HREIT – PODSUMOWANIE ROKU 2022

Michał Sapota Prezes HREIT SA

Rok 2022 przyniósł korzyści doświadczonym podmiotom na rynku nieruchomości

Dobiega końca kolejny rok pełen niespodziewanych wydarzeń o lokalnym i globalnym zasięgu. Gdy już niemal uporaliśmy się z pandemią, stanęliśmy przed ogromnym humanitarnym (ale i logistycznym) wyzwaniem niesienia pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Deweloperzy, inwestorzy i potencjalni prywatni nabywcy mieszkań mierzą się ze wzrostami cen materiałów budowlanych i siły roboczej, podwyżkami cen mediów, utrudnieniami w dostępie do kredytów hipotecznych oraz codziennymi skutkami inflacji.

Trudne czasy to jednak nie czasy beznadziejne – mogą stanowić zagrożenie, ale także wyzwanie i szansę dla doświadczonych graczy rynkowych, którzy niejeden kryzys już przetrwali. HREIT SA z dumą może się do nich zaliczyć.

Liczby są po naszej stronie

Aktualnie na różnym etapie zaawansowania, HREIT SA prowadzi kilkadziesiąt inwestycji w całej Polsce. Łączna wartość projektów realizowanych i planowanych do realizacji wynosi  7,6 mld zł. Są to osiedla nowoczesne i komfortowe, ze zróżnicowanym metrażem mieszkań, odpowiadające odmiennym potrzebom poszczególnych nabywców. To ponad 24 tysiące lokali, czyli 24 tysiące rodzin na swoim, dziesiątki tysięcy szczęśliwych ludzi. Trudno wręcz wyrazić, jaką dumą i radością napełnia nas fakt, że możemy w tym procesie uczestniczyć.

– Im więcej niepewności na rynku, tym większa szansa na właściwe wykorzystanie pojawiających się okazji – uważa Michał Sapota, prezes zarządu HREIT SA. – Aby uchronić się przed inflacją, deweloperzy dysponujący dużymi środkami finansowymi, chętnie inwestują w nowe projekty oraz w grunty. Przygotowujemy się na czas, gdy gospodarka znów nabierze rozpędu.

Ułatwiamy Polakom zakup własnego mieszkania

Planowane ułatwienie kredytowania zakupu nieruchomości może okazać się korzystne zarówno dla deweloperów, jak i dla nabywców.

– Przeprowadzona przez nas wnikliwa analiza danych wykazała, że wyższa inflacja powoduje wyraźny wzrost cen mieszkań. Pieniądz traci swoją siłę nabywczą, ale użyteczność lokalu pozostaje niezmienna. To dlatego inwestować należy teraz w nieruchomości, które będzie można niebawem sprzedać ze sporym zyskiem – tłumaczy prezes HREIT SA Michał Sapota.

HREIT SA wspomaga indywidualnych nabywców, oferując programy wspierające. Gwarancja Ceny stanowi poduszkę powietrzną dla osób obawiających się nieprzewidzianego wzrostu ceny zadatkowanej nieruchomości – od momentu podpisania umowy rezerwacyjnej nie ulegnie ona już zmianie, niezależnie od sytuacji rynkowej. Program 3 000 zł za Polecenie to z kolei bonus dla zadowolonych klientów, za pośrednictwem których trafiają do nas kolejni nabywcy. HREIT SA oferuje również część mieszkań spełniających wymagania ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, co umożliwia ich zakup bez wkładu własnego.

Mając świadomość zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa, wynikających głównie z imigracji obywateli Ukrainy, komunikację marketingową prowadzimy również w języku ukraińskim. Poszukujący nowego domu uchodźcy znajdą go łatwiej dzięki HREIT SA.

Jesteśmy społecznie odpowiedzialni

Wierzymy, że nasze codzienne wybory mają znaczenie – mogą przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi i do zmniejszenia efektów wywieranych przez człowieka na środowisko naturalne. To dlatego duży nacisk kładziemy na działania charytatywne i ekologię – dodaje Renata Pastwa, dyrektor PR i Komunikacji w HREIT SA.

Opiekujemy się fundacją Our Future Foundation, której głównym celem jest wspieranie osób młodych, uzdolnionych i ambitnych. W listopadzie uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez nią już po raz czwarty największej konferencji naukowej w Polsce – Our Future Forum, podczas której przedstawiciele świata biznesu i nauki udzielają cennych rad dotyczących rozwoju kariery zawodowej.

Partnerujemy programowi Młodzi w Łodzi, mającemu za zadanie zachęcić uczniów, studentów i młodych pracowników do wiązania swoich planów na przyszłość z tym miastem, dającym ogromne możliwości i dynamicznie się rozwijającym.

Niezwykle ważne są dla nas działania proekologiczne – stanowią nieodzowny element każdej naszej inwestycji. Propagujemy transport nieemisyjny poprzez udostępnianie mieszkańcom naszych osiedli infrastruktury dla rowerów i samochodów elektrycznych. Tworzymy tereny zielone (roślinność na dachach, bluszcze na murach, łąki kwietne przyjazne owadom zapylającym) i integrujemy je z istniejącymi w okolicy strefami rekreacyjnymi. Propagujemy oszczędzanie wody poprzez tworzenie zbiorników retencyjnych. Dbamy o zwierzęta – te duże (jako opiekun fundacji Pegasus, ratującej zwierzęta gospodarskie przed katorżniczą pracą i rzeźnią) i te małe (stawiamy budki dla jerzyków, domki dla pożytecznych owadów). Ułatwiamy mieszkańcom troskę o środowisko udostępniając stanowiska do segregacji odpadów. Staramy się, aby nasze działania były kompleksowe i niosły realne, pozytywne skutki dla otoczenia.

