Rok pełen wyzwań

Dobiega końca kolejny rok pełen niespodziewanych wydarzeń o lokalnym
i globalnym zasięgu. Gdy już niemal uporaliśmy się z pandemią, stanęliśmy przed ogromnym humanitarnym (ale i logistycznym) wyzwaniem niesienia pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Deweloperzy, inwestorzy i potencjalni prywatni nabywcy mieszkań mierzą się ze wzrostem cen materiałów budowlanych i siły roboczej, podwyżkami cen mediów, utrudnieniami w dostępie do kredytów hipotecznych oraz codziennymi skutkami inflacji. Trudne czasy to jednak nie czasy bez- nadziejne mogą stanowić zagrożenie, ale także wyzwanie i szansę dla doświadczonych graczy rynkowych, którzy niejeden kryzys już przetrwali. HREIT SA z dumą może się do nich zaliczyć.

Liczby są po naszej stronie

Aktualnie na różnym etapie zaawansowania, HREIT SA prowadzi kilkadziesiąt inwestycji w całej Polsce. Łączna warotość projektów realizowanych i planowanych do realizacji wynosi 7,6 mld zł. Są to osiedla nowoczesne i komfortowe, ze zróżnicowanym metrażem mieszkań, odpowiadające odmiennym potrzebom poszczególnych nabywców. To 24 tysiące lokali, czyli 24 tysiące rodzin na swoim, dziesiątki tysięcy szczęśliwych ludzi. Trudno wręcz wyrazić, jaką dumą i radością napełnia nas fakt, że możemy w tym procesie uczestniczyć.

– Im więcej niepewności na rynku, tym większa szansa na właściwe wykorzystanie pojawiających się okazji – uważa Michał Sapota, prezes zarządu HREIT SA. Aby uchronić się przed inflacją, deweloperzy dysponujący dużymi środkami finansowymi, chętnie inwestują w nowe projekty oraz w grunty. Przygotowujemy się na czas, gdy gospodarka znów nabierze rozpędu.

Ułatwiamy Polakom zakup własnego mieszkania
Planowane ułatwienie kredytowania zakupu nieruchomości może okazać się korzystne zarówno dla deweloperów, jak i dla nabywców.

– Przeprowadzona przez nas wnikliwa analiza danych wykazała, że wyższa inflacja powoduje wyraźny wzrost cen mieszkań. Pieniądz traci swoją siłę nabywczą, ale użyteczność loka- lu pozostaje niezmienna. To dlatego inwestować należy teraz w nierucho- mości, które będzie można niebawem

sprzedać ze sporym zyskiem – tłuma- czy prezes HREIT SA Michał Sapota. HREIT SA wspomaga indywidualnych nabywców, oferując programy wspiera- jące. Gwarancja Ceny stanowi poduszkę powietrzną dla osób obawiających się nieprzewidzianego wzrostu ceny zadat- kowanej nieruchomości – od momentu podpisania umowy rezerwacyjnej nie ulegnie ona już zmianie, niezależnie od sytuacji rynkowej. Program 3 000 zł za Polecenie to z kolei bonus dla zado- wolonych klientów, za pośrednictwem których trafiają do nas kolejni nabyw- cy. HREIT SA oferuje również część mieszkań spełniających wymagania ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, co umożliwia ich zakup bez wkładu własnego.

Mając świadomość zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa, wyni- kających głównie z imigracji obywateli Ukrainy, komunikację marketingową pro- wadzimy również w języku ukraińskim. Poszukujący nowego domu uchodźcy znajdą go łatwiej dzięki HREIT SA.

Jesteśmy społecznie odpowiedzialni
Wierzymy, że nasze codzienne wybory mają znaczenie mogą przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi i do zmniejszenia efektów wywieranych przez człowieka na środowisko naturalne. To dlatego duży nacisk kładziemy na działania charytatywne i ekologię – dodaje Renata Pastwa, dyrektor PR i Komunikacji w HREIT SA. Opiekujemy się fundacją Our Future Foundation, której głównym celem jest wspieranie osób młodych, uzdolnionych i ambitnych. W listopadzie uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez nią już po raz czwarty największej konferencji naukowej w Polsce Our Future Forum, podczas której przedstawiciele świata biznesu i nauki udzielają cennych rad dotyczących rozwoju kariery zawodowej. Partnerujemy programowi Młodzi w Łodzi, mającemu za zadanie zachęcić uczniów, studentów i młodych pracowników do wiązania swoich planów na przyszłość z tym miastem, dającym ogromne możliwości i dynamicznie się rozwijającym.

Niezwykle ważne są dla nas działania proekologiczne stanowią nieodzowny element każdej naszej inwestycji. Propagujemy transport nieemisyjny poprzez udostępnianie mieszkańcom naszych osiedli infrastruktury dla rowerów i samochodów elektrycznych. Tworzymy tereny zielone (roślinność na dachach, bluszcze na murach, łąki kwietne przyjazne owadom zapylającym) i integrujemy je z istniejącymi w okolicy strefami re- kreacyjnymi. Propagujemy oszczędzanie wody poprzez tworzenie zbiorników retencyjnych. Dbamy o zwierzęta – te duże ( jako opiekun fundacji Pegasus, ratującej zwierzęta gospodarskie przed katorżniczą pracą i rzeźnią) i te małe (stawiamy budki dla jerzyków, domki dla pożytecznych owadów). Ułatwia- my mieszkańcom troskę o środowisko, udostępniając stanowiska do segregacji odpadów. Staramy się, aby nasze dzia- łania były kompleksowe i niosły realne, pozytywne skutki dla otoczenia.

Rok 2022 był pełen wyzwań, ale dzięki temu też pełen sukcesów i satysfakcji. Wierzymy, że 2023 będzie jeszcze lepszy dzięki prognozowanej poprawie sytuacji gospodarczej, na rynek nie- ruchomości powoli zacznie powracać stabilność, a wraz z nią moc nabywcza konsumentów. Ze swojej strony zrobi- my wszystko, aby utrzymać doskonałe wyniki i dalej działać w duchu godzenia wysokich zysków z inwestycji i odpowiedzialności społecznej.