Lenovo: słabsze wyniki finansowe w I kw. 2015, ale udział w rynku PC wzrósł do rekordowego poziomu 20,6%

ManagerOnline

Solidne wyniki przy trudnej sytuacji na rynkach zmuszają firmę od podejmowania zdecydowanych działań, by sprostać wyzwaniom i przyspieszyć przekształcenia działalności:

– Przychody 10,7 mld USD (+3%, a pomijając wpływ kursów walut +10%),
– Zwiększenie udziałów w rynku PC we wszystkich regionach do 20,6%
– Zysk netto 105 mln USD (-51%).

Grupa Lenovo poinformowała o swoich wynikach za I kw. roku finansowego zakończony 30 czerwca 2015 r. Przychody kwartalne wyniosły 10,7 mld USD, co stanowi 3-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku. Dochód przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał spadł o 80% w ujęciu rok do roku do poziomu 52 mln USD. Zysk netto zmniejszył się o 51% w ujęciu rok do roku do 105 mln USD.

Na swoich głównych rynkach firma Lenovo miała do czynienia z poważnymi wyzwaniami. Wystąpiły znaczne spadki na globalnych rynkach komputerów PC i tabletów, a także spowolnienie wzrostu i zwiększenie konkurencyjności na rynku smartfonów — szczególnie w Chinach. Makroekonomiczne wyzwania w Brazylii i Ameryce Łacińskiej, a także duże fluktuacje walutowe zaostrzyły konkurencyjność, co wpłynęło negatywnie szczególnie na rentowność Motoroli. W segmencie dużych przedsiębiorstw nastąpiły szybkie zmiany popytu na technologie.

Pomimo tak trudnych warunków firma Lenovo uzyskiwała nadal dobre wyniki. Dział PC osiągnął rekordowy udział w światowym rynku na poziomie 20,6%. Udział w rynku w tym segmencie wzrósł we wszystkich regionach, a na rynku USA, który ma znaczenie krytyczne, firma uzyskała rekordowy udział na poziomie 13%. Firma Lenovo uzyskała niemal jeden punkt procentowy udziału w rynku tabletów i umocniła się na 3. pozycji. Już trzeci kwartał z rzędu dział rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw osiąga dodatnią marżę operacyjną przed niegotówkowymi obciążeniami związanymi z przejęciami i fuzjami. W segmencie smartfonów firma przyspieszyła odchodzenie od modelu biznesowego skoncentrowanego na operatorach w Chinach na rzecz otwartego rynku w pozostałych krajach świata, co zwiększyło wolumen sprzedaży smartfonów marki Lenovo poza Chinami o 68% w ujęciu rok do roku.

Ponieważ jednak wyniki finansowe nie były zgodne z oczekiwaniami, firma Lenovo podejmuje szeroko zakrojone, zdecydowane działania, takie jak lepsza harmonizacja działalności oraz znaczna redukcja kosztów, aby powrócić na ścieżkę rentownego, stabilnego wzrostu i osiągać cele długoterminowe.

„W zeszłym kwartale mieliśmy do czynienia z najtrudniejszą chyba sytuacją na rynkach w ciągu ostatnich lat, ale pomimo tego udało nam się osiągnąć dobre wyniki. Nasz dział PC utrzymał się na 1. pozycji już 9 kwartał z rzędu. W dziale smartfonów opłaciła się nam strategiczna reorientacja z Chin na resztę świata. Nasz dział rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw uzyskał operacyjny dochód przed opodatkowaniem trzeci kwartał z rzędu” — powiedział Yuanqing Yang, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Długoterminowy, stabilny wzrost wymaga jednak prewencyjnych i zdecydowanych działań we wszystkich segmentach naszej działalności. Będziemy pogłębiać integrację elementów przejętej działalności z dotychczasowymi działami urządzeń mobilnych i rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw, a jednocześnie budować odpowiedni model biznesowy i strukturę kosztów. Zmniejszymy koszty w dziale PC i zwiększymy efektywność, aby wykorzystać intensyfikację konsolidacji w branży i zwiększyć rentowność. Dzięki tym działaniom staniemy się jeszcze szybszą, mocniejszą i lepiej zharmonizowaną firmą globalną”.

