Państwo ma gorączkę

ManagerOnline

Kryzys systemów fiskalnych rozumiany jako bezwzględny spadek efektywności danin publicznych, który nie jest związany z kryzysem ekonomicznym kraju, jest z reguły głównym symptomem kryzysu funkcjonowania państwa, a przede wszystkim jego procedur decyzyjnych, w tym zwłaszcza ustawodawczych

Dyskusja o systemie fiskalnym jest więc debatą o państwie i sposobie jego funkcjonowania, a w państwach demokratycznych jest pytaniem o stan naszej demokracji. Bezspornym jest to, że w ciągu ostatnich ośmiu lat nastąpił najgłębszy spadek efektywności fiskalnej systemu podatkowego, a minimalny szacunek utraconych bezpowrotnie dochodów wynosi co najmniej 3 procent PKB. Aby znaleźć klucz do uzdrowienia istniejącego stanu rzeczy należy dokonać następujących zmian o charakterze podstawowym:

 
1. Przeciąć wszelkie związki, bezpośrednie i pośrednie, między organami oraz ludźmi władzy a międzynarodowym biznesem optymalizacyjnym, który obecnie ma istotny wpływ na kształt ustawodawstwa podatkowego, strukturę organów podatkowych państwa, a także na urzędową interpretację przepisów.

 
2. Ujawnić proceduralnie oraz sformalizować działalność lobbingową adresowaną zwłaszcza do prawodawstwa podatkowego likwidując przede wszystkim niejawny sposób tworzenia projektów przepisów, które następnie są poddawane fasadowej procedurze demokratycznej („szara strefa legislacji podatkowej”).

 
3. Poddać debacie publicznej oraz krytyce wszelkie działania klasy politycznej sprzeczne z interesem publicznym, a zwłaszcza te postawy oraz doktryny, zwane nie wiadomo czemu „liberalnymi”, których faktycznym celem jest osłabienie finansowe państwa i zmuszenie go w wyniku spadku dochodów budżetowych do wzrostu zadłużenia publicznego, a tym samym uzależnienia od tzw. rynków finansowych.

 
4. Zapewnienie ustrojowe oraz prawne transparentności całego procesu legislacyjnego tworzenia przepisów prawa daninowego tak, aby opinia publiczna oraz media znały role oraz wpływ wszystkich rzeczywistych uczestników tego procesu.

 
5. Propagowanie wśród członków klasy politycznej podstawowych pojęć oraz zasad chroniących interes publiczny, a zwłaszcza interes fiskalny państwa, co wiąże się z promowaniem postaw obywatelskich budowanych na szacunku dla obowiązków o charakterze publicznym, co zamyka się w klasycznym wizerunku obywatela podatnika.

 

Przed wyborcami oraz klasą polityczną, stoi dziś najważniejsze zadanie wzmocnienia, a może nawet częściowo odbudowy naszej suwerenności, przede wszystkim poprzez stworzenie efektywnego systemu fiskalnego. Analogie historyczne są oczywiste – bez silnego „skarbu”, czyli bez pieniędzy publicznych stoimy na przegranej pozycji.