanie przez Państwa wycofana, to nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

Skargi mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w „Wydawnictwie Business Magazine Manager”:

iod@managermba.pl

„Wydawnictwo Business Magazine Manager” jako administrator danych osobowych wypełnił obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

„Wydawnictwo Business Magazine Manager” przetwarza dane użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania usług, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają „Wydawnictwu Business Magazine Manager” w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. „Wydawnictwo Business Magazine Manager” korzysta z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i świadczonych usług.

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 1. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych,
 2. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
 3. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Partnerzy „Wydawnictwa Business Magazine Manager”:

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronach naszego serwisu. Jeśli w serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, „Wydawnictwo Business Magazine Manager” zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisów „Wydawnictwa Business Magazine Manager”, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek „Wydawnictwa Business Magazine Manager”.

Jeśli nie życzą sobie Państwo więcej otrzymywać informacji o usługach i promocjach „Wydawnictwa Business Magazine Manager”, proszę odesłać maila z tematem „rezygnacja” na adres rezygnacja@managermba.pl, co będzie równoznaczne z rezygnacją. Mogą Państwo także zastosować procedurę zgłoszenia sprzeciwu, o której mowa powyżej.

*****

Identyfikacja odwiedzających Serwisy „Wydawnictwa Business Magazine Manager”:

Polityka Cookies „Wydawnictwa Business Magazine Manager”:

„Wydawnictwo Business Magazine Manager” wskazuje, iż poprzez korzystanie z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej, jak również poprzez korzystanie z usług za pośrednictwem serwisów internetowych lub otrzymywanie od „Wydawnictwa Business Magazine Manager” wiadomości e-mail użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”) zgodnie z niniejszą Polityką cookies.

Od czasu do czasu „Wydawnictwo Business Magazine Manager” może wprowadzić do łączącego się z jej serwisem komputera pewne informacje, aby za ich pośrednictwem móc identyfikować jego użytkownika. Informacje te znane są powszechnie pod nazwą „cookies”. Dzięki „cookies” „Wydawnictwo Business Magazine Manager” dowiaduje się jak i kiedy wizytujący korzystają z jej usług i serwisów, co ułatwia „Wydawnictwu Business Magazine Manager” na bieżąco dostosowywać zasoby serwisów i usług do potrzeb klienta. Dodajmy, że „cookies” „Wydawnictwo Business Magazine Manager” używa jedynie w celu dostępu do informacji zapisywanych na Państwa dysku twardym wyłącznie przez „cookies” wysyłanych tylko z tego serwisu. Stosowanie „cookies” jest standardem wykorzystywanym przez wiele witryn internetowych. „Cookies” są przechowywane w Państwa komputerze, a nie w serwisach „Wydawnictwa Business Magazine Manager”.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać „cookies” lub gdy chcą być Państwo informowani o ich nadejściu, prosimy o odpowiednie ustawienie przeglądarki, jeśli posiada ona taką opcję.

Z „cookies” mogą korzystać także podmioty współpracujące z „Wydawnictwem Business Magazine Manager”, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies:

Pliki cookies wykorzystywane są w celu lepszego zrozumienia mechanizmu działania aplikacji i stron internetowych oraz do optymalizacji korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Dzięki „ciasteczkom” podmioty, które je przesyłają, mogą analizować wydajność strony internetowej lub aplikacji mobilnej, identyfikować użytkowników i zapamiętywać ich preferencje, w lepszy sposób rozpoznawać, czy dany komputer lub inne urządzenie (a zatem prawdopodobnie ich użytkownik) odwiedzał już wcześniej tę stronę internetową, a także przedstawiać spersonalizowane reklamy.

Zmiany:

„Wydawnictwo Business Magazine Manager” zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies”, zmian zasobów niniejszego serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do niniejszego serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu mogą, ale nie muszą być o tym uprzedzeni.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies” prosimy je kierować na adres info@managermba.p