VIII EKG W Katowicach

Prawie 8 tys. gości, 100 paneli i debat, kilkuset panelistów, pół tysiąca akredytowanych dziennikarzy wzięło udział w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, który odbył się w dniach 18-20 maja

Wśród wiodących tematów i€zagadnień ósmej edycji EKG znalazły się: pro- gram inwestycyjny Unii Europejskiej, rola państwa w€gospodarce, innowacyjna Europa, wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki. Podczas otwarcia pierwszej sesji tegorocznej edycji EKG przemówienie wygłosiła premier Beata Szydło. „Mamy ambicję budowania silnej polskiej gospodarki, która będzie tworzyła potencjał rozwoju naszej ojczyzny, ale będzie też liczącą się gospodarką na arenie międzynarodowej i€światowej. Nie brakuje nam odwagi ani optymizmu” – powiedziała pani premier. W€swoim wystąpieniu zaznaczyła, że Śląsk zawsze się jej kojarzył i€kojarzyć będzie z€gospodarką, bo tutaj zawsze panował dobry klimat dla jej rozwoju. Z€kolei inicjator EKG, prezes PTWP Wojciech Kuśpik podkreślił, że liczby i€fakty przekonują, iż publiczna debata o€przyszłości europejskiej gospodarki, która po raz ósmy odbywa się w€Katowicach, realizuje ważne potrzeby i€ma głęboki sens.

Pierwsze kongresowe debaty tematyczne dotyczyły zagadnienia digitalizacji gospodarki. Dyskutowano na temat szans, wyzwań i€zagrożeń, jakie niesie za sobą cyfrowa rewolucja. James Whittaker z€firmy Microsoft zarysował m.in. ciekawą perspektywę przyszłości gospodarczej, związanej z€rozwojem autonomicznych technologii. Pierwszego dnia kongresu rozważane były m.in. kwestie efektywności zarządzania państwowy- mi zasobami w€gospodarce, przedsiębiorstwach, agencjach i€funduszach. Podczas panelu „Energia i€klimat – horyzont 2030. Scenariusze dla świata i€Europy” nie zabrakło dialogu dotyczącego aktualnej kondycji politycznej i€prawnej pakietu klimatyczno energetycznego oraz bezpieczeństwa energetycznego Europy. Drugiego dnia EKG dyskutowano o€bieżących wyzwaniach z€zakresu polityki zagranicznej, ekspansji polskich firm, demografii i€rynku pracy. Podczas ponad 60 debat mówiono także m.in. o: o€wyzwaniach i€szansach polskiej oraz europejskiej branży energetycznej, kwestiach dotyczących funkcjonowania i€regulacji rynku energetycznego w€Polsce i€Europie, bezpieczeństwa energetycznego Unii oraz perspektywach rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Paweł Szałamacha, minister finansów RP, przedstawił przedsiębiorcom z€branży paliwowej założenia pakietu paliwowego, który ma przyjąć rząd. Głównym celem pakietu jest ograniczenie szarej strefy. Minister wskazał, że nawet 2 do 5 mld zł rocznie wpłynie dodatkowo do budżetu właśnie dzięki pakietowi paliwowemu. Źródłem prognozowanych wpływów będą w€przypadku sektora paliw podatki, zarówno VAT, jak i€akcyzowy Specjaliści z€branży IT i€ samorządowcy rozmawiali o€sposobach zarządzania miastami, zwracając uwagę na potrzebę dialogu władzy z€mieszkańcami, a€także przybliżając pojęcie „smart city”. Trzeci dzień VIII EKG rozpoczęto m.in. debatą nad cyfrową gospodarką Unii Europejskiej, w€trakcie której mówiono o€możliwych systemach wspierania procesów digitalizacji i€cyfryzacji europejskiej gospodarki oraz o€krajowych planach wykorzystania technologii in- formacyjno-komunikacyjnych na tle europejskiej agendy cyfrowej. W€polemicznej dyskusji głos zabrał m.in. Günther H. Oettinger, komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i€Społeczeństwa. Komisarz podkreślił rolę European Start-up Days, imprezy towarzyszącej VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, na której zaprezentowało się ponad sto polskich startupów, młodych firm technologicznych. Oettinger zaznaczył, że tak duży potencjał pomoże wspólnocie w€nadrabianiu zaległości w€stosunku do Stanów Zjednoczonych.

– Widzę ogromną energię młodych ludzi tworzących startupy. Chciałbym tę energię wykorzystać do rozwoju, do realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego w€Unii Europejskiej – po- wiedział w€swym wystąpieniu przedstawiciel Komisji Europejskiej. Nawiązując do Start-Up Days Oettinger ocenił, że europejskie startupy tworzą nową siłę gospodarki i€zwiększają swój potencjał łącząc się w€klastry.

– Za 5-10 lat niektóre z€obecnych startupów staną się nowymi potęgami globalnymi. Istniejące technologie nie są dane na zawsze, wciąż powstają nowe i€lepsze. Dlatego w€przyszłości europejskie spółki mogą osiągnąć pozycje, na których dziś stoją Google, Facebook czy Uber – podsumował komisarz. Podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w€Katowicach odbyły się m.in.: II Forum Gospodarcze Pol- ska-kraje Półwyspu Arabskiego, Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, Forum Współpracy Gospodarczej Europa-Chiny, a€także Spotkania Gospodarcze Indie-Europa Centralna i€Spotkania Gospodarcze Polska-Japonia. Na tegorocznym kongresie nie zabrakło wybitnych polityków polskich i€europejskich. Swoją obecnością Kongres zaszczyciła wspomniana już wyżej pani Beata Szydło, premier RP, Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, premier Łotwy, Günther H. Oettinger, komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i€Społeczeństwa, czterech ministrów RP: Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i€szkolnictwa wyższego, Mateusz Morawiecki, wicepremier RP, minister rozwoju, Paweł Szałamacha, minister finansów RP, Krzysztof Tchórzewski, minister energetyki oraz wiceministrowie RP, ministrowie i€wiceministrowie zagranicznych rządów, prezesi, wiceprezesi największych firm, przedsiębiorstw i€instytucji z€całego świata.

Cele, ale i€skuteczność konferencji najlepiej ilustrują słowa Jerzego Buzka, posła do PE, byłego przewodniczącego PE i€premiera RP, honorowego przewodniczącego Rady Patronackiej Kongresu:
– Albert Einstein mówił, że jeśli kierujemy się logiką, możemy dojść od punktu A€do punktu B, ale jeśli będziemy kierować się wyobraźnią, możemy dojść wszędzie. Steve Jobs dodawał, że tylko ci, którzy są wystarczająco zwariowani i€myślą, że mogą zmienić świat, naprawdę go zmieniają.