Nie tylko rośnie, ale się rozwijaWzrost wartości usług faktoringowych byłby prawdopodobnie znacznie mniej dynamiczny, gdyby nie zmiany jakościowe na tym rynku. To dzięki nim faktoring  w Polsce nie tylko nadąża za światowymi tendencjami, ale pod względem  elastyczności w podejściu do potrzeb klientów co najmniej im dorównuje


Podobnie jak większość usług i produktów finansowych faktoring podlega procesom zmian, podążającym za potrzebami i wymaganiami klientów, a także motywowanym rozwojem rynku, rosnącą konkurencją, przenikaniem się różnych obszarów kompetencji instytucji finansowych czy dążeniem do integracji oferowanych usług. Tempo tych zmian będzie zapewne coraz większe, a ich kierunki rozpatrywać trzeba w trzech głównych obszarach: struktury i potrzeb klientów oraz modelu działania firm świadczących usługi faktoringowe.

Od korporacji do małych firm

Można uznać, że w kontekście struktury klientów większość zasadniczych zmian już się w dużej mierze dokonała, a obecnie nadchodzi czas ostatecznego jej kształtowania. W pierwszej fazie rozwoju zarówno popyt, jak i podaż koncentrowały się na dużych firmach. Ze strony korporacji zgłaszane było zapotrzebowanie na usprawnianie i optymalizację procesów zarządzania płynnością finansową, strumieniami należności i zobowiązań oraz planowania przepływów i rozliczeń. Również firmy faktoringowe początkowo nastawione były właśnie na ten rodzaj klientów, zarówno ze względów efektywnościowych, jak i kompetencyjnych, dotyczących obu stron. Przy faktoringu niepełnym istotne były także kwestie kondycji finansowej klientów, jej stabilności i oceny ryzyka.

Oprócz zalet rynek dużych firm ma jednak również swoje ograniczenia. Potrzeba rozwoju biznesu faktoringowego szybko skierowała uwagę działających na nim instytucji w stronę średnich, a w dalszej kolejności i małych przedsiębiorstw, zgodnie zresztą z pojawiającymi się w tych grupach potrzebami. Obecnie wciąż pod względem wartości świadczonych usług czy wartości obsługiwanych płatności dominują korporacje, ale ilościowo, zarówno jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych podmiotów, jak i faktur, najliczniejszą grupę stanowią mniejsze firmy i drobni przedsiębiorcy.

Wraz z tymi zmianami postępowało także różnicowanie się firm faktoringowych zarówno pod względem specjalizacji, jak i organizacji biznesu i technologii jego realizacji. Ten proces wciąż trwa i należy się spodziewać dalszej ewolucji.

Wszystko wskazuje na to, że będzie on zmierzał w kierunku tworzenia, z jednej strony, silnych centrów specjalizujących się w realizacji określonych zadań operacyjnych, a z drugiej – powstawania licznych podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem i bezpośrednią obsługą klientów. W ten sposób będzie możliwe zarówno uzyskiwanie efektów skali w zakresie standardowych procesów (a co za tym idzie, także obniżanie kosztów), jak i dużej elastyczności w dostosowywaniu do potrzeb i wymagań rosnącej i zróżnicowanej grupy odbiorców usług. Pozwoli to uzyskiwać istotne korzyści i firmom factoringowym, i ich klientom.