XX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres MBA

AI Powered Management – Evolution or Revolution?

17 – 19 maja 2024 r.

Międzynarodowy Kongres MBA organizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to największe w Polsce wydarzenie integrujące środowisko studentów i absolwentów studiów MBA oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla z różnych branż. Każdego roku bierze w nim udział ponad 200 osób. Tematem przewodnim tegorocznej jubileuszowej edycji Kongresu jest ”AI Powered Management – Evolution or Revolution?”.

Podczas wydarzenia poruszane będą aktualne zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją (artificial intelligence), która w ostatnich latach towarzyszy nam na każdym etapie zarówno naszego życia zawodowego, jak i prywatnego. Uczestnicy Kongresu będą mieli niesamowitą okazję skonfrontować swoje poglądy na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu z praktykami, ekspertami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. W ramach wydarzenia odbędą się dyskusje panelowe, podczas których uczestnicy będą mieli szansę wymieniać się doświadczeniami z zakresu wykorzystania narzędzi machine learning, zadawać trudne, prowokujące do dyskusji pytania i wspólnie poszukiwać na nie odpowiedzi.

Tegoroczną edycję Międzynarodowego Kongresu MBA otworzy Jarosław Królewski (Prezes/współzałożyciel Synerise oraz prezes zarządu Klubu Piłkarskiego Wisła Kraków) wystąpieniem „Why We Need Inhuman AI”.

XX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres MBA obejmuje 3 panele tematyczne:

  1. AI Powered Innovations in the Digital Transformation
  2. Beyond the Hype: Real-World AI for Marketing Success
  • The Strategic Issues of People Management in AI context

Międzynarodowy Kongres MBA to jednak nie tylko panele! Na uczestników czekają między innymi:

Warsztaty – nasi uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w części praktycznej prowadzonej przez trenerów z bogatym doświadczeniu zawodowym. Kongres stanowi świetną okazję do dalszego doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania horyzontów dzięki zajęciom warsztatowym, w których uczestniczą reprezentanci różnych branż.

Networking & Gala Dinner – podczas Kongresu uczestnicy będą mieli możliwość wymiany myśli i doświadczeń podczas swobodnych dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Ważnym wydarzeniem podczas pierwszego dnia będzie uroczysta Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną. W tym roku licytowane będą między innymi dzieła sztuki oraz przedmioty o szczególnej wartości artystycznej, a zebrane środki zostaną przeznaczone na rzecz Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitalu Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wyjątkowym wydarzeniem zamykającym Kongres będzie piknik rodzinny organizowany na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, koło Krakowa. Piknik to zarówno wspaniała okazja do wzmocnienia integracji między uczestnikami Kongresu, jak i możliwość postawienia pierwszych kroków w grze w golfa. Szczególnym punktem programu jest turniej o Puchar Dyrektora KSB UEK.

Już teraz zachęcamy Państwa do rejestracji na stronie internetowej Kongresu oraz do zakupu wejściówek na Gala Dinner i Piknik rodzinny (liczba miejsc ograniczona).

Do zobaczenia 17-19 maja 2024!

https://kongresmba.uek.krakow.pl/

 

20th Jubilee International MBA Congress

AI Powered Management – ​​Evolution or Revolution?

May 17 – 19, 2024

The International MBA Congress organized by Krakow Business School at Krakow University of Economics is the largest event in Poland integrating the environment of MBA students and graduates as well as middle and senior managers from various industries. Over 200 people take part in it every year. The main theme of this year’s anniversary edition of the Congress is „AI Powered Management – Evolution or Revolution?”.

The event will discuss current issues related to the artificial intelligence, which in recent years has accompanied us at every stage of both our professional and private lives. Congress participants will have an amazing opportunity to confront their views on the use of artificial intelligence in management with practitioners, experts, entrepreneurs and scientists. The event will include panel discussions, during which participants will have the opportunity to exchange experiences in the use of machine learning tools, ask difficult, discussion-provoking questions and look for answers together.

This year’s edition of the International MBA Congress will be opened by Jarosław Królewski (CEO/Co-founder of Synerise and CEO/Owner of Wisła Kraków Football Club) with his speech „Why We Need Inhuman AI”.

The 20th Jubilee International MBA Congress includes 3 thematic panels:

  1. I. AI Powered Innovations in the Digital Transformation
  2. Beyond the Hype: Real-World AI for Marketing Success

III. The Strategic Issues of People Management in AI context

However, the International MBA Congress is not only about panels! Participants can expect, among others:

Workshops – our participants will have the opportunity to take part in the practical part conducted by trainers with extensive professional experience. The Congress is a great opportunity to further improve your skills and broaden your horizons thanks to workshops attended by representatives of various industries.

Networking & Gala Dinner – during the Congress, participants will have the opportunity to exchange thoughts and experiences during free discussions and establish new business contacts. An important event on the first day will be the Gala Dinner combined with a charity auction. This year, works of art and items of special artistic value will be auctioned, and the funds collected will be donated to the Psychiatry Clinical Department for Adults, Children, and Youth University Hospital in Krakow.

The unique event closing the Congress will be a family picnic organized at the Royal Kraków Golf & Country Club in Ochmanów, near Krakow. The picnic is both a great opportunity to strengthen integration between Congress participants and the opportunity to take the first steps in playing golf. A special point of the program is the tournament for the KSB KUE Director’s Cup.

We encourage you to register now on the Congress website and purchase tickets for the Gala Dinner and Family Picnic (limited spaces available).

See you May 17-19, 2024!

https://kongresmba.uek.krakow.pl/