XX Kongres Brokerów

XX Kongres i 25 lat pracy Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na rzecz środowiska brokerskiego i całego rynku ubezpieczeniowego to ważne wydarzenie w tym segmencie rynku

Autor artykułu – Roman Lercher

W tegorocznym kongresie udział wzięła rekordowa liczba uczestników – 1135 osób, w tym 537 brokerów i 407 przedstawicieli zakładów ubezpieczeń. Jak zaznaczył prezes zarządu stowarzyszenia Łukasz Zoń, brokerzy zawsze stali przy klientach, realizując politykę, która dopiero po wielu latach stała się obowiązującą i znalazła swoje odzwierciedlenie w zapisach ustawowych. Dlatego środowisko przygotowane jest do nowych wyzwań wynikających z implementacji unijnej dyrektywy IDD.

Problemy związane z wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych dla pośredników ubezpieczeniowych zdominowały merytoryczną część kongresu zarówno w wystąpieniu prezesa stowarzyszenia, jak i w odbywających się drugiego dnia debacie brokerskiej i rozmowach kuluarowych. Oceniano ich wpływ na codzienną pracę, ich pozytywne i negatywne skutki. Zastanawiano się nad ich przełożeniem na prawidłowe relacje w stosunkach między brokerem a zakładem ubezpieczeń, a przede wszystkim brokerem i jego klientem. Stowarzyszenie w sposób aktywny i konsekwentny brało udział w pracach legislacyjnych już w trakcie tworzenia dyrektywy zarówno za pośrednictwem BIPAR (Europejska Federacja Pośredników Ubezpieczeniowych), wyrażając stanowisko istotne z punktu widzenia polskiego środowiska brokerów, jak i kierując swoje uwagi do Ministerstwa Finansów. Powstałe w tym okresie analizy opracowywane przez wybitnych przedstawicieli nauki przyczyniły się do kształtowania rządowych opinii i rekomendacji.

W trakcie prac nad ustawą o dystrybucji ubezpieczeń stowarzyszenie nie tylko monitorowało prace legislacyjne, przygotowując założenia nowej inicjatywy ustawodawczej, lecz także prezentowało je na forum środowisk ubezpieczeniowych, organizując w tym celu spotkania, seminaria naukowe, z czynnym uczestnictwem przedstawicieli
Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego oraz organizacji samorządowych, takich jak Polska Izba Ubezpieczeń, Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, i innych, a także czynnie uczestnicząc we wszystkich inicjatywach związanych z nowym ustawodawstwem.

Celem stowarzyszenia w tym względzie było doprowadzenie do takiego kształtu nowego ustawodawstwa, by zapewniło ono możliwość prowadzenia nieskrępowanej działalności brokerskiej mimo podwyższonych wymagań wynikających z nowej dyrektywy. Z tego też powodu, oprócz wyżej opisanych działań, zarząd stowarzyszenia doprowadził do powstania autorskiego projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, implementującego założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów, a jednocześnie korzystnego w ocenie stowarzyszenia tak dla działalności brokerskiej, jak wspomagającego rozwój rynku ubezpieczeń jako takiego. Projekt ten został zaprezentowany w grudniu 2016 r. jako stanowisko środowiska brokerów w odniesieniu do kształtu przepisów implementujących dyrektywę o dystrybucji ubezpieczeń.

Uroczystości jubileuszowe koncentrowały się na wyróżnieniu wszystkich, którzy przez ćwierćwiecze współpracowali ze stowarzyszeniem, pomagali mu i je wspierali. Nagrody Fair Play za rok 2016 przyznawane przez brokerów za wysoki poziom merytoryczny i etyczny wspólnych działań na rzecz klientów wręczone zostały: w segmencie majątkowym Ergo Hestii, a w segmencie życiowym PZU Życie. Za długoletnią, wyróżniającą się współpracę z brokerami wyróżniono nagrodą SuperFair Play STU Ergo Hestia oraz TUiR Warta. Wyróżnienia honorowe w postaci medali 25-lecia stowarzyszenia wręczono przedstawicielom Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, uczelni wyższych, firm współpracujących ze Stowarzyszeniem Brokerów oraz przedstawicielom mediów. Natomiast prezes stowarzyszenia Łukasz Zoń otrzymał Nagrodę Honorową im. prof. Tadeusza Sangowskiego przyznaną przez Kapitułę Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Z okazji jubileuszu odznaczenia ufundowane przez jednego z brokerów otrzymali ci, którzy na kongres przyjechali po raz 20.

Drugi dzień kongresu oddano w ręce współorganizatorów: towarzystwom ubezpieczeń i firmom okołorynkowym. Organizowane przez nich zarówno spotkania merytoryczne, jak i atrakcje zdobyły uznanie uczestników, co potwierdziła wysoka frekwencja.

fot.: Materiały prasowe