Inwestycje z Millennium

Masz wolne 500 zł? To wystarczy, aby zainwestować na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Pozwala na to nowy Program Inwestycyjny Millennium. Produkt został stworzony tak, aby odpowiadać na różne potrzeby i style inwestycyjne klientów.

Najważniejsze cechy Programu Inwestycyjnego Millennium:

  • Aby rozpocząć inwestowanie, wystarczy zaledwie 500 zł,
  • Bank nie pobiera opłat ani za otwarcie, ani też za prowadzenie Programu,
  • Do wyboru są trzy gotowe plany inwestycyjne,
  • Środki nie są zamrożone – inwestor ma do nich dostęp w dowolnym momencie,
  • Inwestycję można kontrolować przez bankowość elektroniczną Millenet,
  • Po 2 latach inwestycji wypłata środków jest bezpłatna.

W ramach Programu klient decyduje się na jeden z trzech planów modelowych, opartych o fundusze inwestycyjne Millennium TFI, które różnią się od siebie poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków. Dzięki przejrzystej konstrukcji Programu, można w łatwy sposób wybrać plan dopasowany do swojego stylu inwestycyjnego – mówi Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI.

W ramach Programu Inwestycyjnego Millennium klienci mają do wyboru trzy gotowe już strategie inwestycyjne:

  • Plan Stabilny – to rozwiązanie przygotowane dla osób, które chcą osiągnąć zyski wyższe niż gwarantuje im standardowa lokata, ale zachować również stosunkowo niskie ryzyko. Do planu zostały wybrane subfundusze, inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Subfundusze w Planie Stabilnym charakteryzują się najniższym poziomem ryzyka inwestycyjnego.
  • Plan Umiarkowany – stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują systematycznego wzrostu wartości inwestycji i akceptują wyższe ryzyko niż w Planie Stabilnym. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Umiarkowanym charakteryzują się zróżnicowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego.
  • Plan Dynamiczny – stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują potencjalnie wysokich wyników inwestycji i akceptują znaczne wahania wartości inwestycji. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Dynamicznym charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka.

Dostępne w planach subfundusze Millennium TFI lokują swoje aktywa w instrumenty rynków kapitałowych, takie jak akcje polskich i globalnych spółek czy obligacje skarbowe lub korporacyjne. Odpowiednie ich połączenie w ramach planów zaspokaja pełne spektrum potrzeb pod względem oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnia możliwość dywersyfikacji poprzez inwestycje na różnych rynkach.

Opr: DD