Z myślą o dalszym wzroście firma Lenovo podejmuje następujące działania:

Restrukturyzacja Mobile Business Group (MBG) w celu harmonizacji rozwoju i produkcji smartfonów oraz lepszego wykorzystania dopełniających się atutów marek Lenovo i Motorola. Oferta produktów zostanie uproszczona i będzie obejmować mniej, za to bardziej wyróżniających się modeli. Szybszy i szczuplejszy model biznesowy umożliwi lepsze wykorzystanie globalnego personelu sprzedaży i przyspieszy trwające już działania na rzecz zwiększenia efektywności w globalnym łańcuchu dostaw. MBG będzie nadal kierować ogólną działalnością w segmencie urządzeń mobilnych, ale projektowaniem, rozwijaniem i projektowaniem smartfonów będzie się teraz zajmować Motorola.

Skoncentrowanie i zmiana pozycjonowania Enterprise Business Group w celu zaatakowania najistotniejszych i najbardziej atrakcyjnych segmentów rynkowych, a jednocześnie przyspieszenia działania i zwiększenia konkurencyjności kosztowej.

Przyspieszenie starań o uzyskanie 30-procentowego udziału w rynku PC dzięki lepszemu wykorzystaniu konsolidacji, a jednocześnie dalsze zwiększanie efektywności i zmniejszanie kosztów w celu zapewnienia stabilnego i rentownego wzrostu.

Zwiększanie efektywności we wszystkich pionach Lenovo. Lenovo będzie lepiej wykorzystywać technologie, Internet i innowacyjność we wszystkich pionach. Będzie to sprzyjać przekształceniom, przyspieszeniu działania oraz zwiększaniu orientacji na klientów.

Spowoduje to zmniejszenie wydatków o ok. 650 mln USD w drugiej połowie roku oraz o około 1,35 mld USD w skali rocznej. Działania te będą obejmować zwolnienia 3 200 osób spośród personelu nieprodukcyjnego na całym świecie. Równa się to ok. 10% personelu nieprodukcyjnego oraz 5% łącznej populacji pracowników wynoszącej ok. 60 000 osób. Firma poniesie koszty restrukturyzacji wynoszące ok. 600 mln USD oraz dodatkowe wydatki w celu opróżnienia zapasów smartfonów na poziomie ok. 300 mln USD.

Zysk brutto firmy za pierwszy kwartał roku finansowego wzrósł o 22 procent w ujęciu rok do roku do poziomu 1,6 mld USD, a marża brutto wyniosła 15,4%. Zysk operacyjny w tym samym kwartale zmniejszył się o 67% rok do roku do kwoty 96 mln USD. Podstawowy zysk na akcję w pierwszym kwartale roku finansowego wyniósł 0,95 centa USA, czyli 7,36 centa hongkońskiego. Rezerwy na obsługę zadłużenia netto na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły łącznie 0,5 mld USD.

Omówienie poszczególnych grup

Sprzedaż kwartalna PC Group (PCG), która obejmuje komputery PC i tablety z systemem Windows, sięgnęła 7,3 mld USD, a dochód przed opodatkowaniem osiągnął poziom 368 mln USD, co stanowi spadek o 8% w ujęciu rok do roku. Marża zysku przed opodatkowaniem utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 5,1%, co stanowi wzrost o 0,3 punktu w ujęciu rok do roku. Firma Lenovo utrzymała się na 1. pozycji już dziewiąty miesiąc z rzędu z rekordowo wysokim udziałem w rynku na poziomie 20,6%, zwiększając dystans do producenta zajmującego 2. miejsce. Firma sprzedała w tym kwartale 13,5 mln komputerów PC, co stanowi spadek o 7,1% w ujęciu rok do roku w obliczu ogólnego spadku na rynku wynoszącego 12,8%. Firma Lenovo odnotowała wzrost udziału w rynku we wszystkich regionach, a w USA zajęła 3. miejsce z rekordowym udziałem w rynku na poziomie 13%, co stanowi wzrost o 1,6% w ujęciu rok do roku. Celem Lenovo jest uzyskanie 30-procentowego udziału w światowym rynku PC w ciągu trzech lat.

