Mirosław Jakowiecki

Rozmowa z Mirosławem Jakowieckim, przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, prezesem Pekao Faktoring Sp. z o.o.

– Jak wygląda dziś polski rynek faktoringowy: główni gracze, tendencje.
– Polski Związek Faktorów jest organizacją zrzeszającą obecnie szesnaście instytucji faktoringowych oraz dwóch członków wspierających. W I kwartale 2012 roku firmy faktoringowe zrzeszone w PZF zrealizowały obroty na poziomie 18,4 mld zł, co oznacza wzrost o 31 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Branża generuje stabilne wzrosty już od wielu lat. Rynek faktoringowy w Polsce jest silnie skoncentrowany. Pięć spośród osiemnastu firm należących do Związku ma łącznie 73 proc. obrotów całego rynku. W 2011 roku rynek PZF zrealizował obrót w wysokości 67,1 mld zł, co daje ponad 20-procentowy przyrost w stosunku do roku 2010.

Dynamiczny wzrost obrotów branży jest wynikiem silnego zapotrzebowania na produkty faktoringowe, które sprawdzają się zarówno w dobrych, jak i gorszych czasach. Polskie przedsiębiorstwa borykają się z problemem nieterminowych płatności, stąd faktoring spisuje w takich sytuacjach wyjątkowo dobrze. W Polsce dużą popularnością cieszy się zarówno faktoring niepełny (bez przejęcia ryzyka), jak i pełny (z przejęciem ryzyka). Duże zainteresowanie wzbudza także faktoring eksportowy i importowy. Rynek polski zaczyna również wprowadzać coraz więcej niestandardowych rozwiązań, często dopasowywanych indywidualnie do oczekiwań przedsiębiorstw. Przewidujemy wzrost obrotów branży faktoringowej w 2012 roku między 10 a 20 proc. w stosunku do 2011 roku. W ciągu dwóch lat obroty faktorów mogą przekroczyć 100 miliardów złotych.

– Faktoring ma długą historię?
– Bez wątpienia, jest tak stary, jak obrót handlowy. Transakcje przypominające faktoring odnotowano już w państwie Hammurabiego (zapisy o pierwszych kredytach). Pierwsze udokumentowane użycie faktoringu w czasach nowożytnych miało miejsce w amerykańskich koloniach już w XVII wieku. Koloniści wysyłający z kolonii do Wielkiej Brytanii bawełnę, skóry i futra, drewno musieli bardzo długo czekać na zapłatę od kupców londyńskich. Dopiero za pośrednictwem finansowym „faktorów” otrzymywali środki, dzięki którym mogli zapewnić nowe dostawy. Nowoczesną formę nadali producenci tekstyliów w USA w latach dwudziestych XX wieku. Na kontynencie europejskim faktoring pojawił się w latach 50. – pomoc dla Europy w ramach planu Marshalla – a swoją silną pozycję na rynku usług finansowych ugruntował pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia. Pierwsze transakcje quasi-faktoringowe w Polsce pojawiły się w 1990 roku, ale wyraźny dynamiczny rozwój tej usługi obserwujemy od 2001 roku. W roku 2011 firmy faktoringowe zrzeszone w PZF zrealizowały obroty w wysokości 67 105 mln zł, to prawie 85 proc. obrotów całego rynku faktoringowego w Polsce, wynoszącego 79 366 mln zł.

