Projekt „Polimery Police”

  Grupa Azoty Polyolefins S.A. jest spółką celową Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. powołaną 24 września 2015 r. i odpowiedzialną za realizację projektu „Polimery Police” – jednej z największych inwestycji w przemyśle chemicznym.

  Celem projektu „Polimery Police”, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dol., jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propy- lenu metodą odwodornienia propanu, z wydajnością na poziomie 429 tys. ton, oraz instalacja do wytwarzania polipro- pylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie w trzech typach: homopoli- mery, kopolimery udarowe i kopolimery randomiczne. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzysta- niem najnowocześniejszych technologii umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania sze- rokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budo- wę gazoportu z terminalem przeładun- kowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców, i szereg instalacji pomocniczych oraz systemy połączeń międzyobiektowych. Powyższe układy są przeznaczone do zabezpieczenia niezbędnych mediów wymaganych dla pracy Instalacji PDH, Instalacji PP oraz Infrastruktury Logi- stycznej PP.

  Z początkiem 2023 r. spółka osiągnęła stan gotowości do rozruchu (RFSU – Ready For Start Up) na wszystkich pod- projektach. Obecnie firma finalizuje realizację dostaw kluczowych surowców, które pozwolą na uruchomienie nowej fabryki.W październiku 2022 r., podczas największych w Europie targów branży tworzyw sztucznych i gumy K 2022 w Düsseldorfie, odbyła się prezentacja marki przyszłych produktów Grupy Azoty Polyolefins S.A. pod nazwą Gryfilen®. Ze względu na unikalne właściwości produktu i zróżnicowany asortyment produkt znajdzie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w produkcji opakowań elastycznych i sztywnych, produktów gospodarstwa domowego, części dla branży motoryzacyjnej i AGD, włóknin higienicznych (np. pieluch), medycznych (masek, odzieży ochronnej), technicznych (membran dachowych, meblarstwa).

  W Polsce produkt będzie dystrybuowa- ny przez spółkę Grupa Azoty Compo- unding.
  Na pozostałe rynki europejskie Grupa Azoty Polyolefins wybrała następują- cych dystrybutorów:

   

  • Ter Hell Plastic GmbH – wyłączny dystrybutor na rynek Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii;
  • Nexeo Plastic Europe B.V. – wyłączny dystrybutor na rynek Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii;
  • Biesterfeld Plastic GmbH – wyłączny dystrybutor na rynek Wielkiej Brytanii i Irlandii;
  • Imlitex Industry UAB – wyłączny dystrybutor na rynek Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

  Grupa Azoty Polyolefins prowadzi aktualnie proces wyboru dystrybutorów na pozostałych rynkach europejskich, w tym Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Warto zaznaczyć, że Grupa Kapitałowa Grupa Azoty ma własne aktywa na rynku niemieckim, m.in. Grupa Azoty ATT Polymers.

  Projekt „Polimery Police” ma znaczenie strategiczne dla krajowej gospodarki i zwiększy dynamikę rozwoju polskiego segmentu tworzyw sztucznych. Będą to największe zakłady przemysłowe produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej.