Wspieranie innowacyjności to wspieranie przedsiębiorczości

W erze gospodarki opartej na wiedzy bycie innowacyjnym jest najważniejszym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa

centra badawczo-rozwojowe otwierają w Polsce liderzy światowych rynków, dostrzegając potencjał naszych naukowców i inżynierów oraz coraz chętniej z nich korzystając. PARP chce, by z tego potencjału w jak największym stopniu korzystali rodzimi przedsiębiorcy. W tym celu eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprojektowali wiele instrumentów wspierających współpracę biznesu i naukowców, m.in proste i przystępne „Bony na innowacje” – program skrojony na potrzeby mniejszych firm.

Jak to działa?

Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. W ramach programu 2.3.2 POIR „Bony na innowacje” PARP pomaga połączyć ich siły, finansując nawet do 85 proc. kosztów usług świadczonych przez jednostki naukowe oraz do 70 proc. kosztów wdrożenia innowacji.

Program został podzielony na dwa etapy: osobne, ale ściśle powiązane konkursy. W pierwszym wspierane są projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych: wyrobu, technologii, projektu wzorniczego albo usługi. Przy maksymalnym poziomie dofinansowania przedsiębiorca może otrzymać nawet 340 tys. zł.

Wykonawcami usług mogą być renomowane wydziały uczelni wyższych, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz komercyjne centra badawczo-rozwojowe, spółki celowe jednostek naukowych lub laboratoria z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Przedsiębiorcy, którzy mają już opracowaną w I etapie innowację (i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową), w II etapie mogą wnioskować o środki na jej wdrożenie. Przy maksymalnym poziomie dofinansowania może to być nawet 560 tys. zł.

Wsparcie w II etapie obejmuje wyłącznie realizację inwestycji początkowej, czyli zakup albo wytworzenie maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji oraz wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, np. w formie patentów, licencji czy know-how. Inwestycje wdrożeniowe mogą być związane z założeniem nowego lub unowocześnieniem istniejącego zakładu, dywersyfikacją jego produkcji czy zwiększeniem zdolności produkcyjnej.

Oba konkursy jeszcze trwają. W I etapie projekty można składać do 22 listopada 2018 r. Nabór w II etapie kończy się 4 stycznia 2019 r.

Chroń swoje pomysły

Wspieranie innowacji nie kończy się na ich opracowaniu i wdrożeniu. Z biznesowego punktu widzenia często nie mniej ważna jest ich ochrona w formie patentów czy praw ochronnych na wzory użytkowe lub przemysłowe, szczególnie na rynkach zagranicznych.

Do 29 listopada 2018 r. można składać wnioski w konkursie PARP na Ochronę własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4 POIR). Średnie i małe firmy, w tym mikroprzedsiębiorcy, mogą uzyskać w nim wsparcie w wysokości od 5 do 500 tys. zł, m.in. na profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej lub przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej za granicą, opłaty urzędowe, tłumaczenia czy na doradztwo w procesie komercjalizacji przedmiotów ochrony.

Szczegółowy katalog kosztów i informacje o zasadach wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursów PARP znajdują się na portalu www.parp.gov.pl.