Tauron wspiera polską gospodarkę

Spółka zamierza przeznaczać 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie na innowacje. Będzie rozwijała e-mobility, Smart Home i Smart City. Priorytetem jest zapewnienie stabilności finansowej grupie i rozwój zorientowany na klienta. Pierwsze efekty działań już są…

Strategia Taurona na lata 2016–2025 zakłada przekształcenie grupy w prężny, nowoczesny koncern o stabilnej sytuacji finansowej z paletą produktów i usług spełniających oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów. Przyjęty w niej Program Poprawy Efektywności zakłada 1,3 mld zł oszczędności w latach 2016–2018, na które mają się złożyć skumulowany wzrost EBITDA o około 1 mld zł oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych o 0,3 mld zł. Spółka planuje zamknięcie lub sprzedaż aktywów nierentownych i nieprzynoszących synergii w grupie. Nie oznacza to więc zaprzestania prac nad projektami już zaawansowanymi, będą one kontynuowane. W planach jest m.in. dalsza budowa spełniającego wszystkie normy emisji bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Rozważana jest jednak zmiana sposobu finansowania tego projektu. Tauron potencjalnie zakłada wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż pakietu mniejszościowego partnerom zewnętrznym.

Ambitne plany
Zapewnienie stabilności finansowej to niejedyny cel Grupy Tauron. Równoległymi priorytetami są: budowa silnej grupy kapitałowej i wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację strategii. Pierwszy z nich ma się opierać na długotrwałej relacji z klientami, czyli energetyce prokonsumenckiej, stabilnej bazie aktywów regulowanych oraz konwencjonalnych, tj. wydobycie i wytwarzanie. Drugi zakłada wdrożenie nowego modelu operacyjnego. Tauron chce zostać liderem zintegrowanej obsługi klienta, rozwijać nowe produkty i usługi oraz być wiodącym sprzedawcą energii elektrycznej pod względem marży. Nowy model biznesowy zakłada rozwój nowoczesnej sieci dystrybucji, rozwój sprzedaży ciepła, rentowny wzrost mocy zainstalowanej w OZE.

Wszystkie działania Taurona będą się wpisywały w rządowy Plan Odpowiedzialnego Biznesu. Stąd planowane inwestycje w rozwój e-mobility, rozproszone źródła wytwarzania ciepła i energii, energetykę prosumencką, usługi okołoenergetyczne oraz rozwiązania Smart Home i Smart City. Długoterminowym celem strategicznym jest uzyskanie w 2025 r. przynajmniej 25 proc. przychodów z nowej działalności. Na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową przeznaczane będzie 0,4 proc. skonsolidowanych przychodów rocznie.

Priorytetem klient
W nowym modelu biznesowym Tauron dużo miejsca poświęca ukierunkowaniu na klienta.
– Dążymy do tego, aby mieć stałych, zadowolonych klientów. Chcemy zatem, aby oni postrzegali nas jako solidnego, dobrego partnera, któremu warto zaufać. To oznacza, że musimy w większym stopniu niż dotychczas zadbać o potrzeby klientów w obszarach sprzedaży, dystrybucji i ciepła, czyli wszędzie tam, gdzie mamy z nimi bezpośredni kontakt – mówi Piotr Zawistowski, wiceprezes firmy Tauron Polska Energia ds. klienta i handlu. Za działania dostosowujące się do zmieniających się oczekiwań klientów Tauron już został doceniony. We wrześniu został liderem informatyki w sektorze użyteczności publicznej za przeprowadzoną centralizację systemów billingowych dla klientów masowych – jedną z największych tego typu operacji informatycznych w Europie. W konkursie organizowanym przez specjalistyczne pismo „Computerworld” oceniano m.in. złożoność przedsięwzięcia, wartość biznesową, innowacyjność projektów i wydajność procesów.

