Prawdziwy dar serca

Mojemiejscenaziemi_1

Każdy, kto ma pomysł na konkretną inicjatywę na rzecz swojej społeczności, będzie miał szansę otrzymać dofinansowanie na jej realizację od PKN ORLEN. Środki finansowe można pozyskać w ogólnopolskim konkursie grantowym „Moje miejsce na Ziemi”, organizowanym przez Fundację „ORLEN Dar Serca”.

Całkowity budżet projektu wyniesie 2 mln zł. Granty przeznaczone zostaną na działania związane m.in. ze sportem, z rekreacją, ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, ze wsparciem osób potrzebujących, z kulturą i ze sztuką, z ochroną środowiska oraz zachowaniem dziedzictwa historycznego, a także edukacją. Celem konkursu „Moje miejsce na Ziemi” jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.
Odpowiedzialny biznes powinien wspierać społeczeństwo. W związku z tym PKN ORLEN, realizując wiele projektów CSR, nie zapomina o małych ojczyznach. Szczególnie ważne są te inicjatywy, które nie tylko pomagają lokalnym społecznościom, lecz także aktywizują mieszkańców do wspólnego działania.

Konkurs „Moje miejsce na Ziemi” powstał z myślą o ludziach i ich potrzebach, a te najlepiej znają osoby, które funkcjonują w danym środowisku lokalnym. W ramach konkursu zostaną sfinansowane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit, posiadające osobowość prawną.
Przyznano: 57 grantów o wartości 3 tys. zł, 116 o wartości 5 tys. zł, 40 – 7,5 tys. zł, 50 – 10 tys. zł oraz 30 – 15 tys. zł. Realizacja projektów przypadnie na okres od 1 listopada 2018 r. do 15 czerwca 2019 r.

Warto przypomnieć, że w kręgu zainteresowania fundacji były i są przede wszystkim dzieci, zwłaszcza pozbawione naturalnej opieki rodzicielskiej. Dlatego fundacja od swego powstania przeznacza znaczne środki na pomoc i rozwój najkorzystniejszej formy rodzicielstwa zastępczego, jaką są rodzinne domy dziecka. Organizuje i finansuje letni wypoczynek dla rodzinnych domów dziecka, zaspokaja ich bieżące potrzeby, a także stara się o nich pamiętać w okresie świąteczno-noworocznym.
Pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin przejawia się w rozwijanym, szczególnie w ostatnim okresie, systemie stypendialnym, co daje szansę wielu młodym osobom, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, na samorealizację, na lepsze jutro.
Fundacja pomaga też szpitalom, hospicjom, organizacjom działającym na rzecz dzieci chorych, wymagających rehabilitacji.

Fundacja „ORLEN Dar Serca” realizuje cele edukacyjne poprzez inspirację i popieranie programów związanych z bezpieczeństwem dzieci, m.in. w drodze do szkoły i ze szkoły. Wspiera też działalność edukacyjną innych organizacji.

W miarę możliwości i zgłaszanych potrzeb fundacja wspiera również działania związane z dziedzictwem kulturalnym oraz krzewieniem tradycji narodowej. Wyrazem realizacji tego ważnego celu statutowego jest udział w renowacji zabytków, finansowanie wycieczek szkolnych do miejsc ważnych dla historii Polski, uroczystości rocznicowych, upamiętnianie osób, które zapisały się w historii Polski i świata.

PKN ORLEN, realizując wiele projektów CSR, nie zapomina o małych ojczyznach.