Sprzedaż kwartalna Mobile Business Group (MBG), która obejmuje produkty działu Motorola, telefony komórkowe pod marką Lenovo, tablety z systemem Android oraz telewizory inteligentne, wyniosła 2,1 mld USD, co stanowi wzrost o 33% w ujęciu rok do roku dzięki uwzględnieniu przychodów Motoroli. Wkład Motoroli w przychody Lenovo MBG wyniósł 1,2 mld USD. Łączne straty MBG przed opodatkowaniem wyniosły 292 mln USD, a marża strat przed opodatkowaniem wyniosła -13,8%.

Pomimo solidnego wzrostu na rynkach wschodzących i sprzedaży 16,2 mln smartfonów w tym kwartale — co oznacza wzrost o 2,3% w ujęciu rok do roku — zacięta konkurencja i szybko zmieniające się technologie spowodowały zmniejszenie udziału Lenovo w światowym rynku smartfonów o 0,5 punktu do 4,7%. Wskutek tego Lenovo plasuje się na piątym miejscu wśród największych producentów smartfonów.

Wkład Motoroli w sprzedaż smartfonów Lenovo wyniósł 5,9 mln sztuk, co oznacza spadek o 31% w ujęciu rok do roku. Na wyniki te wpłynęło kilka czynników, takich jak narastająca konkurencja, długie cykle rozwoju produktów i powiązane z tym problemy z zapasami, trudności makroekonomiczne w Brazylii (dużym rynku dla Motoroli), a także sztywna struktura kosztów, która okazała się niedostosowana do poniesionych strat. W związku z zapowiedzianymi dziś działaniami restrukturyzacyjnymi zarząd potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie przez Motorolę rentowności w ciągu 4–6 kwartałów od finalizacji przejęcia (czyli 2–3 kwartałów od teraz), chociaż cel ten został rozciągnięty na cały dział MBG, w którym są uwzględniane wyniki Motoroli.

W segmencie tabletów Lenovo nadal prześciga rynek. Firma umocniła się na 3. miejscu w skali światowej z udziałem 5,6%, zwiększyła dostawy o 3,8% w ujęciu rok do roku do 2,5 miliona sztuk i odebrała część udziałów konkurentom z 1. i 2. miejsca.

Sprzedaż Enterprise Business Group (EBG), obejmująca serwery, pamięć masową, oprogramowanie i usługi sprzedawane pod markami Lenovo ThinkServer oraz działu System x, wyniosła 1,1 mld USD, co stanowi wzrost o 5,8 razy w ujęciu rok do roku w związku z uwzględnieniem w tym roku działu System x. W trzecim pełnym kwartale z działem System x grupa EBG osiągnęła operacyjny dochód przed opodatkowaniem, choć liczony standardowo dochód przed opodatkowaniem i z uwzględnieniem niegotówkowych obciążeń związanych z przejęciami i fuzjami wyniósł minus 40 mln USD. Marka ThinkServer zorientowana na mniejsze i średnie przedsiębiorstwa odnotowała duży wzrost przychodów, o 40% w ujęciu rok do roku. Zarząd Lenovo pozostaje przekonany, że EBG osiągnie przychody w wysokości 5 mld USD z dobrą marżą w ciągu roku od finalizacji przejęcia działu System x.

Przegląd geograficzny

Sprzedaż skonsolidowana chińskiego oddziału firmy Lenovo w I kw. roku finansowego spadła o 16% w ujęciu rok do roku do 3,2 mld USD, co stanowi 30% światowej sprzedaży firmy. Marża operacyjna zmniejszyła się o 0,7 punktu do 4,8%. Spadki te wiązały się ze słabymi wynikami w segmencie mobilnym. Dział mobilny w Chinach zmagał się z mocną konkurencją oraz zmniejszeniem dopłat do smartfonów przez operatorów. Na rynku PC firma Lenovo utrzymała solidny udział i dobrą marżę. Dział rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw w Chinach odnotował duży wzrost sprzedaży serwerów ThinkServer, dzięki czemu odzyskał 1. pozycję na chińskim rynku serwerów x86.