– W jaki sposób kryzys wpłynął na rynek faktoringowy. Jak wygląda to w kontekście Europy Zachodniej?
– Podczas gdy gospodarka strefy euro jest w płytkiej recesji, Polska ma wprawdzie spowolnione, ale wciąż dobre wskaźniki. Odnotowany wzrost jest generowany głównie poprzez popyt wewnętrzny. Warto podkreślić, że słabe wyniki przedsiębiorstw mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na branżę. Faktoring jest instrumentem, który sprawdza się w okresach dobrej koniunktury, jak i w czasie spowolnienia gospodarczego a nawet kryzysu. Kiedy gospodarka przyspiesza, przedsiębiorcy zwiększają swoje obroty, rośnie więc zapotrzebowanie na środki obrotowe, a także na lepszą kontrolę rosnącego stanu należności. W czasach dekoniunktury istotne jest, aby zapewnić sobie bezpieczny obrót i pewną zapłatę za sprzedany towar. W Polsce wskaźnik penetracji PKB systematycznie rośnie i w 2011 r. przekroczył 5 proc. Jest to jednak nadal mniej niż na rozwiniętych rynkach faktoringowych, gdzie, według szacunków International Factors Group, stanowi ok. 9 proc.. Potencjał polskiej gospodarki i stan rozwoju branży sprawiają, że faktoring w Polsce ma dobre perspektywy. Branża udowodniła, że wyjątkowa zaleta faktoringu, jaką jest płynne finansowanie sprzedaży połączone z zarządzaniem należnościami i możliwością zabezpieczenia ryzyka niewypłacalności odbiorcy, sprawdziła się.

– Co rekomenduje pan klientom – faktoring pełny czy niepełny?
– Rekomenduję faktoring, jako usługę, która jest w stanie zapewnić zarówno poprawę płynności finansowej, jak i ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo. Nie wskazywałbym konkretnego produktu, ponieważ, w zależności od indywidualnej potrzeby i oczekiwań przedsiębiorcy, może sprawdzić się zarówno faktoring pełny, niepełny, eksportowy, jak też inny produkt faktoringowy. Przedsiębiorca, który cierpi na brak gotówki oraz boryka się z problemem przeterminowanych należności, może być zainteresowany faktoringiem krajowym niepełnym. Firma, która planuje dodatkowo zabezpieczenie swoich należności po to, aby uchronić się przed niewypłacalnością odbiorcy, wybierze z pewnością faktoring pełny – krajowy, jeśli prowadzi działalność na terenie kraju, lub eksportowy jeśli współpracuje z odbiorcami zagranicznymi. Faktorzy oferują bogatą paletę usług, dopasowanych do wielkości firmy, specyfiki prowadzonej sprzedaży oraz branży firmy.

– Czemu poświęcony będzie III Międzynarodowy Kongres Faktoringu?
To już kolejne wydarzenie branżowe realizowane przez PZF, jedyne takie w Polsce. W tym roku tematem wiodącym naszego spotkania będzie szeroko pojęta problematyka ryzyka transakcji faktoringowych. Prezentacje i dyskusje panelowe pozwolą uczestnikom skonfrontować swoją wiedzę i doświadczenia z rozwiązaniami, jakie są obecnie stosowane na światowym rynku usług faktoringu. Udział w Kongresie potwierdzili eksperci z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wśród gości będą również szefowie Factors Chain International, International Factors Group oraz EU Federation, którzy omówią bieżący stan branży, prognozy oraz perspektywy. Tematyka Kongresu nie ogranicza się tylko do obrad plenarnych, ale jest to doskonały czas na wymianę doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących cały rynek faktoringowy, do którego jest adresowany Kongres. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w Kongresie, który odbędzie się 13 września br. w hotelu Marriott. Spotkamy się, żeby wymienić doświadczenia.

Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, prezes zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Należy do grona managerów, którzy tworzyli polski rynek usług faktoringowych. W latach 1999-2001 kierował departamentem, który opracował i wdrożył pakiet usług faktoringowych w GE Capital Bank. W 2001 r. przeszedł do zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o., od 2004 roku pełni funkcję prezesa zarządu. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), ukończył też liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i bankowości. Mirosław Jakowiecki ma wieloletnie doświadczenie managerskie w zakresie zarządzania finansowego przedsiębiorstw. Promocja wiedzy i coaching są jego pasją. Podczas wielu lat pracy managerskiej odbył setki spotkań z przedsiębiorcami, prowadząc i uczestnicząc w sympozjach, konferencjach oraz seminariach, na których dzielił się swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z dziedziny zarządzania finansami oraz sprzedaży usług finansowych. Jest jednym z inicjatorów i animatorów utworzenia Polskiego Związku Faktorów. Stanowisko Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów obejmuje po raz trzeci. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych PKPP Lewiatan, pełniąc funkcję wiceprezesa.Hobby: fotografia, wycieczki górskie, coaching i szkolenia.

