Komunikat Związku Polskiego Leasingu nr 2 z dnia 31.03.2020

Działania podejmowane przez branżę leasingową na rzecz utrzymania pozytywnego trendu w inwestycjach finansowanych w leasingu.

Analizy Związku Polskiego Leasingu pokazują, że branża leasingowa 2020r. rozpoczęła od niewielkiego wzrostu dynamiki w zakresie udzielonego finansowania na poziomie 0,4% r/r za pierwsze dwa miesiące br.

Zmiany w rynku leasingu w 2020 vs. 2019 rok.

 • W całym 2019 zanotowano 5,8% spadek w porównaniu z rokiem 2018
 • W styczniu 2020 zanotowano 5,5% spadek w porównaniu ze styczniem 2019
 • W lutym 2020 zanotowano już 6% wzrost w porównaniu z lutym ubiegłego roku

Główne czynniki wpływające na 0,4% dynamikę rynku w okresie styczeń – luty 2020 roku:

 • Utrzymujący się wysoki popyt konsumpcyjny i dobra sytuacja na rynku pracy
 • Pogarszająca się sytuacja w transporcie drogowym towarów, w szczególności transporcie międzynarodowym.

Tegoroczny wynik leasingu jest już poniżej korzystnych i wciąż mocnych trendów, jakie utrzymywały się w całej polskiej gospodarce w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku. Wyniki rynku leasingu wskazują na ostrożną postawę polskich przedsiębiorców wobec spowolnienia w Eurolandzie. W części może ona też wynikać z pierwszych sygnałów o epidemii COVID-19, które od końca stycznia coraz szerzej zaczęły się pojawiać w prasie i w Internecie.

Sytuacja kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w ocenie ZPL, będzie niewątpliwie oddziaływać negatywnie na nastroje konsumenckie i sytuację na rynku pracy, a także negatywnie wpłynie na szeroką pojętą branżę transportową, na którą składają się zarówno międzynarodowy transport drogowy, międzynarodowy transport osobowy, krajowy transport osobowy.

Dlatego też branża leasingowa podjęła szereg działań osłonowych na rzecz polskich przedsiębiorców, w tym m.in. poprzez umożliwienie odroczenia bieżących zobowiązań na okres od 3 do 6 miesięcy oraz wskazała na konieczne do podjęcia dalsze działania osłonowe w ramach przygotowywanej przez Rząd RP tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Nasze analizy pokazują, że przyjęta 28 marca 2020 roku przez Sejm RP tarcza antykryzysowa umożliwia  m.in.:

 • W ramach współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju:
  • Uzyskanie pożyczek, gwarancji i poręczeń przez firmy leasingowe i ich klientów.
  • Stworzenie mechanizmu re-gwarancji umów leasingowych zawartych przez przedsiębiorców, którego celem jest minimalizacja ryzyka wypowiadania umów leasingowych przedsiębiorcom, których model biznesowy został najbardziej dotknięty przez pandemię COVID-19.
 • Ubezpieczenie transakcji leasingowych, w tym z przeznaczeniem dla branży transportowej, w ramach współpracy z KUKE.
 • Odroczenie w czasie wejścia w życie wielu aktów prawnych, w tym przepisów o objęciu ochroną konsumencką jednostek działalności gospodarczej (JDG). Przepisy ustawy o tarczy antykryzysowej odroczyły wejście w życie tych regulacji do 31.12.2020 r.

W dalszych pracach nad tarczą antykryzysową branża leasingowa postuluje, aby umożliwić:

 • Zawieranie umów leasingowych na finansowanie inwestycji polskich przedsiębiorstw przy udziale środków komunikacji elektronicznej (wymagana jest tu zmiana kodeksowa, umożliwiająca zawieranie umów w formie dokumentowej, która obejmie m.in. zawieranie kontraktów via e-mail)
 • Aneksowanie umów leasingu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (jak wyżej)
 • Wakacje leasingowe bez konieczności ponoszenia, przez przedsiębiorców, dodatkowych obciążeń o charakterze podatkowym
 • Przekazywanie nieopodatkowanych darowizn na rzecz wszystkich podmiotów realizujących zadania na rzecz ochrony zdrowia i innych działań temu towarzyszących, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Firmy leasingowe zawierają każdego roku ponad pół miliona umów leasingu, co w 2018 roku pozwoliło zrealizować 29% inwestycji przez polskich przedsiębiorców, a udział leasingu w polskim PKB wyniósł blisko 4% co było najwyższym wskaźnikiem w Europe. W czasach gdy klienci unikają bezpośredniego kontaktu, spotkania z klientami nie służą podejmowanym działaniom epidemiologicznym, utrzymanie takiego poziomu aktywności nie jest możliwe. Naszym zdaniem umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu pozwoli zminimalizować negatywne skutki dzisiejszego kryzysu.

Powyższe rozwiązanie proponujemy zastosować także dla potrzeb aneksowania umów leasingu związanych z wakacjami leasingowymi.

Umowy aneksowane w związku z wakacjami leasingowymi nie powinny być obciążone dodatkowymi, dla przedsiębiorców, skutkami podatkowymi tj. brakiem możliwości:

 • zaliczenia w całości rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego samochodów osobowych objętych limitem 150 tysięcy złotych,
 • wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po cenie z góry ustalonej przy podpisaniu umowy leasingu w przypadku umów, które podlegały w przeszłości cesji.

Uważamy, że umożliwienie odjęcia od podstawy opodatkowania kwoty darowizn przekazanych na rzecz wszystkich podmiotów realizujących zadania na rzecz ochrony zdrowia zachęci firmy do wspierania tego typu działań.

Andrzej Krzemiński
Przewodniczący
Komitetu Wykonawczego ZPL