Upowszechnienie zrównoważonych innowacji wymaga większego zaangażowania ze strony przedsiębiorstw

Ponad połowa z 300 liderów biznesu, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Financial Times, zdaje sobie sprawę z pilnej potrzeby włączenia zrównoważonego rozwoju do cyklu życia produktu. Jednak tylko 36% z nich planuje podjęcie działań. Co ich powstrzymuje? – odpowiedzi na to pytanie zawiera raport Financial Times (FT) Focus "More praised than practiced". Raport powstał przy wsparciu Dassault Systèmes

Czym są zrównoważone innowacje?

Zrównoważona innowacyjność, wspierana przez szereg technologii, od druku 3D i wirtualnej rzeczywistości, po wykorzystanie blockchain i cyfrowych bliźniaków, stanowi odpowiedź na główne wyzwania, jakie dziś stoją przez firmami. Z jednej strony to konieczność wzmacniania innowacyjności, z drugiej – spełnianie stale zmieniających się wymagań regulacyjnych oraz wizerunkowych. Połączenie tych trendów pozwala organizacjom na tworzenie produktów i usług przyjaznych dla środowiska i społeczeństwa oraz stosowanie zrównoważonych procesów w ramach badań i rozwoju (R&D).

Z raportu jasno wynika, że firmy, które najszybciej wprowadzają innowacje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, wzmacniają swoje referencje w zakresie ESG (ang. Environmental, Social, and Governance), ale w rzeczywistości robią znacznie więcej – dążą do osiągnięcia lepszych wyników na rynku. Również większość liderów korporacyjnych (56%) potwierdza znaczenie włączania zasad zrównoważonego rozwoju do procesów rozwoju produktów i usług. Jednak liczba firm, które już stosują zrównoważone innowacje w praktyce jest znacznie niższa (31%).

Firmy robią postępy

Raport wskazuje na dużą różnicę między liczbą przedsiębiorstw, które już wdrożyły nowe sposoby projektowania i tworzenia zrównoważonych produktów, a liczbą tych, które są dopiero w trakcie tego procesu:

– 26% wdrożyło zaawansowane narzędzia cyfrowe, aby pomóc w ocenie potencjalnych długoterminowych kosztów a także korzyści środowiskowych i społecznych opracowywanych produktów lub usług (52 proc. jest w trakcie tego procesu),

– 23% położyło większy nacisk na rozwój towarów/usług, które mogą być produkowane w sposób bardziej wydajny lub zrównoważony niż ma to miejsce obecnie (51% jest w trakcie tego procesu),

– 19% włączyło projektowanie cyrkularne w ramach prac nad produktami i usługami (40% jest w trakcie procesu),

– 19% włączyło rozwiązania dotyczące wycofania z użytkowania/uwarunkowania związane z cyklem życia do opracowywanych produktów i usług (34% jest w trakcie procesu).

Ograniczenia we wdrażaniu zrównoważonych innowacji

Podczas gdy część firm już korzysta z zalet zrównoważonych innowacji, kluczowe pytanie dotyczy większej grupy, która jest w trakcie procesu transformacji: jak szybko go przeprowadzi? Raport zwraca uwagę na niską pozycję zrównoważonych innowacji w programach korporacyjnych, co sugeruje, że postępy firm we wdrażaniu tego podejścia nie będą szybkie.

Jedną z przyczyn tej sytuacji jest fakt, że zaangażowanie w zrównoważony rozwój produktów i usług jest w większości firm ograniczone w ramach silosów korporacyjnych. Podczas gdy zrównoważone innowacje są wysokim lub głównym priorytetem dla 68% działów technologicznych i cyfrowych oraz 65% działów odpowiedzialnych za kwestie społeczne i środowiskowe, stanowią niższy priorytet w działach innowacji (44%), badań i rozwoju lub strategii (42%).

Wśród innych ograniczeń raport wymienia: brak rzeczywistego – w odróżnieniu od deklaratywnego – zainteresowania kierownictwa firmy rozwojem i dostarczaniem bardziej zrównoważonych produktów i usług (40%), brak uzgodnionej i możliwej do zastosowania definicji zrównoważonego rozwoju w firmie (38%), koszty zmiany procesów rozwoju produktów i usług (37%), inne kwestie o wyższym priorytecie (29%), brak zainteresowania konsumentów a także/lub niechęć konsumentów do płacenia wyższej ceny za zrównoważone produkty lub usługi (29%). Jednym z ograniczeń jest także brak doświadczenia i umiejętności technicznych oraz inżynieryjnych do rozwoju zrównoważonych produktów lub usług (18%).

Zdaniem FT Focus, w miarę upowszechniania się zrównoważonych innowacji, liczba firm zmagających się z podstawowymi kwestiami, takimi jak przywództwo i koszty, prawdopodobnie będzie maleć. Natomiast liczba firm zmagających się z kwestiami praktycznymi – takimi jak znalezienie umiejętności technicznych i menedżerskich – prawdopodobnie wzrośnie.

Dassault Systèmes współpracuje z firmami nad ich strategią digitalizacji i zrównoważonego rozwoju, dostarczając im zaawansowane rozwiązania cyfrowe. Dzięki doświadczeniu wirtualnego bliźniaka, dostępnym w ramach platformy 3DEXPERIENCE, firmy mogą zredukować swoje koszty, zużycie zasobów i ślad węglowy, a równocześnie wdrożyć cyrkularne modele biznesowe i wejść na ścieżkę innowacyjności.

opr. Wojciech Gryciuk

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie: https://www.3ds.com/sustainability/ft-report-reinforces-sustainable-innovation