***

Rynek rośnie

W I KWARTALE 2012 ROKU POLSKI ZWIĄZEK FAKTORÓW ZANOTOWAŁ WZROST OBROTÓW O 31,46 PROC. OBROTY FIRM FAKTORINGOWYCH ZRZESZONYCH W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW (PZF) WZROSŁY W I KWARTALE 2012 ROKU O PONAD 31 PROC. DO WYSOKOŚCI 18,4 MLD ZŁ.

Prognozowany przez PZF na kilkunastoprocentowy wzrost branży jest widoczny już w pierwszym kwartale. Branża faktoringowa rozwija się, mimo przewidywanego przez analityków spowolnienia gospodarki. Kondycja polskich przedsiębiorstw jest całkiem dobra, ale rośnie niepewność co do kierunku zmian koniunktury i podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Przedsiębiorcy obawiają się o przyszły portfel zamówień, toteż ograniczają swoje nakłady inwestycyjne i prowadzą dość ostrożną politykę kosztową. Wciąż wysoki jest także udział należności przeterminowanych w aktywach przedsiębiorstw, co z pewnością problemy nie są jednak odczuwalne. Potwierdza się bowiem teza, że faktoring to produkt zarówno na dobre, jak i gorsze czasy.

– Mam silne przekonanie, że bieżący rok będzie równie dobry, jak poprzednie dwa lata. Należy pamiętać, że faktoring jest odpowiedzią na panującą wśród polskich przedsiębiorstw niepewność i obawy o przyszłość. Konstrukcja usługi faktoringowej z jednej strony zapewnia bieżący dostęp do gotówki, a z drugiej, udostępnia sprawdzone narzędzia, przeznaczone do zarządzania należnościami. Obecnie stają się jeszcze bardziej doceniane: weryfikacja zdolności płatniczej, monitoring działania w ramach faktoringu pozwalają przedsiębiorcy ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności i zmniejszyć niepewność – mówi Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. W bieżącym kwartale nastąpiły spore zmiany w tzw. pierwszej trójce. Pozycję lidera rynkowego wśród firm faktoringowych należących do PZF utrzymał w kolejnym kwartale Raiffeisen Bank Polska, którego udział w obrotach firm PZF wyniósł 21,49 proc. Na drugą pozycję powróciła Pekao Faktoring Sp. z o.o. z udziałem 16,87 proc. trzecią pozycję zajmuje obecnie ING Commercial Finance z 13,97 proc.

***
Euler Hermes wspiera rozwój firm faktoringowychTomasz Delman
Dyrektor ds. Sprzedaży.
Dział Windykacji, Informacji i Analiz Branżowych w Euler Hermes


W dzisiejszych czasach dostęp do najświeższych informacji jest kluczem do bezpiecznego prowadzenia biznesu.

Każdy rok, a ostatnio nawet każdy miesiąc, czy tydzień, przynoszą nowe rewelacje ze świata, które w mniejszym czy większym stopniu, przekładają się na rozwój polskich firm. Niestety w ostatnich tygodniach najwięcej słyszy się o problemach finansowych zarówno tych dużych, jak i tych średnich, o których jeszcze rok temu powiedzielibyśmy – „pewniaki”. Daje to nam wszystkim do myślenia i wymaga od nas ciągłego poszukiwania co raz to nowych sposobów na ustrzeżenie się ryzyka niewypłacalności naszych partnerów biznesowych i oczywiście utrzymania płynności finansowej naszych przedsiębiorstw.

Bardzo popularną w ostatnich latach usługą wspierającą polskich przedsiębiorców stał się faktoring. W dalszym ciągu – co widać po wynikach firm oferujących tę usługę – mamy zapotrzebowanie na takie rozwiązania, które w dobie wydłużających się terminów płatności, czy ryzyka kursowego wynikającego z transakcji eksportowych pozwalają na utrzymanie dobrych warunków handlowych przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej w trudnych, kryzysowych czasach. Sama usługa może być oferowana w kilku wariantach – z regresem czy bez, dla transakcji eksportowych czy importowych, lecz zawsze podstawą do jej poprawnego funkcjonowania jest wiarygodność odbiorcy. Nawet doskonale skrojona oferta może nie przynieść korzyści, jeśli nie będzie przedmiotu samej usługi – wiarygodnego odbiorcy. Euler Hermes, który od wielu lat współpracuje z firmami oferującymi faktoring, zarówno tymi wyspecjalizowanymi w obsłudze należności, jak i bankami – doskonale zna ten obszar wspierania polskich przedsiębiorców.

