Polski sektor obronny stoi przed wieloma wyzwaniami

PHOTOS

To znaczny potencjał, a prezes Zarządu PGZ SA Arkadiusz Siwko deklaruje, że zakłady przemysłowe skonsolidowane w PGZ mają kompetencje niezbędne do tego, żeby dostarczyć polskiemu wojsku uzbrojenie i sprzęt najwyższej jakości w ramach realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMTSZ). Choć już w tej chwili spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej dysponują zaawansowanym potencjałem technologicznym, prezes Arkadiusz Siwko podkreśla, że polskie zakłady przemysłu obronnego będą prowadzić nieustanną progresję technologiczną, żeby skutecznie konkurować z globalnymi liderami branży zbrojeniowej. Właśnie temu celowi służy współpraca PGZ z jednostkami naukowymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi. Prace tych środowisk już zaowocowały opracowaniem konkretnych prototypów. Wdrożenie ich do produkcji seryjnej w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyczyni się do realizacji Planu Modernizacji Sił Zbrojnych RP. Przykład gospodarek najsilniejszych państw na świecie dowodzi, że innowacyjne technologie rozwijane przez sektor zbrojeniowy znajdują zastosowanie także w obszarze cywilnym, tym samym przyczyniając się nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa, lecz także do wzrostu potencjału ekonomicznego kraju, co w dobie gospodarki opartej na wiedzy jest nie do przecenienia.

Bezpieczeństwo kraju priorytetem Polskiej Grupy Zbrojeniowej
Prezes Zarządu PGZ Arkadiusz Siwko konstatuje również, że w wybranych obszarach polski przemysł obronny może skutecznie konkurować z koncernami zagranicznymi. Wspomniany już potencjał zakładów skupionych pod szyldem PGZ stanowi Polski sektor obronny stoi przed wieloma wyzwaniami Polska Grupa Zbrojeniowa SA to największy koncern obronny w Europie Środkowo-Wschodniej, skupiający ponad 60 krajowych spółek przemysłu zbrojeniowego T dobry punkt wyjścia do wieloaspektowego rozwoju, który obejmie cały sektor. Prezes PGZ wie, jak ten potencjał wykorzystać – konieczne są pozyskanie najnowocześniejszych technologii i ich implementacja do spółek PGZ, a także permanentne dążenie do podwyższania jakości i poszerzanie zakresu oferty produktowej.

Na gruncie strategii rozwoju Grupy na najbliższe lata PGZ została zdefiniowana jako jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa państwa, którego celem jest zabezpieczenie podstawowych interesów państwa i zapewnienie krajowi bezpieczeństwa. Szczegółowe cele i priorytetowe kierunki działań w tym zakresie wyznaczają odpowiednie instytucje państwowe. Jednakże właśnie ich realizacja zakłada, że polski sektor obronny zbuduje ofertę, która umożliwi skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. Służą temu m.in. wdrożony dzięki konsolidacji państwowego przemysłu zbrojeniowego ujednolicony system regulujący obszary logistyki i finansów. Takie rozwiązanie pozwala na wygospodarowanie konkretnych oszczędności. To milowy krok w kierunku zbudowania trwałej kooperacji spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Współpraca zagraniczna
Konieczne jest także zapewnienie harmonijnej współpracy pomiędzy sektorami cywilnym i zbrojeniowym. Jak podkreśla prezes Arkadiusz Siwko, kooperacja ta powinna obejmować np. zakup komponentów do produkcji. Niezbędne jest również także priorytetowe podejście do transferu innowacyjnych technologii w przypadku zakupu sprzętu od partnerów zagranicznych. Stąd też aktywność Zarządu PGZ na arenie międzynarodowej w zakresie nawiązywania i kontynuacji współpracy z wiodącymi firmami zbrojeniowymi. Tylko w przeciągu ostatnich kilku miesięcy Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała listy intencyjne o współpracy m.in. z Boeingiem, Kongsbergiem, SAAB-em, Thalesem, NVO, Raytheonem oraz porozumienia o współpracy z Bellem i koncernem Lockheed Martin, który jest właścicielem spółki Sikorsky. Nawiązywanie partnerstw strategicznych to jeden z filarów zaktualizowanej strategii PGZ, która została ogłoszona w maju. Współpraca z podmiotami zagranicznymi skutkować będzie transferem technologii do zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a tym samym pozyskaniem przez nią kompetencji umożliwiających udział we wszystkich programach operacyjnych Planu Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Z kolei w toku realizacji PMTSZ krajowe zakłady przemysłu zbrojeniowego skonsolidowane w Grupie PGZ rozwiną swój potencjał przemysłowy do poziomu, który umożliwi im produkcję spełniającą oczekiwania zagranicznych kontrahentów. Prezes Arkadiusz Siwko deklaruje: Grupa już teraz dysponuje wysokim potencjałem produkcyjnym, przez który rozumieć należy nowoczesne maszyny oraz wykwalifikowane i kompetentne załogi, a żeby uzbrojenie i sprzęt produkowane przez spółki PGZ mogły stworzyć ofertę konkurencyjną także na rynku międzynarodowym, trzeba do tego dodać najnowocześniejsze technologie oraz dobre zarządzanie.

Udane negocjacje
Nowy Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej ma na swoim koncie wymierne sukcesy negocjacyjne. Udało mu się poprawić pozycję PGZ w procesie modernizacji czołgów Leopard we współpracy z zagranicznym kontrahentem. Dzięki rozmowom Zarządu Grupy z partnerem niemieckim polskie zakłady przemysłowe uzyskały dostęp do nowoczesnej technologii. To warunki znacznie lepsze niż te, które zostały określone w umowie przyjętej przez poprzedni Zarząd PGZ. Dzięki kreatywnemu i biznesowemu podejściu do zastanych warunków Polska Grupa Zbrojeniowa pod kierownictwem prezesa Zarządu Arkadiusza Siwko spowodowała, że setki milionów złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej zostaną w polskich firmach, które współpracują z niemieckim Rheinmetallem przy modernizacji czołgów Leopard.

Jednakże beneficjentem skutecznych negocjacji jest przede wszystkim polskie wojsko, które otrzyma jakościowo lepszy sprzęt. To kolejny aspekt skuteczności Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jako podmiot działający na rzecz bezpieczeństwa Polski odpowiada za produkcję i serwisowanie sprzętu dla armii. Modernizacja czołgów Leopard to tylko jeden z przykładów skuteczności kierownictwa PGZ, a także dowód na to, że konsolidacja przemysłu zbrojeniowego jest nie tylko potrzebna, lecz także niezbędna – zarówno z biznesowego punktu widzenia, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo kraju. Prezes Zarządu PGZ jest jednak świadomy, że krajowy przemysł obronny czeka długa droga do realizacji postawionych mu celów. Dlatego, jak deklaruje Arkadiusz Siwko, Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej dąży do maksymalnego rozwoju potencjału Grupy we wszystkich obszarach technologicznych, żeby podczas realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP zapewnić polskiej armii uzbrojenie i sprzęt najwyższej jakości, a także zbudować ofertę produktową, dzięki której PGZ będzie skutecznie konkurować na światowym rynku zbrojeniowym.