Wyniki ALTUS TFI S.A.

Niezależne ALTUS TFI S.A., notowane na warszawskiej giełdzie systematycznie poprawia wyniki finansowe. W I kwartale 2018 r. towarzystwo wypracowało 23,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto, i był to najlepszy wynik w ponad 9-letniej historii. Zarząd podtrzymuje przeznaczenie 90% zysku jednostkowego za 2017 r., czyli 72,1 mln zł na wypłatę dywidendy.

Notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy niezależne ALTUS TFI S.A. podsumowało I kwartał 2018 roku pod względem wyników finansowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły w tym okresie 89,97 mln zł, nieznacznie mniej niż w tym samym okresie ub.r., co jest pochodną podobnego spadku wartości portfela. – Spadek przychodów, licząc rok do roku jest wynikiem trudnej sytuacji krajowym na rynku TFI, na którym – moim zdaniem – mimo to dobrze sobie radzimy. Dzięki przejęciu przez ALTUS TFI S.A. na koniec sierpnia ub.r. BPH TFI S.A. (obecnie Rockbridge TFI S.A.) oraz konsekwentnej organicznej budowy portfela w liniach biznesowych zapewniających wyższe przychody i marże, tj. niededykowanych FIZ-ach oferowanych zamożnym klientom oraz funduszach otwartych przeznaczonych dla klienta masowego zanotowany spadek jest nieznaczny. Staramy się szukać nowych nisz. W lutym br. pozyskaliśmy nowych dużych klientów, dzięki czemu udało się nam utrzymać wartość portfela blisko historycznych poziomów mówi Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI S.A. – W konsekwencji tych działań udało się nam utrzymać naszą pozycję w rankingu największych firm zarządzających aktywami. Na koniec I kwartału 2018 r. ALTUS TFI S.A zarządzając łącznie 14,98 mld zł aktywów zajmował siódmą pozycję pod tym względem spośród 42 krajowych TFI działających w Polsce. Uwzględniając należące do naszej grupy kapitałowej Rockbridge TFI S.A., jako grupa z 17,10 mld zł aktywów zajmowaliśmy piąte miejsce. Warto też dodać, że choć jesteśmy towarzystwem niezależnym, nieposiadającym własnej sieci sprzedaży w zestawieniu IZFiA wyprzedzały nas TFI należące do największych instytucji: banków PKO BP i Pekao oraz ubezpieczyciela, czyli Grupy PZU. Byliśmy też największym TFI notowanym na warszawskiej giełdzie – dodaje prezes Piotr Osiecki.

 

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe ALTUS TFI S.A.

(tys. zł)

01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2017
Przychody netto ze sprzedaży 89 967 91 595
Koszty działalności operacyjnej 60 535 57 524
Zysk ze sprzedaży 29 432 34 071
Pozostałe przychody operacyjne 124 75
Pozostałe koszty operacyjne 1 414 5 331
Zysk na działalności operacyjnej 28 142 28 815
Przychody finansowe 871 1 419
Koszty finansowe 119 10
Zysk brutto 28 894 30 224
Podatek dochodowy 5 787 8 906
Zysk netto 23 107 21 318

Źródło: ALTUS TFI S.A.

W I kwartale 2018 r. ALTUS TFI S.A wypracowało 29,43 mln zł skonsolidowanego zysku na sprzedaży. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w I kwartale 2018 r. 23,11 mln zł, o 8,39% (tj. o 1,79 mln zł) więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. I był to rekordowy wynik finansowy netto w ponad 9-letniej historii spółki. – Nasza strategia zakładająca rozwój poprzez zdywersyfikowany organiczny wzrost portfela oraz przejęcia konkurencyjnych TFI oraz poszczególnych funduszy nadal się sprawdza. Jesteśmy liderem pod względem wypracowanych zysku netto i przychodów ze sprzedaży nie tylko spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie – mówi Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI S.A. – W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy spadek kursu naszej spółki. Naszym zdaniem, nie ma on oparcia w analizie fundamentalnej ALTUS TFI S.A. Wyniki wypracowane w I kwartale 2018 r. potwierdzają, że spółka jest w dobrej sytuacji finansowej. Chcemy dzielić się naszym sukcesem z akcjonariuszami. Dlatego podtrzymujemy, jako zarząd przeznaczenie 90% zysku jednostkowego za 2017 na wypłatę dywidendy, co będzie rekordową kwotą w giełdowej historii spółki – podsumowuje prezes Piotr Osiecki.

ALTUS TFI S.A. działa na polskim rynku od ponad dziewięciu lat – 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). ALTUS TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami ALTUS TFI S.A., co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: sWIG80, WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

Tomasz Brzeziński