Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

W dniach 25–26 października 2023r.  w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się XI edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG

Podczas spotkania działów finansowych poruszone zostały tematy dotyczące: geopolitycznych uwarunkowań prowadzenia biznesu, uwarunkowań makroekonomicznych, perspektyw rozwoju rynku kapitałowego, giełdy jako źródła finansowania rozwoju, nadchodzących zmian regulacyjnych, wymogów i konsekwencji raportowania, korzyści z raportowania, znaczenia identyfikacji łańcucha wartości, przygotowania spółki do raportowania zgodnie z CSRD, przygotowania do audytu, zarządzania ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej, odpowiedzialności władz spółki w obszarze podatkowym, możliwości minimalizacji i transferu ryzyka, wsparcia IT przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz budowania przyjaznych raportów finansowych.

Pierwszy dzień kongresu wypełniły trzy bloki dyskusyjne, podzielone na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Na początek słuchacze wysłuchali rozmowy dr. Mirosława Kachniewskiego (prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Beaty Stelmach (przewodnicząca RN SEG, była podsekretarz stanu w MSZ) o geopolitycznych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do surowców, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz sytuacji politycznej w kraju i jej wpływu na współpracę zagraniczną.

Druga dyskusja dotyczyła uwarunkowań makroekonomicznych. Ludwik Kotecki (członek RPP) w rozmowie z dr. Mirosławem Kachniewskim opowiedzieli o najnowszych odczytach danych, możliwych kierunkach zmian oraz o czynnikach wpływających na przyszłą sytuację.

Kolejna debata została poświęcona perspektywom rozwoju rynku kapitałowego. W trakcie dialogu dr. Mirosława Kachniewskiego oraz Macieja Trybuchowskiego (prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) słuchacze poznali trendy globalne, wpływ czynników makroekonomicznych oraz planowane zmiany regulacyjne.

Następna dyskusja panelowa poświęcona była giełdzie jako źródłu finansowania rozwoju. W tej części Robert Wąchała (wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) i Dariusz Mejszutowicz (wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego, GPW w Warszawie) opowiedzieli o tym, w jakim zakresie spółki wykorzystują rynek do finansowania rozwoju, o możliwościach zwiększenia udziału finansowania rynkowego oraz wpływie czynników ESG na zmianę zasad finansowania.

– Obserwujemy wyraźny trend rosnącego znaczenia uwzględniania czynników ESG, w tym aspektu zarządzania (Governance), w procesach pozyskiwania finansowania. W nadchodzących latach spodziewamy się, że to podejście będzie się rozwijać i stanie się integralną częścią strategii finansowania spółek. Inwestorzy coraz bardziej doceniają spółki, które konsekwentnie podejmują zrównoważone działania, co wpływa na ich zdolność do długoterminowego wzrostu i minimalizowania ryzyka związanego z wpływem na środowisko i społeczeństwo. W związku z tym oczekujemy, że raportowanie ESG stanie się nieodzownym elementem strategii pozyskiwania kapitału na rynkach finansowych, kształtując tym samym przyszłość finansowania spółek na GPW – powiedział Dariusz Mejszutowicz, wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW w Warszawie.

Na koniec tego bloku dyskusyjnego słuchacze dowiedzieli się o nadchodzących zmianach regulacyjnych, w tym o oczekiwanych zmianach w MAR, nowych możliwościach pozyskiwania kapitału oraz o emisjach bezprospektowych. O tym wszystkim w rozmowie z Robertem Wąchałą opowiedział Piotr Wojnar (adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria act BSWW legal & tax).

– Emitenci nie zawsze mogli skorzystać z wyłączeń przewidzianych w rozporządzeniu prospektowym, co zmuszało ich do sporządzenia, a następnie uzyskania zatwierdzenia prospektu. Proponowane zmiany przyniosą zmianę w tym zakresie – zamiast długotrwałych i kosztownych postępowań prospektowych ma być szerszy katalog zwolnień z obowiązku sporządzania prospektu.

Zmiana przepisów dotyczących przeprowadzania ofert publicznych ma zapewnić zniesienie istotnej bariery rozwoju dla małych i średnich spółek, a zaproponowane reformy do rozporządzenia prospektowego mają ułatwić uczestnikom rynku emitowanie papierów wartościowych i w konsekwencji zwiększyć atrakcyjność rynku – mówili Piotr Wojnar oraz Katarzyna Krzykwa, (adwokat / starszy prawnik), przedstawiciele act BSWW legal & tax.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się blok o tematyce finansowych aspektów raportowania czynników ESG.

W trakcie pierwszej dyskusji dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) i Piotr Biernacki (Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG) rozmawiali o wymogach i konsekwencjach raportowania w tym o nowych regulacjach w obszarze ESG, najważniejszych wyzwaniach stojących przed spółkami giełdowymi oraz raportowaniu ESG jako szansie na rozwój.

Kolejnym poruszonym tematem były kwestie korzyści z raportowania. Z rozmowy Piotra Biernackiego (przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG) z Zuzanną Góral (dyrektorka rachunkowości i kontroli wewnętrznej, Orange Polska) słuchacze dowiedzieli się nie tylko tego, po co raportować więcej, niż jest to wymagane przez regulacje, jakie są nieintuicyjne korzyści z raportowania, lecz także tego, jak ESG przekłada się na realne korzyści z biznesu.

Następnie przedstawiciele SEG dr Mirosław Kachniewski i Małgorzata Szewc (wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) podkreślili znaczenie identyfikacji łańcucha wartości. Przybliżyli pojęcie łańcucha wartości w różnych regulacjach, raportowanie ESRS obejmujące łańcuch wartości oraz wytyczne dotyczące łańcucha wartości w kontekście ESRS.