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wyniosła 1,6 mld USD i stanowiła 15% światowej sprzedaży firmy, a marża operacyjna spadła o 1,9 punktu do 2,2% ze względu na gorsze wyniki Motoroli. Udział Lenovo w rynku PC w regionie Azji i Pacyfiku wzrósł o 0,9 punktu w ujęciu rok do roku i wyniósł 15,9%. W segmencie dużych przedsiębiorstw firma wykorzystuje doświadczenie Lenovo w dziedzinie kanałów sprzedaży i ekosystemów do zwiększenia dynamiki rozwoju. Telefony Marki Lenovo radziły sobie bardzo dobrze, a ich sprzedaż wzrosła o 81,7%.

Sprzedaż skonsolidowana Lenovo w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) w pierwszym kwartale wyniosła 2,6 mld USD, co stanowi spadek o 5% w ujęciu rok do roku. Wiąże się to z ogólnym spowolnieniem sprzedaży na rynku PC. Wkład regionu EMEA w łączną sprzedaż Lenovo na świecie wyniósł 25%. Marża operacyjna wyniosła 1,5%, co oznacza spadek o 1,9 punktu w ujęciu rok do roku. Firma Lenovo osiągnęła udział w rynku PC na poziomie 19,9%, co stanowi wzrost o 1,9% w ujęciu rok do roku. Sprzedaż smartfonów wzrosła aż o 153%, głównie dzięki produktom marki Lenovo. W segmencie rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw Lenovo EMEA wykorzystuje więcej szans biznesowych jako zintegrowany zespół.

Sprzedaż skonsolidowana Lenovo w Ameryce Północnej i Południowej wzrosła o 46% w ujęciu rok do roku do poziomu około 3,3 mld USD, na co wpływ miały oba przejęcia. Wynik ten stanowił 30% łącznej sprzedaży Lenovo na świecie. Marża operacyjna wyniosła -4%, na co wpłynęły straty w Brazylii oraz poniesione przez Motorolę. Udział Lenovo w rynku PC wzrósł o 0,6 punktu w ujęciu rok do roku i wyniósł 13,1%. Firma Lenovo zajęła 3. miejsce w USA z rekordowym, 13-procentowym udziałem w rynku oraz solidnym wzrostem sprzedaży na poziomie 8,8%. Wzrost sprzedaży smartfonów w Ameryce Północnej i Południowej był mniejszy ze względu na spowolnienie zmian produktów Motoroli. Dział rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw jest na dobrej drodze do wykorzystania nowych szans biznesowych w przyszłości.

GRUPA LENOVO

PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Za kwartał roku finansowego zakończony 30 czerwca 2015 r.

(w mln USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

I kw. 15/16

I kw.

 14/15

ZMIANA ROK DO ROKU

 
Przychody

 

 

10 716

10 395

3%

 
Zysk brutto

 

1647

1349

22%

 
Marża zysku brutto

 

15,4%

13,0%

2,4 pkt

 

Koszty operacyjne

 

(1551)

(1058)

47%

 

Stosunek kosztów do przychodów

 

14,5%

10,2%

4,3 pkt

 

Zysk operacyjny

 

96

291

-67%

 

Inne koszty pozaoperacyjne

 

(44)

(27)

61%

 

Dochód przed opodatkowaniem

 

52

264

-80%

 

Opodatkowanie

 

50

(53)

N/D

 

Zysk za okres

 

102

211

-52%

 

Udziały niedające kontroli

 

3

3

11%

 

Zysk przypadający na akcjonariuszy

 

105

214

-51%

 

Zysk na akcję (centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony

 

 0,95

0,94

 2,06

2,03

 -1,11

-1,09