Euler Hermes wspiera rozwój firm faktoringowych poprzez ubezpieczenia należności, weryfikację wiarygodności firm – raporty kredytowe, kończąc na windykacji sądowej czy egzekucji komorniczej. Tak samo jak w innych przypadkach, musimy najpierw zweryfikować ryzyko, aby określić limit kredytowy. To dzięki temu bezpiecznemu limitowi cała usługa może funkcjonować prawidłowo, a jego permanentny monitoring umożliwia stałą weryfikację kondycji finansowanego odbiorcy. Obsługą i weryfikacją ryzyka zajmuje się Departament Oceny Ryzyka, który na bazie danych z Departamentów: Informacji Gospodarczej (m.in. dane finansowe i powiązania właścicielskie), Windykacji (skłonność do współpracy w spłacie należności, składniki majątku etc.), podejmuje stosowne decyzje.

Przyznanie rekomendacji jest istotne, ale to dopiero początek – utrzymanie tej rekomendacji (a więc i finansowania wymiany handlowej z danym odbiorcą) na odpowiednim poziomie jest przy zmieniających się warunkach rynkowych bardzo trudnym wyzwaniem, możliwym właśnie dzięki najszerszej bazie informacji gospodarczych. Oprócz skali i szybkości pozyskiwania danych finansowych liczą się także najświeższe informacje o problemach z płatnościami w poszczególnych branżach. W dzisiejszych czasach dostęp do najświeższych informacji jest kluczem do bezpiecznego prowadzenia biznesu bez względu na to, jak dużego sektora branżowego, czy konkretnej firmy on dotyczy ale i rodzaju usługi, która świadczona jest na rynku.

***
Dla wszystkich przedsiębiorstwMałgorzata Szymańska
dyrektor Departamentu Faktoringu BOŚ

Dlaczego faktoring jest metodą szczególnie przydatną w dobie kryzysu finansowego, który objawia się w gospodarczej mikroskali, np. dążeniem do przesunięcia terminów płatności? Po prostu rynkowa niepewność przekłada się na rozszerzanie praktyki wystawiania faktur z wydłużonym terminem płatności. Wiele lat temu pojawiła się opinia, że faktoring jest usługą przeznaczoną tylko dla dużych firm.

Po prawie 20. latach funkcjonowania, tego narzędzia zarządzania finansami na rynku polskim, można zdecydowanie powiedzieć, że jest to usługa dla wszystkich przedsiębiorstw – nie tylko dużych, ale również małych i średnich. Z faktoringu mogą korzystać wszystkie podmioty gospodarcze, które wystawiają faktury z wydłużonym terminem płatności, a jednocześnie chcą zadbać o zdrowy swój rozwój i uzyskać pewność zachowania płynności finansowej. Przy obecnym rozwoju usług faktoringowych, dążeniu do pełnej automatyzacji procesów, usługa ta może być z powodzeniem realizowana również w firmach gdzie dział księgowości składa się z jednej osoby. Jakie korzyści z faktoringu może osiągnąć przedsiębiorca?

Coraz częściej klienci są zainteresowani możliwością wydłużenia dla swoich odbiorców terminów płatności. Wszystkie firmy już zauważyły, że w czasie negocjacji handlowych nie jest ważna już tylko cena czy jakość towaru lub usługi, ale również oferowany odbiorcom – termin płatności. Zdarzają się sytuacje, kiedy odbiorca woli nawet zapłacić trochę wyższą cenę, ale otrzymać zdecydowanie wydłużony termin płatności. W takie oczekiwania wspaniale wpisuje się faktoring w BOŚ Banku, oferujemy naszym Klientom finansowanie właściwie od razu po wystawieniu faktur, nie grozi im więc utrata płynności finansowej, a z drugiej strony mogą spokojnie oferować wydłużone terminy płatności.

Drugim elementem wspomagającym firmy korzystające z faktoringu, w radzeniu sobie z zatorami płatniczymi, jest monitowanie kondycji finansowej ich kontrahentów w przypadku opóźniania się z płatnościami. To pozwala naszym klientom banku na spokojne prowadzenie biznesu. Spokój ma swoje źródło w pewności, że płynność finansową mają zapewnioną oraz w fakcie, że to bank zajmuje się kontaktami z opóźniającymi się płatnikami. Bardzo ważny element to wykorzystywanie BOŚ Banku jako partnera przy udzielaniu kredytów kupieckich dla odbiorców. Nie wszystkie firmy mają rozbudowane departamenty finansowe, ani analityków, którzy mogliby pomóc oceniać sytuację zdolności płatniczej odbiorców. BOŚ Bank w takim przypadku może być pożytecznym doradcą. Na czym polega zyskujący ostatnio na znaczeniu ekofaktoring? Rzeczywiście słowo „eko” robi zawrotną karierę.

Wszyscy staramy się być bardziej ekologiczni i żyć w zgodzie z naturą. Jak się okazuje nawet usługi bankowe mogą być bardziej lub mniej ekologiczne. My w swojej ofercie stawiamy na ekofaktoring. W założeniach tego produktu najważniejsze jest, że sposób, w jaki wykonywane są działania, procedury bankowe oszczędzają środowisko. Przede wszystkim zdecydowanie ograniczamy konieczność przedstawiania bankowi dokumentów w formie papierowej. Proponujemy, aby zdecydowana większość informacji o fakturach scedowanych do faktoringu była przekazywana drogą elektroniczną przy użyciu platformy BOŚfaktor. To z kolei powoduje, że nasi klienci nie muszą codziennie dojeżdżać do banku w celu złożenia faktur. Wszystko to przekłada się na bardzo wymierne oszczędności finansowe dla klienta, ochronę zasobów dla środowiska i zmniejszenie wpływu na środowisko. Dzięki usłudze ekoFAKTORING jego użytkownik może zaoszczędzić w skali roku do 22 tysięcy złotych dzięki wysyłce faktur on-line, a wspólnie możemy zaoszczędzić co roku ponad pół tony papieru.

***

Wskaźniki rosną

Paweł Bryła
członek Zarządu BRE Faktoring

Początek roku był dla branży faktoringowej bardzo dobry. Cały czas utrzymują się tendencje wzrostowe. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o korzyściach płynących z faktoringu, rośnie więc liczba przedsiębiorców zainteresowanych tą usługą. Jeszcze kilka lat temu wśród przedsiębiorców pokutowało myślenie jakoby korzystanie z faktoringu świadczyło o gorszej kondycji finansowej firmy.

Na szczęście takie opinie się już praktycznie nie pojawiają, a przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają jak ważne jest zapewnienie płynności finansowej firmy i jakie znaczenie ma to dla kontrahentów. W pierwszym kwartale 2012 r. branża zanotowała wzrosty wszystkich wskaźników – począwszy od wartości obrotów, poprzez liczbę klientów, aż po wartość skupionych faktur. Boom inwestycyjny związany z przygotowaniami do Euro 2012 i idący za tym wyższy poziom konsumpcji pozwalał na pewien optymizm wśród przedsiębiorców. Niezła kondycja gospodarki przekładała się również na wyniki faktorów.

Teraz zaczynamy, niestety, dostrzegać pierwsze symptomy spowolnienia, które prawdopodobnie zacznie się pogłębiać wraz z kończeniem się inwestycji infrastrukturalnych związanych z mistrzostwami. Naturalną konsekwencją spowolnienia stają się zatory płatnicze, które już w od jakiegoś czasu są zmorą bardzo wielu firm – ostatnio w szczególności w branży budowlanej. Faktoring jest doskonałą odpowiedzią na problem zatorów płatniczych, ponieważ pozwala firmie na zamianę należności w gotówkę. Liczba przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z tego narzędzia nie powinna więc maleć. Firmy faktoringowe będą jednak musiały liczyć się z coraz większym profilem ryzyka klientów, a konsekwencją tej zmiany będzie wzrost ceny faktoringu. Pogarszające się portfele klientów wymuszają na faktorach potrzebę tworzenia rezerw zabezpieczających transakcje, co oczywiście musi zostać wkalkulowane w cenę.

