Nauka dla urody: Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

Spa still life with perfume bottles and salt

Kwestie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych regulowane są kompleksowo zarówno w legislacji europejskiej, jak i polskiej. Łącznie to bardzo restrykcyjny system wymogów i obowiązków, które prawo nakłada na firmy wprowadzające produkty kosmetyczne do obrotu.

Od 1 stycznia 2019 r., po niemal dwóch latach od rozpoczęcia prac legislacyjnych, wchodzi w życie nowa ustawa o produktach kosmetycznych z dnia 4 października 2018 roku.
Bezpieczeństwu produktów kosmetycznych poświęcone było kolejne spotkanie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, które odbyło się w Warszawie, w restauracji „AleGloria” 18 grudnia 2018 roku. Wykłady poświęcone bezpieczeństwu kosmetyków wygłosili dr n. chem. Anna Oborska – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego oraz dr n. farm. Piotr Koziej – założyciel Instytutu Badań Kosmetyków Dr Koziej.

Kwestie bezpieczeństwa i tym samym jakość zdrowotna produktów kosmetycznych są kompleksowo regulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, dotyczącym produktów kosmetycznych. Artykuł 3 tego rozporządzenia stanowi, że produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania.

Gotowe produkty kosmetyczne oraz składniki produktów kosmetycznych podlegają wszechstronnej weryfikacji zarówno pod kątem toksykologicznym jak i dermatologicznym. Każdy kosmetyk wprowadzany do obrotu, zgodnie z wymaganiami prawa, musi być bezpieczny. – mówi dr Anna Oborska.

Zgodnie z rozporządzeniem kosmetycznym, każdy produkt kosmetyczny przed wprowadzaniem na rynek podlega ocenie bezpieczeństwa, stanowiącej potwierdzenie, że według obecnego stanu wiedzy, jest bezpieczny dla konsumenta i nie zagraża jego zdrowiu – mówi dr Piotr Koziej.

Ocena bezpieczeństwa to wieloetapowy proces, uwzględniający m.in.: docelową grupę konsumentów, częstotliwość aplikacji danego produktu, obszar aplikacji. Ocena bezpieczeństwa to również konieczność przeprowadzenia badań (w tym toksykologicznych) składników stosowanych w danym produkcie kosmetycznym.

W rozporządzeniu 1223/2009 zawarte jest zobowiązanie państw członkowskich do ustanowienia przepisów wykonawczych związanych ze stosowaniem go – obszary pozostające w kompetencjach państwa członkowskiego to wyznaczenie właściwych organów krajowych oraz ustanowienie przepisów dotyczących sankcji za naruszenia przepisów rozporządzenia (skuteczne, proporcjonalne, odstraszające).

Ustawa o produktach kosmetycznych jest więc drugim aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania produktów kosmetycznych w obrocie prawnym. Nowa ustawa uchyla przepisy obowiązującej dotąd ustawy o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r.

W ustawie określone zostały obowiązki przedsiębiorców uczestniczących w produkcji, dystrybucji i sprzedaży kosmetyków, a także właściwość organów administracji publicznej odpowiedzialnych za nadzór nad działalnością podmiotów na rynku kosmetycznym.

Firmy działające na rynku kosmetycznym powinny szczególną uwagę zwrócić na nowe obowiązki zdefiniowane ustawą. Dotyczą one języka dokumentacji produktu kosmetycznego, obowiązku zgłoszenia zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne do „wykazu zakładów, Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych. W ustawie zapisane zostały także kary za naruszenia, których wysokość będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych, sankcje powinny być: skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Lista kar obejmuje naruszenia zarówno w odniesieniu do przepisów ustawy, jak i unijnego rozporządzenia, natomiast wysokość kar sięga w wielu przypadkach sumy 100 000 zł.

Ta ustawa jest dobrym kompromisem – prace nad nią trwały długo, ale dzięki otwartości władz, w tym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ostateczny tekst ustawy zawiera zdecydowaną większość uwag, które w imieniu przemysłu zgłosiło w toku konsultacji publicznych Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. – mówi dr Anna Oborska. Przedsiębiorców, którzy obawiają się wejścia w życie nowej ustawy serdecznie zapraszam do członkostwa w Stowarzyszeniu. Tu uzyskają informację oraz niezbędne wsparcie.