Wratislavia-Biodiesel idzie na giełdę

WratislaviaWratislavia-Biodiesel jest jednym z liderów polskiego rynku biopaliw. Działalność operacyjna spółki w latach 2012-2015 pozwoliła jej na awans do grona największych dostawców biokomponentów do PKN Orlen. Historia działalności Wratislavii pokazuje jednak, że rynek, na którym działa, jest bardzo trudny i specyficzny

Na początku swojej działalności spółka nieprzerwanie wykazywała straty (w latach 2007-2010 łączna strata wyniosła ok. 55 mln złotych). Była to konsekwencja złego zarządzania przez ówczesny zarząd. W rezultacie w 2010 roku Wratislavia-BIO Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia dzialności operacyjnej. W drugiej połowie 2011 roku na stanowisko prezesa zarządu został powołany dr Grzegorz Ślak. Spółka nie prowadziła już wtedy działalności operacyjnej oraz wykazywała łączną stratę za rok 2010 i I półrocze 2011 roku w wysokości ok. 40 mln złotych. Nowy prezes rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę restrukturyzację. W jej wyniku w 2012 roku stworzono nowe miejsca pracy, a spółka zaczęła generować zysk.W latach 2012-2015, czyli w okresie, w którym realizowano procesy restrukturyzacyjne, spółka co roku osiągała dodatnie wyniki finansowe. W 2012 roku, a więc w momencie podpisania kontraktów rocznych na dostawy estrów metylowych do PKN Orlen oraz do Grupy Lotos, niezbędne okazało się jednak pozyskanie finansowania na działalność operacyjną. Z uwagi na osiągane w poprzednich latach straty instytucje finansowe nie były chętne do udzielania kredytów. W związku z tym podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki z Funduszu Inwestycyjnego Atlantis na kwotę 28 milionów zł. Środki te pozwoliły na realizację wspomnianych kontraktów oraz wypracowanie zysku na poziomie ponad 27 milionów złotych.

Przełomowy 2013 rok
Kolejny rok Wratislavia rozpoczęła mając podpisany kontrakt na dostawy estrów metylowych do PKN Orlen, gwarantujący odbiory na poziomie co najmniej 80 000 ton estrów. W 2013 roku spółka w stu procentach zrealizowała kontrakt, co pozwoliło jej rozpocząć nowe negocjacje z lepszej pozycji przetargowej. Dzięki kolejnym umowom spółka umocniła pozycję największego dostawcy estrów metylowych do PKN Orlen. Rok 2013 był przełomowy także z innego powodu. W sierpniu udało się całkowicie spłacić kredyt inwestycyjny zaciągnięty w banku BGŻ. Przestał on być obsługiwany przez spółkę w 2010 roku, w momencie zaprzestania działalności operacyjnej. Wznowienie  obsługi nastąpiło dopiero w 2012 roku. Poprawiająca się kondycja finansowa Wratislavii spowodowała, że finansowanie pożyczką Atlantis przestało być atrakcyjne z uwagi na wysoki koszt pieniądza. Decyzją zarządu w listopadzie 2013 roku przeprowadzono emisję obligacji korporacyjnych, która pozwoliła na całkowitą spłatę pożyczki i zmniejszenie kosztów pozyskania środków finansowych. Rok 2014 upłynął na realizacji kolejnego dużego kontraktu na dostawy estrów metylowych do PKN Orlen. Dla spółki był to kolejny bardzo dobry okres pod względem osiąganych wyników finansowych. Zysk netto przekroczył wtedy poziom 22 milionów złotych. W roku 2015, oprócz tradycyjnego już kontraktu z PKN Orlen, Wratislavia- Biodiesel rozpoczęła dostawy do nowego podmiotu z Grupy Orlen – Orlen Litwa. Pozyskanie kontraktuz podmiotem zagranicznym potwierdziło,że firma jest już konkurencyjna nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Dobra kondycja finansowa,zapewnione dostawy surowca oraz dobrze skalkulowana cena sprzedaży pozwoliła jej na bezproblemową realizację wszystkich kontraktów i zamknięcie roku obrotowego wynikiem około 23 milionów złotych. Spółka, osiągając stabilną pozycje rynkową, myśli o rozwoju poprzez innowacje i planuje budowę instalacji produkcyjnych, aby stać się liderem branży oleochemicznej w Polsce i Europie. Dostosowując się do coraz bardziej wyśrubowanych wymogów rynkowych Wratislavia-Biodiesel przygotowuje prospekt emisyjny, aby pozyskać kapitał z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w celu realizacji inwestycji o wartości ok. 135 mln złotych.

W drodze na giełdę
Strategią zarządu Wratislavii jest zbudowanie firmy europejskiej o profilu oleochemicznym, stale rozwijającej się, wytwarzającej produkty poszukiwane na rynkach krajowych i europejskich. Nowatorskim działaniem będzie budowa instalacji produkcyjnych, których do tej pory nie było na rynku polskim oraz budowa rynku dla produktów wytworzonych w tych instalacjach. Dzięki przeprowadzonemu procesowi inwestycyjnemu Wratislavia- Biodiesel ma duże szanse zostania liderem na rynku europejskim w produkcji takich biokomponentów, jak: estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych (biodiesel) dla olejów napędowych, bioetanolu dla benzyn motorowych, produkty  oleochemiczne (stearyna, alkohole tłuszczowe, gliceryna, destylowane kwasy tłuszczowe) dla przemysłu. Po zakończonych sukcesem biznesowym latach 2014-2015 wrocławska spółka, jako sprawdzony i godny zaufania partner, kontynuuje swoją działalność poprzez rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi odbiorcami, a także aktywnie poszukuje źródeł dywersyfikacji. Po podpisaniu z PKN Orlen kontraktów na dostawy biokomponentów do Polski i na Litwę, które gwarantują stabilność przychodów, koncentruje się na przygotowaniu prospektu emisyjnego w celu wejścia na giełdę (IP0).