Tauron3
Doceniony został też Tauron Dystrybucja. Podczas konferencji European Utility Week w Barcelonie jego projekt AMIPlus Smart City Wrocław, związany z budową systemu inteligentnego opomiarowania, otrzymał nagrodę Best Interoperability Performance Award za skuteczną realizację i wysoki poziom interoperacyjności. To pierwszy projekt interoperacyjny w ramach standardu OSGP w Europie. Jego zakończenie jest planowane na 2017 r. Teraz Tauron wraz z partnerami z Danii, ze Słowenii, z Włoch i Holandii bierze udział w projekcie Mobistyle, którego celem jest motywowanie klientów do proaktywnego zachowania wobec wykorzystania energii, efektywności energetycznej i ochrony zdrowia. Prace nad nim będą trwały do 2020 r. W innym konsorcjum – z partnerami francuskimi, hiszpańskimi oraz Rafako i Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla – Tauron Wytwarzanie pracuje nad koncepcją zgazowaniu odpadów w celu wytworzenia ciepła, energii elektrycznej i syntetycznego gazu ziemnego (SNG). Najnowszym przedsięwzięciem jest rozpoczęcie współpracy ze start-upami. Pierwszym projektem będzie program akceleracyjny „Pilot Maker” w zakresie programu Scale UP realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020. Liderem projektu jest techBrainers, a głównym partnerem Tauron.

– Środowisko startupowe jest już od dłuższego czasu w obrębie zainteresowań Taurona. W opublikowanej na początku września br. strategii ten obszar został bardzo mocno zaadresowany. Obok tradycyjnie rozumianej działalności badawczo-rozwojowej obszar współpracy z innowacyjnymi start-upami będzie źródłem innowacyjnych rozwiązań budujących przyszłą wartość grupy. Traktujemy program Scale UP jako pierwsze przedsięwzięcie grupy w tym obszarze – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Program „Pilot Maker” ruszy w styczniu. Zaplanowano, że ukończy go 25 start-upów.

Innowacyjne konsorcjum
Ważnym kierunkiem w strategii Grupy Tauron, wpisującym się w rządowy Plan Odpowiedzialnego Biznesu, jest wspieranie rozwoju elektromobilności, która ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski. Działania w tym kierunku nabierają tempa. W czerwcu Tauron Polska Energia, wraz z Eneą, Energą oraz PGE, podpisał list intencyjny z Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Politechniką Warszawską w sprawie powołania Centrum Elektromobilności. W trzeciej dekadzie października powołany został przez współpracujące ze sobą firmy nowy podmiot – spółka ElectroMobility Poland, której zadaniami będą: opracowanie i wypuszczenie na polskie drogi do 2025 r. miliona samochodów elektrycznych, elektryfikacja transportu publicznego oraz utworzenie odpowiedniej infrastruktury, czyli sieci stacji ładowania. Nowa spółka dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 10 mln zł. Każda z firm powołujących Electro- Mobility Poland, czyli Tauron Polska Energia, Enea, Energa oraz PGE, objęła w niej po 25 proc. kapitału akcyjnego.

Pierwsze testy
Prace nad elektromobilnością rozpoczęły się jednak wcześniej. W lipcu Tauron Dystrybucja rozpoczął współpracę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Jaworznie. Obie firmy przeprowadzą testy pojazdu elektrycznego oraz infrastruktury ładowania w warunkach normalnej eksploatacji.

– Tauron rozpoczął już dawno badania nastawione na dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, jakim jest elektromobilność, i planuje kolejne projekty z jej zakresu. W te działania wpisuje się współpraca z samorządami rozwijającymi na swoim terenie zrównoważony transport publiczny, stawiający na pojazdy elektryczne i nowe technologie. Chcemy wspierać tego typu działania i stąd nasza współpraca w zakresie badań nad technologią ładowania autobusów elektrycznych – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Tauron Polska Energia. Dzięki testom Tauron liczy na zdobycie doświadczeń przy magazynowaniu energii, rozwoju inteligentnych sieci energetycznych (tzw. Smart Grid) oraz poprawy efektywności energetycznej.