***
Dłuższe terminy płatnościPaweł Kacprzak
dyrektor ds. faktoringu w Raiffeisen Bank Polska


Media coraz częściej informują o rosnących zatorach płatniczych w gospodarce. Niektóre branże, najgłośniej teraz o budowlanej, przeżywają poważne problemy finansowe, rośnie liczba upadłości spółek. Jedną z konsekwencji może być zaostrzenie warunków udzielania kredytów przez banki z powodu podwyższonego ryzyka w obliczu spowolnienia gospodarczego. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla firm, niezależnie od ich wielkości, jest skorzystanie z faktoringu, który wspomaga je w przejściu przez trudne czasy gorszej koniunktury. Firmy mają wtedy na uwadze wysokie ryzyko związane z kredytem kupieckim i niewypłacalnością kontrahentów.

Skracają zatem terminy płatności. Natomiast przedsiębiorca korzystający z faktoringu może proponować terminy dłuższe, a tym samym utrzymać konkurencyjność i zwiększyć szansę utrzymania się na rynku w trudnych czasach. Czym należy się kierować przy wyborze instytucji udzielającej faktoringu? W przypadku większości firm i banków oferujących faktoring występują trzy podstawowe pozycje kosztowe, tj. prowizja przygotowawcza, płatna raz do roku; prowizja od faktury, płatna od wartości faktury, która do faktoringu jest przekazywana; oraz odsetki od finansowania określone jako stawka WIBOR powiększona o marżę. Należy zwrócić również uwagę na opłaty dodatkowe, które wyglądają bardzo różnie w przypadku faktorów i często mają w konsekwencji bardzo duży wpływ na łączną cenę faktoringu. Kluczem do bezproblemowej współpracy na co dzień jest sprawny system informatyczny.

Ze względu na setki czy tysiące faktur, które przechodzą przez ręce faktora, nie ma możliwości, żeby faktoring mógł być rozliczany ręcznie. Dobrym sposobem na sprawdzenie czy dany faktor jest przygotowany do sprawnej obsługi faktoringu jest poproszenie o pokazanie kilku przykładowych wzorów raportów, które będą dla klienta na bieżąco dostępne oraz sposobu, w jaki będą one udostępniane (czy jest możliwość dostępu do danych przez Internet). W większości przypadków faktoring obsługiwany jest całkowicie elektronicznie, bez uciążliwych dokumentów papierowych, co znacząco ułatwia współpracę i czyni ją efektywną dla każdej ze stron.

Porównując oferty faktorów, warto też zwrócić uwagę na liczbę dostępnych rodzajów faktoringu. Na dany moment jeden z nich może w pełni zaspokajać potrzeby firmy, natomiast w niedalekiej przyszłości może się okazać, że np. konieczne będzie objęcie faktoringiem odbiorców zagranicznych lub pozbycia się ryzyka braku płatności ze strony odbiorcy. I wtedy kompleksowość oferty faktora może okazać się bardzo ważnym elementem, który zdecyduje o szybkości reakcji firmy na zmieniające się realia rynkowe, a tym samym na jej pozycję konkurencyjną. Rynek usług faktoringowych w Polsce jest od lat w fazie wzrostu. Obok jego tradycyjnych rodzajów jak faktoring pełny i niepełny rozwija się w również obszar związany z finansowaniem dostawców oraz usługi faktoringowe oparte na współpracy pomiędzy faktorami w Polsce i na świecie w ramach międzynarodowych stowarzyszeń.

***

Rozwiązania dedykowane MŚP
Tomasz Hadzik
dyrektor obszaru usług finansowych w arvato Polska


Od 1994 roku arvato Polska, w ramach Obszaru Usług Finansowych, specjalizuje się w realizowaniu faktoringu pełnego oraz w kompleksowym zarządzaniu należnościami. Firma wykorzystuje przy tym doświadczenia i technologię swojej siostrzanej firmy – BFS Finance GmbH, będącej jedną z czołowych instytucji faktoringowych w Niemczech, działającej na rynkach Europy Zachodniej od 1961 roku. Dążąc do ciągłego doskonalenia i rozwijania usług finansowych, arvato ściśle współpracuje również z inną firmą należącą do koncernu Bertelsmann AG – arvato infoscore GmbH. Jej specjalnością jest zarządzanie należnościami oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczej. Specyfika oferty faktoringowej arvato Polska polega między innymi na skupieniu się na rozwiązaniach dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom.

Właściciele bardzo młodych, jednak dynamicznie rozwijających się spółek mają permanentny problem z pozyskiwaniem kapitału. Spółki z mniej niż 50. tysiącami złotych należności miesięcznie, praktycznie nie mogą ubiegać się o kredyt bankowy. Stąd skorzystanie z usług faktoringowych może być szansą dla MŚP na rozwiązanie ich problemów finansowych. Zapewne ogromną zaletą faktoringu świadczonego przez arvato Polska jest dopasowanie oferty do potrzeb danego klienta, stąd na rynku usług faktoringowych spółka cieszy się opinią firmy elastycznej w zaspokajaniu oczekiwań klientów, ofertującej atrakcyjne stawki (korzystamy z kapitałów własnych koncernu Bertelsmanna). Choć świadczenie usług standardowych jest tańsze, firma zawsze stara się dostosować pakiet oferowanych rozwiązań finansowych do indywidualnych, niekiedy bardzo specyficznych, potrzeb poszczególnych klientów.

Arvato stawia też na stosowanie prostych procedur współpracy, a zwłaszcza odstąpienie od zbędnej tzw. „papierologii” – wykup wierzytelności odbywa się przy pomocy elektronicznego transferu danych. Klient, po wystawieniu faktur sprzedażowych, przesyła elektronicznie do arvato plik z określonymi danymi, system automatycznie przelicza i wypłaca zaliczkę do klienta. Nie ma potrzeby przesyłania do wykupu faktur, czy dokumentów potwierdzających odbiór towaru podpisanych przez odbiorcę w formie papierowej.

Taką formę klienci cenią sobie najbardziej, ponieważ jest to proste i bardzo wygodne narzędzie pozwalające na szybkie uruchomienie środków. Ponadto wszystkie operacje klient może podejrzeć w systemie on-line, gdzie automatycznie widać np. zaangażowanie odbiorcy, wykorzystanie limitu, czy przeterminowanie w płatnościach danego odbiorcy. System on-line pozwala na generowanie różnego rodzaju raportów niezbędnych w dziale księgowości czy w dziale sprzedaży. Tak więc kluczowa jest dla nas również sprawność i nowoczesność w zarządzaniu należnościami. Korzystamy nie tylko z rozwiązań praktycznych i technologii informatycznych doskonale sprawdzonych przez inne firmy koncernu, ale rozwijamy także własne produkty. Są one ściśle dostosowane do realiów polskiego rynku i systemu prawnego oraz do aktualnych wymagań rodzimych przedsiębiorstw.


***

Z regresem i bez regresu

Tomasz Skupiewski
prezes Zarządu FaktoringBroker


W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje produktu – od faktoringu z regresem, bez regresu, przez eksportowy, aż po odwrócony. Jesteśmy w stanie przygotować ofertę dla wszystkich segmentów klientów, którzy kwalifikują się do tej usługi. Jesteśmy istotnym wsparciem dla przedsiębiorców poszukujących rozwiązań związanych z finansowaniem działalności obrotowej, zarządzeniem oraz zabezpieczeniem należności.

Chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem zdobytym na rynku faktoringu od 2007 roku. Nie pobieramy wynagrodzenia ze strony klienta, otrzymujemy jedynie prowizję od faktora w przypadku zawarcia umowy faktoringu. Uzupełnieniem oferty są kredyty, leasing, windykacja i wykup wierzytelności. Poszerza to grono naszych partnerów do ponad 30. instytucji finansowych.Polski Związek Faktorów

zaprasza naIII Międzynarodowy Kongres Faktoringu

13 września, Hotel Marriot, Warszawa

www.kongresfaktoringu.pl