Kolejna sesja dotyczyła przygotowania spółki do raportowania zgodnie z CSRD. Piotr Biernacki i Patrycja Żupa-Marczuk (kierownik Biura Projektów Innowacyjnych, Energopomiar) rozmawiali o identyfikacji wymogów sprawozdawczych, organizacji procesu zbierania danych oraz zarządzaniu jakością danych.

Ostatni w tej części panel był poświęcony przygotowaniom do audytu. Małgorzata Szewc i Paweł Zaczyński (Associate Partner, biegły rewident, Grant Thornton) omówili zakres danych ESG podlegający audytowi, który jest wymagany obecnie, zmiany mające obowiązywać od przyszłego roku oraz zarządzanie jakością danych.

Po kolejnej przerwie rozpoczął się ostatni blok tematyczny, w którym poruszona została tematyka zarządzania ryzykiem. Na początku z rozmowy dr. Mirosława Kachniewskiego z Joanną Karczewską (Senior Manager, adwokat, doradca podatkowy, OW Tax) słuchacze dowiedzieli się o zarządzaniu ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej, w tym o najważniejszych ryzykach, możliwościach minimalizacji ryzyk oraz zarządzaniu sytuacją kryzysową.

Następnie poruszona została tematyka odpowiedzialności władz spółki w obszarze podatkowym. W trakcie tej części słuchacze poznali przesłanki odpowiedzialności i praktyki organów podatkowych, możliwości minimalizacji ryzyka oraz działania w trakcie kontroli. O tym wszystkim w rozmowie z Robertem Wąchałą opowiedział Jakub Warnieło (doradca podatkowy, starszy manager, MDDP).

Solidarna odpowiedzialność członków zarządu występuje wtedy, gdy stwierdzone zostaną zaległości podatkowe u spółki, jednak nie jest ona w stanie ich uregulować. W takiej sytuacji organy podatkowe mogą zapukać do drzwi członka zarządu spółki i żądać od niego zapłaty tej zaległości podatkowej. Członek zarządu odpowiada za dług podatkowy całym swoim majątkiem. Co prawda przepisy regulują przypadki, w których członek zarządu może skutecznie powoływać się na wyłączenie tej odpowiedzialności, ale przesłanki te są interpretowane bardzo restrykcyjnie. W efekcie bardzo trudno jest członkom zarządu uchronić się przed taką odpowiedzialnością – mówił Jakub Warnieło, doradca podatkowy MDDP.

W kolejnej części, dotyczącej możliwości minimalizacji i transferu ryzyka, Robert Wąchała i Kamila Kosińska (starszy broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, Kancelaria Brokerska International Risk & Corporate Advisory (IRCA)) rozmawiali o zakresie dostępnych ubezpieczeń, jak czytać drobny druk, a także o tym, czy ochrona ubezpieczeniowa jest realna.

Kolejna debata dotyczyła wsparcia IT przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Z rozmowy Małgorzaty Szewc z Kamilem Lisowskim (Product Manager Comarch ERP) słuchacze dowiedzieli się, jak maksymalizować korzyści z elektronicznego obiegu dokumentów, jakie możliwości analityczne wynikają z AI i OCR, oraz posłuchali o KSEF jako nowym źródle danych.

Część merytoryczną pierwszego dnia kongresu zamknął panel dotyczący budowania przyjaznych raportów finansowych, z którego uczestnicy dowiedzieli się, czy raport finansowy może być przyjazny, jak Power BI pomaga tworzyć przyjazne raporty finansowe oraz jak wykorzystać Power BI do stworzenia nowoczesnego systemu Business Intelligence. O tym wszystkim w rozmowie z dr. Mirosławem Kachniewskim opowiedział Piotr Szewczyk (Business Solutions Consultant, APN Promise).

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej coraz większe znaczenie dla rozwoju firm ma obszar raportowania oraz analizy danych. Raporty finansowe jako nieodzowne narzędzie przy podejmowaniu decyzji strategicznych muszą zapewniać dostęp do spójnych i rzetelnych danych. Z kolei proces decyzyjny znacząco przyspiesza i usprawnia łatwe, intuicyjne raportowanie. Takie właśnie możliwości daje narzędzie do wizualizacji danych, jakim jest PowerBI. Z nim firmy – a przede wszystkim ich zespoły finansowe – mają możliwość budowania nowoczesnego systemu Business Intelligence i zwiększenia konkurencyjności rynkowej – mówił Piotr Szewczyk.

W czasie trwania kongresu była również możliwość zapoznania się z działalnością firmy Betacom, której misją jest dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań IT w modelu partnerskim.

Program drugiego dnia Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. takich zagadnień, jak:

  • raportowanie ESG w kontekście pozyskiwania finansowania,
  • zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej,
  • przygotowanie spółki do raportowania zgodnie z CSRD w kontekście zagadnień środowiskowych,
  • budowanie przyjaznych raportów finansowych.

Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt. „Najważniejsze wyzwania CFO 2024”, podczas której prelegenci: dr Mirosław Kachniewski (prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Robert Wąchała (wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Małgorzata Szewc (wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Maciej Nietopiel (wiceprezes Zarządu, ZE PAK) omówili zmiany warunków finansowania, przygotowanie do raportowania zgodnie z ESRS oraz nową mapę ryzyk.

Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli: Giełda Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Do grona Partnerów Instytucjonalnych należały takie firmy i instytucje, jak Orange Polska jako Partner Strategiczny, Olesiński i Wspólnicy jako Partner Główny, BSWW Legal, Comarch, Energopomiar, Grant Thornton, International Risk and Corporate Advisory (IRCA) oraz MDDP jako Partnerzy Wspierający, Betacom jako Partner oraz APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni.