Raportowanie danych

Agnieszka_Lechman_Filipiak
Agnieszka Lechman-Filipiak radca prawny, partner w kancelarii DLA Piper Wiater Sp.K.

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” wprowadzi nowe obowiązki w zakresie raportowania danych

 

Celem nowelizacji jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Nowy art. 49b ustawy o rachunkowości wprowadzi do polskiego porządku prawnego obowiązek rozbudowanego raportowania informacji niefinansowych dla określonych jednostek. Nowe obowiązki obejmą jednostki zainteresowania publicznego, o ile w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok jednostki te przekroczą następujące wielkości:

a) 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
b) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 000 000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. Do jednostek zainteresowania publicznego zalicza się:

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
1) jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
2) jednostki zamierzające ubiegać się, albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie ustaw i przepisów wskazanych w pkt 1,
3) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
4) jednostki emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
5) krajowe instytucje płatnicze oraz
6) instytucje pieniądza elektronicznego, które są spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi lub takimi spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne bądź spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.
Powyższe podmioty będą miały obowiązek zawrzeć w sprawozdaniu z działalności dodatkowo – jako wyodrębnioną część – oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Oświadczenie na temat informacji ma dotyczyć kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Zgodnie z Projektem oświadczenie powinno zawierać co najmniej:
a) zwięzły opis modelu biznesowego jednostki,
b) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki,
c) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, a także opis rezultatów stosowania tych polityk,
d) opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach powyższych polityk,
e) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki, mogących wywierać niekorzystny wpływ na powyższe zagadnienia, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami.

Powyższe informacje podmiot zobowiązany wskazuje w zakresie, w jakim są one niezbędne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jego działalności w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Jeśli podmiot w zakresie tych zagadnień nie stosuje żadnych polityk, będzie miał obowiązek wskazania tego faktu oraz podania jego przyczyny (zasada „stosuj lub wyjaśnij”). Należy zwrócić uwagę, że w projekcie przewidziano możliwość pominięcia w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych niektórych informacji, tj. informacji dotyczących oczekiwanych zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji. Podmioty mogą korzystać z takiej możliwości jednakże tylko w wyjątkowych sytuacjach – jeżeli zgodnie z uzasadnioną opinią kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę ujawnienie takich informacji miałoby istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową jednostki.Ponadto nie można pominąć tych informacji, jeżeli pominięcie uniemożliwiałoby prawidłową i obiektywną ocenę rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności w odniesieniu do zagadnień wskazanych w pkt. c powyżej. W przypadku skorzystania z możliwości pominięcia niektórych informacji niefinansowych należy ujawnić fakt skorzystania z tej możliwości w oświadczeniu.

Informacje niefinansowe nie podlegają weryfikacji przez biegłego rewidenta. Prace legislacyjne nad nowymi przepisami są jeszcze w toku. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 1 sierpnia 2016 roku przygotowany przez Ministerstwo Finansów („Projekt”) jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, przy czym zgodnie z Projektem nowe przepisy mają mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 roku.