O 41% wzrosły akcje Orbisu w 2015 r.

ManagerOnline

To efekt przejęcia od Accor Hotels hoteli w Europie Wschodniej oraz bardzo dobrych wyników finansowych.

Dobre wyniki finansowe Orbisu potwierdza wzrost sprzedaży netto o +8,3% do poziomu 1 263 mln zł oraz wskaźnika EBITDAR o +11,2% (do poziomu 431 mln zł) w porównaniu do wyników pro forma z roku 2014. EBITDA operacyjna wyniosła 329 mln zł i przewyższyła prognozę, która kształtowała się w przedziale 310-320 mln zł. W ostatnim roku wzrosła także rentowność działalności Spółki (marża EBITDAR – o 0,9 p.p., do 34,2%, a marża operacyjna EBTIDA osiągnęła poziom 26,1%, co oznacza wzrost o 1,3 p.p. w porównaniu do wyników pro forma w roku 2014). Orbis zanotował też bardzo dobre wyniki operacyjne – wskaźnik RevPAR (przychód na jeden dostępny pokój) w całej Grupie wzrósł o + 10,6%, do poziomu 150,8 zł. Tak wysoki wynik został osiągnięty dzięki wyższej średniej cenie za pokój (ARR) o +1,5%, jak również większej frekwencji (o 5,7 p.p., na poziomie 69,7%) we wszystkich krajach regionu.

Miniony rok był dla spółki rokiem dynamicznego rozwoju skali działalności. Orbis koncentrował się na powiększenie sieci hotelowej i optymalizacji zaangażowania kapitału.

Pod względem ekspansji najistotniejszym wydarzeniem było przejęcie w styczniu 2015 r. hoteli AccorHotels w Europie Wschodniej oraz ich integracja z hotelami Grupy. W wyniku tej transakcji portfel hoteli powiększył się o 38 działających obiektów, a działalność Grupy objęła swoim zasięgiem sześć nowych państw: Bułgarię, Czechy, Macedonię, Rumunię, Słowację i Węgry

Zgodnie z przyjętą strategią, w celu zwiększenia zakresu oferty i rozpoznawalności marek, ekspansja sieci hotelowej odbywała się zarówno poprzez zawieranie umów franczyzy, jak i umów o zarządzanie. W ubiegłym roku Spółka podpisała piętnaście nowych umów, w wyniku których trzy hotele dołączyły do Grupy. Niezależnie od ekspansji sieci na podstawie umów franczyzy i o zarządzanie Orbis kontynuuje własne przedsięwzięcia inwestycyjne, tj. Mercure Kraków Centrum i ibis Gdańsk. Otwarcie tych hoteli jest planowane w drugiej połowie 2016 roku. Trzeci projekt, ibis Styles Szczecin, jest w fazie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych.

W rezultacie w 2016 r. łącznie 10 hoteli (1100 pokoi) powiększy portfolio Grupy, a w ciągu 30 miesięcy nie mniej niż 31 hoteli dołączy do sieci. 

W 2015 r. łączne wydatki inwestycyjne na środki trwałe (capex) wyniosły 122,4 mln zł, z czego nakłady inwestycyjne w wysokości 58,3 mln zł zostały przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. W związku z optymalizacją możliwości finansowych Spółka zakończyła pomyślnie emisję obligacji korporacyjnych o wartości 300 mln zł, co umożliwiło częściową spłatę kredytu w wysokości 480 mln zł zaciągniętego na sfinansowanie nabycia hoteli AccorHotels w Europie Wschodniej i dywersyfikację długoterminowego zadłużenia Grupy.

– W 2016 r. będziemy nadal powiększać naszą sieć hoteli w regionie, przyspieszając optymalizację portela aktywów, jak i możliwości finansowania. Skupimy się także na kluczowych obszarach działalności, aby stać się organizacją w stu procentach zorientowaną na klienta – powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis SA.

(wog)