Posłowie i poprawa jakości tworzenia prawa dla firm

Poprawienie procesu tworzenia prawa dla przedsiębiorców – to cel poselskiego projektu zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Poselski projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na organy administracji rządowej obowiązek oceniania wpływu projektowanej ustawy lub rozporządzenia na przedsiębiorców. Chodzi tu o akty prawne, które dotyczą praw majątkowych, uprawnień lub obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców, lub takie, które mają wpływ na koszty funkcjonowania przedsiębiorców.

W myśl projektu szczegółową metodologię sporządzania oceny wpływu aktu prawnego na działalność przedsiębiorców określi rząd w rozporządzeniu.

Organ administracji rządowej będzie musiał skierować projekt do organizacji związkowych, organizacji pracodawców i innych podmiotów, które ze względu na charakter swojej działalności są zainteresowane danym projektem ustawy lub rozporządzenia.

Projekt wprowadza określony czas trwania konsultacji nad aktem prawnym dla przedsiębiorcy – ma on być nie krótszy niż 14 dni w przypadku projektu rozporządzenia i 21 dni w przypadku projektu ustawy, liczone od dnia udostępnienia projektu rządowego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Termin powyższy będzie mógł ulec wydłużeniu, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.

Premier będzie mógł zrezygnować z konsultacji, jeżeli zajdzie potrzeba pilnego uchwalenia projektu ustawy lub wydania rozporządzenia, które ma na celu ochronę zdrowia, życia lub porządku publicznego.

Projekt określa też procedurę konsultacji projektów aktów prawnych innych niż rządowe. W takich wypadkach rząd będzie musiał przedstawić stanowisko do projektu ustawy w terminie maksymalnie 30 dni od otrzymania projektu przez marszałka sejmu. Jeżeli rząd poprze w całości lub części projekt nie rządowy, będzie on umieszczany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Do projektów ustaw, które zostały wniesione do sejmu, i projektów rozporządzeń skierowanych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania przed dniem wejścia w życie omawianego projektu ustawy będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Autorzy projektu powołali się na raport działającego przy Fundacji Batorego Obywatelskiego Forum Legislacji, w którym zwraca się uwagę na ekspresowe tempo uchwalania ustaw w obecnej kadencji sejmu i częste zgłaszanie projektów poselskich zamiast rządowych po to, aby uniknąć uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Z raportu OFL wynika też, że jeżeli projekty są poddawane konsultacjom, to wybierany jest najkrótszy, 14-dniowy termin na ich przeprowadzenie. Ponadto obecnie nie wiadomo, jak przeprowadzane są konsultacje w Sejmie.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Niedługo trafi do pierwszego czytania w Sejmie.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców.