Innowacje i rozwój wiedzy

_07B0620-2got2Jednym z filarów odpowiedzialności społecznej Polpharmy są innowacje i rozwój wiedzy. Poprzez współpracę z ludźmi nauki firma może udoskonalać swoją działalność, lepiej odpowiadać na wyzwania medyczne oraz tworzyć przestrzeń dla wymiany wiedzy w różnych dziedzinach

Strategia społecznej odpowiedzialności jest w pełni spójna ze strategią biznesową Polpharmy, która zakłada reinwestycję zysków ze sprzedaży leków w zaawansowane technologie oraz rozwój potrzebnych pacjentom produktów. Na podejmowane działania ma też wpływ system wartości zadeklarowany w Kodeksie Etyki Grupy Polpharma, oparty na takich fundamentach, jak odpowiedzialność za jakość i dostępność wytwarzanych produktów, współpraca zespołów oparta na wiedzy i kompetencjach pracowników oraz solidarność z chorymi, nakazująca dążenie do stałego doskonalenia rozwiązań terapeutycznych. Firma rozumie innowacyjność nie tylko jako inwestycje w nowoczesne laboratoria, ale także jako codzienne, niekończące się doskonalenie procesów oraz terapii udostępnianych pacjentom. Ten rodzaj innowacyjności przejawia się m.in. w stałym ulepszaniu technologii wytwarzania, aby były bardziej przyjazne dla środowiska, czy poprawie form aplikacji leku w celu zwiększenia komfortu pacjenta i ułatwienia stosowania zgodnie z zaleceniami lekarza. Polpharma rozwija także innowacje marketingowe i organizacyjne, dzięki którym może zwiększać efektywność działania, lepiej funkcjonować na rynku i coraz skuteczniej służyć pacjentom.

To podejście znajduje swoje wymierne potwierdzenie w poziomie inwestycji Polpharmy w działalność badawczo-rozwojową. Firma przeznacza w swoich polskich ośrodkach ok. 200 mln zł rocznie na rozwój nowych produktów. Dzięki temu w latach 2010-2015 zgłosiła do ochrony 23 wynalazki dotyczące syntezy substancji aktywnych, a także technologii otrzymywania gotowych postaci leków oraz ich dawkowania. Prawdziwą wizytówką Polpharmy jest Oddział Biotechnologii w Gdańskim Parku Naukowo -Technologicznym. W tym najnowocześniejszym ośrodku w Polsce firma prowadzi prace nad lekami biologicznymi, które są przyszłością medycyny w walce z przewlekłymi, ciężkimi chorobami. Daje on wyjątkową szansę rozwoju najzdolniejszym młodym naukowcom, dzięki współpracy z uznanymi ekspertami z branży biotechnologicznej i kontaktowi z najlepszymi światowymi technologiami.

Kultura innowacyjności
Zgodnie z przyjętą strategią społecznej odpowiedzialności, Polpharma chce zwiększać potencjał wykorzystania innowacji poprzez dialog, partnerstwo i tworzenie nowoczesnych platform współpracy z nauką. Dlatego w poszukiwaniu nowych rozwiązań rozwija współpracę z uczelniami i instytutami naukowymi. Przykładem takiego współdziałania są, opracowane wspólnie z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, innowacyjne technologie wytwarzania substancji stosowanych w leczeniu osteoporozy. Dzięki ich wdrożeniu do praktyki przemysłowej Polpharma została światowym liderem w produkcji tego typu substancji. Firma buduje również wewnętrzną kulturę innowacyjności, zachęcając pracowników do zgłaszania swoich pomysłów. Dzięki tego rodzaju otwartości i nastawieniu na współpracę pracownicy nie boją się podejmowania ryzyka powiązanego z procesem innowacji. Polpharma dokłada starań, by kreatywność, ciekawość świata i entuzjazm cechowały pracowników wszystkich działów, nie tylko tych ściśle związanych z badaniami i rozwojem. Zwraca uwagę na efektywny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesach innowacyjnych, zwłaszcza pomiędzy zespołami badawczo-rozwojowymi, technicznymi i marketingowymi.

Zapewnia pracownikom możliwość ciągłego doskonalenia kwalifikacji pozwalających na realizację najbardziej ambitnych projektów. Premiuje nieszablonowe myślenie, samodzielność i wszelkie inicjatywy podnoszące poziom innowacyjności i konkurencyjności firmy. Od 2007 roku Polpharma prowadzi wewnętrzne Biuro Innowacji i przyznaje „Nagrody Innowacyjności” autorom najbardziej wartościowych inicjatyw. Przy ich ocenie bierze pod uwagę korzyści finansowe, potencjał do kreowania wartości w przyszłości, kreatywność, systemowe podejście oraz produktywność wiedzy. Od początku istnienia Biura pracownicy zgłosili 360 nowatorskich pomysłów, z których 206 zostało uznanych za przełomowe dla udoskonalenia procesów, technologii i rozwoju organizacyjnego. Oprócz istotnego wkładu w wyniki finansowe firmy (ponad 2 proc. EBITDA) program przyczynił się do poprawy zaangażowania pracowników, transferu wiedzy między departamentami oraz rozwoju talentów. Dodatkowo w ramach programu „Podziel się pomysłem” firma zachęca pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing do zgłaszania nowatorskich rozwiązań pozwalających budować jeszcze trwalsze relacje z klientami.

Z myślą o przyszłości
Polpharma wspiera także realizację własnych projektów badawczych prowadzonych przez polskich naukowców. Naukowa Fundacja Polpharmy, zgodnie z dewizą „Pomagamy Ludziom Nauki”, już od 15 lat partycypuje w rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Działalność Fundacji jest wyrazem odpowiedzialności Polpharmy za kondycję polskiej nauki, mającej bezpośrednie przełożenie na jakość życia i zdrowia społeczeństwa. Naukowa Fundacja Polpharmy jest jedynym prywatnym podmiotem w Polsce, który na taką skalę finansuje badania naukowe z dziedziny medycyny i farmacji. Akceptując i przejmując ryzyko związane z badaniami podstawowymi, bo takie najczęściej finansuje, Fundacja tworzy utalentowanym polskim badaczom warunki dla prowadzenia badań w kraju. Dotychczasowy dorobek Naukowej Fundacji Polpharmy to ponad 600 zgłoszonych projektów, 65 nagrodzonych zespołów naukowych, 37 przyznanych stypendiów doktoranckich oraz setki publikacji naukowych w Polsce i za granicą.