W magazynie – Inkubator Innowacyjności

Wielokrotnie pisaliśmy już o potrzebie silniejszych więzów między polską nauką a biznesem. Potrzebne są konkretne działania w tej dziedzinie, ciągle bowiem w wielu ośrodkach akademickich pokutuje reguła: nauka sobie, a biznes sobie, co z kolei skłania wybitnych młodych naukowców do emigracji o charakterze zarobkowym. Prof. dr hab. inż. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej, o współpracy uczelni z biznesem, zajęciach prowadzonych przez przedsiębiorców i managerów oraz o komercjalizacji osiągnięć naukowców

Ścisła współpraca z otoczeniem biznesowo-gospodarczym jest jednym z najważniejszych filarów funkcjonowania i rozwoju Politechniki Bydgoskiej. Realizujemy ją sukcesywnie m.in. w zakresie kształcenia przyszłych inżynierów. Znakiem rozpoznawczym Politechniki Bydgoskiej są kierunki o profilu praktycznym, realizowane z myślą o przedsiębiorcach i co ważne, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami – li erami poszczególnych branż w regionie i kraju. Są to kierunki z przeważającą liczbą ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i wydłużonym okresem praktyk. Wspólnie określamy program i cykl kształcenia. Prowadzenie wielu zajęć powierzamy przedstawicielom biznesu, co pozwala rozwijać wiedzę i umiejętności związane z wymaganiami i oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Przykładami tego typu kierunków są m.in.: Inżynieria Farmaceutyczna, Energetyka, Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii czy Budownictwo.

Muszę przyznać, że brzmi to obiecująco i przekonująco. Czy mógłby pan wskazać przykłady współpracy nauki z biznesem?

Ważną płaszczyzną współpracy uczelnia-biznes są badania i komercjalizacja osiągnięć naszych naukowców. Służy temu realizowany obecnie przez Politechnikę Bydgoską strategiczny i wieloobszarowy projekt o nazwie Inkubator Innowacyjności. Jego głównym celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Chcąc zwiększyć dostęp do potencjalnych odbiorców opracowanej na Politechnice Bydgoskiej myśli technologicznej, współpracujemy z różnymi instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. z klastrami, strefami ekonomicznymi i stowarzyszeniami przedsiębiorców. Zwiększamy efekty działań komercjalizacyjnych poprzez łączenie naukowców z różnych dyscyplin w zespoły interdyscyplinarne, tworząc centra kompetencji pozwalające na szersze spojrzenie na problemy i oczekiwania świata biznesu. Dzięki powołaniu brokerów innowacji, inicjujemy i koordynujemy indywidualne projekty zmierzające do współpracy tychże zespołów z przedsiębiorstwami. Kluczowym etapem realizowanego projektu są granty przedwdrożeniowe mające na celu podniesienie poziomu gotowości technologicznej wybranych innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez zespoły naukowe PBŚ. Ważnym ogniwem komercjalizacji wyników badań i elementem ekosystemu innowacji w regionie są także spółki typu spin-off, zakładane przez ukierunkowane biznesowo zespoły badawcze Politechniki Bydgoskiej.

Organizujemy również spotkania tematyczne nawiązujące do krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Jesteśmy w przededniu serii warsztatów typu SmartLabs opartych o metodologię Banku Światowego, zmierzających do sieciowania i pogłębiania współpracy z otoczeniem gospodarczym. Tematyka warsztatów oparta jest na bieżących zapotrzebowaniach przedsiębiorstw regionu.

W 2020 roku został pan wybrany na rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024.

W ciągu pierwszego roku kierowania uczelnią przeprowadziłem procedury przekształcające nazwę macierzystej Alma Mater na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Zreorganizowałem sposób zarządzania uczelnią, doprowadziłem do opracowania i wprowadzenia nowej strategii. Podjąłem też szereg działań zmieniających funkcjonowanie poszczególnych obszarów uczelni, łącznie z rozpoczęciem nowych kluczowych inwestycji, jak np. budowy akademickiego centrum sportu. Byłem najmłodszym dziekanem poprzedniej kadencji wśród dziekanów wydziałów rolniczych i zootechnicznych w Polsce. Obecnie jestem najmłodszym rektorem wśród rektorów politechnik, uczelni rolniczych i przyrodniczych, najprawdopodobniej najmłodszym rektorem w Polsce, ale tego nie sprawdzałem…

Pańscy współpracownicy podkreślają, że jest pan osobą bardzo kontaktową, otwartą, lubiącą podejmować wyzwania, realizować zadania.

Miło mi to słyszeć, ale rzeczywiście, nade wszystko lubię pracować, nie boję się podejmować trudnych, czasami kontrowersyjnych decyzji, odpowiedzialnie licząc się z ich konsekwencjami. Nic nie daje większej satysfakcji niż to, że dane mi jest zajmować się zawodowo tym co lubię. Często potarzam, że pracuję nie dla siebie tylko dla innych, dla naszej uczelni i jestem szczęśliwy, gdyż moja pasja stała się też moją pracą.

Co lubi prof. dr hab. inż. Marek Adamski?

Wypoczynek – „Wypoczywam rzadko, a jeśli już, to w zacisznym miejscu w górach, najchętniej w Karkonoszach. Kumuluję energię do działań na krótkoterminowych wyjazdach do SPA nad polskim morzem, poza sezonami turystycznymi.”

Hobby – hodowca amator różnych gatunków drobiu ozdobnego. Fascynuje go świat zwierząt, przyroda, las i podróże.

Biogram

Prof. dr hab. inż. Marek Adamski w 2003 roku, w wieku 26 lat, uzyskał stopień doktora, a w 2009 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Mając 40 lat uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Kolejno awansował na stanowisko adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w szeroko pojętym drobiarstwie. Wypromował 88 inżynierów i magistrantów. Znany jest z bardzo aktywnej działalności organizacyjnej na rzecz środowiska rolniczego i akademickiego.