Wysokie wzrosty w Grupie SARE

SONY DSC

Potwierdziły się bardzo wysokie wzrosty wyników w Grupie SARE w pierwszym kwartale 2017 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 10 694 tys. zł, w stosunku do 7 655 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r., co oznacza wzrost o 39,7%. Zysk z działalności operacyjnej EBIT w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł 1 460 tys. zł, w stosunku do 784 tys. zł uzyskanych w  tym samym okresie roku ubiegłego, co dało skok aż o 86,2%. Tym wzrostom wyników nie ustępuje również zysk netto Grupy SARE, który wzrósł aż o 100% – 561 tys. zł uzyskane w pierwszym kwartale 2016 r., w porównaniu do poziomu 1 122 tys. zł w roku bieżącym.

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (W TYS. ZŁ) 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016 ZMIANA %
Przychody ze sprzedaży 10 694 7 655 39,7%
EBITDA 1 777 988 79,8%
Zysk netto 1 122 561 100%

 

 

– Za nami bardzo udany kwartał. Wyniki, które dzisiaj prezentujemy, to bardzo dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy, dla których wzrost wartości Spółki jest sprawą priorytetową. Rosnące wyniki potwierdzają również duży potencjał rozwoju Grupy SARE i słuszność przyjętej strategii działania. To szczególnie ważne w związku z naszymi planami rozwoju, nie tylko organicznego, ale także poprzez ewentualne fuzje i przejęciamówi Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE S.A.

Spółka utrzymuje nie tylko wysoką dynamikę wzrostu ale również udział w bardzo szybko rosnącym rynku marketingu internetowego. Szczególnie, że jak pokazują wskaźniki rynkowe, stale rosną wydatki na reklamę online, a tym samym zwiększają się budżety na tego typu działania w firmach.

W I kwartale 2017 r., w wynikach Grupy Kapitałowej SARE, można zaobserwować nasilenie pozytywnych trendów, które utrzymują się od kilkunastu miesięcy. Po pierwszym kwartale bieżącego roku skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 10 694 tys. zł, co w stosunku do I kwartału ubiegłego roku stanowiło wzrost o 39,7%. Zysk netto osiągnął 1 122 tys. zł, co oznacza wzrost do analogicznego okresu poprzedniego roku o 100%. Podobnie kształtuje się wartość EBITDA, która wzrosła o 79,8% i osiągnęła poziom 1 777 tys. zł po trzech miesiącach bieżącego roku.

Ponadto, Grupa SARE ma bardzo dobrą sytuację płynnościową. Nie posiada zadłużenia i dysponuje obecnie kapitałem obrotowym w wysokości około 8,5 mln zł, z którego docelowo mają zostać sfinansowane ewentualne przejęcia, pod kątem których stale analizowany i badany jest rynek. Na uwagę zasługuje również fakt, że na wysokie wzrosty Grupy Kapitałowej złożyły się wyniki wszystkich spółek, wchodzących w skład Grupy SARE.

 – Pierwszy kwartał tego roku zamykamy bardzo dobrymi wynikami – 86,2-proc. wzrost zysku na działalności operacyjnej i 100-proc. wzrost zysku netto, to bezdyskusyjny sukces działalności operacyjnej naszych spółek w analizowanym pierwszym kwartale tego roku i potwierdzenie słuszności obranego przez nas kierunku działań. Jednocześnie patrzymy optymistycznie na kolejne kwartały, w których będziemy realizować założone wcześniej cele strategiczne – dodaje Krzysztof Zawadzki, członek zarządu SARE S.A.

 

Ogłoszona w styczniu tego roku strategia korporacyjna zakłada, że SARE będzie wiodącą polską Grupą w obszarze wsparcia procesów sprzedaży marketingiem internetowym, skutecznie wdrażającą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

 – W ogłoszonej na początku tego roku strategii, założyliśmy szereg działań, mających na celu poprawę efektywności działania Grupy oraz zapewnienie naszym klientom narzędzi wspierających sprzedaż, które będą jednocześnie atrakcyjne kosztowo oraz dostosowane do ich potrzeb. I w takim kierunku systematycznie zmierzamy. Przyjęta polityka, związana szczególnie z rozwojem produktów i oferty we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, koncentrowaniu się na badaniach i rozwoju własnej technologii oraz zwiększaniu kompetencji w zakresie omnichannel, pozwoliła nam na tak spektakularne wzrosty – dodaje Dariusz Piekarski.

Rynek reklamy internetowej na całym świecie rozwija się dynamicznie i w większości krajów rozwiniętych jego wartość przekracza już wartość reklamy telewizyjnej. Według prognoz, w Polsce w 2020 r. digital marketing ma osiągnąć 34% udziału we wszystkich wydatkach marketingowych. Oznacza to, że takie spółki jak SARE, jeszcze mocniej zaznaczą swoja obecność na globalnym rynku reklamy internetowej.