 

Rok 2022 był pełen wyzwań, ale dzięki temu też pełen sukcesów i satysfakcji. Wierzymy, że 2023 będzie jeszcze lepszy – dzięki prognozowanej poprawie sytuacji gospodarczej, na rynek nieruchomości powoli zacznie powracać stabilność a wraz z nią – moc nabywcza konsumentów. Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby utrzymać doskonałe wyniki i dalej działać w duchu godzenia wysokich zysków z inwestycji i odpowiedzialności społecznej.

 

 

Renata Pastwa Dyrektor PR i Komunikacji w HREIT SA

2022 brought a number of benefits to experienced real estate players

Another year full of unexpected local and global events is coming to an end. Once we had almost dealt with the pandemic, we faced a huge humanitarian (but also logistical) challenge of helping refugees from war-torn Ukraine.

Developers, investors and potential private buyers of apartments are now confronted with rising prices of building materials, labour and utilities, difficulties in accessing mortgages, and daily effects of inflation.

However, difficult times are not hopeless times – they can represent a risk, but also a challenge and an opportunity for experienced market players who have already overcome more than one crisis. HREIT SA can proudly count itself among them.

The numbers are on our side

Currently, HREIT SA runs dozens of investments at various stages of development across Poland. The total value of ongoing and planned projects is more than PLN 7.6 billion. These are modern and comfortable housing estates offering a variety of apartment sizes to suit different needs of individual buyers. That is more than 24 thousand units, or 24 thousand families having their own apartment, which translates into tens of thousands of satisfied people. Being a part of this process fills us with immense joy and pride that simply cannot be described.

“The more uncertainty there is in the market, the greater the chance to make the right use of emerging opportunities”, believes Michał Sapota, the President of the Management Board of HREIT SA. “In order to protect themselves from inflation, developers with ample financial resources are keen to invest in new projects and land. We are preparing for the time when the economy will once again gain momentum”.

Making it easier for Poles to buy their own apartment

Planning to make it easier to obtain a loan for property purchase can prove beneficial for both developers and buyers.

“Our in-depth analysis of data has shown that higher inflation results in noticeable increase in housing prices. While money loses its purchasing power, the use value of a residential unit remains the same. That is why it is important to invest now in real estate, which can soon be sold at a considerable profit”, explains Michał Sapota, CEO of HREIT SA.

HREIT SA assists individual buyers by offering support programmes. The Price Guarantee provides a safeguard for those who are worried about an unforeseen increase in the price of a property for which down payment has been already paid. This solution ensures that the price will not change from the moment the reservation agreement is signed, regardless of the market situation. The ‘PLN 3000 per Recommendation’ programme, in turn, is a bonus for satisfied customers who recommend our services to other potential buyers. Some of the apartments offered by HREIT SA meet the requirements of the Act on Guaranteed Housing Loan, allowing them to be purchased without having own contribution.

Being aware of the changes in the demographic structure of society, mainly due to the immigration of Ukrainian citizens, we also conduct our marketing communication in Ukrainian. With HREIT SA, refugees looking for a new home can find it more easily.

Socially responsible

“We believe that our everyday choices matter – they can help improve people’s lives and reduce the negative human impact on the natural environment. That is why we attach great importance to charitable and pro-ecological activities”, adds Renata Pastwa, Director of PR and Communications at HREIT SA.

We take care of the Our Future Foundation, whose main goal is to support young, talented and ambitious individuals. In November, we participated in the biggest scientific conference in Poland, Our Future Forum, which was organised for the fourth time by the foundation. During the event, representatives from the world of business and science provided valuable advice on career development.

We are partners of the ‘Young in Łódź’ [Młodzi w Łodzi] programme aimed at encouraging pupils, students and young workers to tie their future plans to this city which offers great opportunities and is growing dynamically.

Environmentally friendly measures are extremely important to us – they are an indispensable part of every investment we make. We promote zero-emission transport by providing infrastructure for bicycles and electric cars to residents of our estates. We create green areas (vegetation on roofs, ivy on walls, pollinator-friendly flower meadows) and integrate them into existing recreational zones in the neighbourhood. We promote water conservation through the construction of storage reservoirs. We care for animals – the large ones (as caretaker of the Pegasus Foundation which saves farm animals from torturous labour and slaughter) and the small ones (we put up nesting boxes for swifts and houses for beneficial insects). We make it easier for residents to take care of the environment by providing waste separation stations. To sum up, we strive to ensure that our activities are comprehensive and have a real, positive impact on the environment.

2022 was indeed a challenging year, but at the same time full of successes and satisfaction. And we believe that 2023 will be even better. Thanks to the projected improvement in the economy, stability – and consequently the consumer purchasing power – will slowly begin to return to the real estate market. For our part, we will do everything we can to maintain our excellent performance and continue to operate in the spirit of reconciling high investment returns and social responsibility.

 

XXXXX

 

2022 рік приніс користь досвідченим компаніям на ринку нерухомості

Закінчується ще один рік, повний несподіваних подій локального і світового масштабу. Коли ми майже впоралися з пандемією, ми зіткнулися з величезним гуманітарним (а також логістичним) завданням допомоги біженцям з охопленої війною України.

Забудовники, інвестори та потенційні приватні покупці житла стикаються зі зростанням цін на будівельні матеріали та робочу силу, зростанням цін на комунальні послуги, перешкодами у доступі до іпотечних кредитів та щоденними наслідками інфляції.

Однак важкі часи – це не безнадійні часи – вони можуть бути загрозою, але також викликом і можливістю для досвідчених гравців ринку, які вже пережили безліч криз. Компанія HREIT SA з гордістю може бути зарахована до їх числа.

Цифри на нашому боці

В даний час HREIT sa на різних стадіях розвитку здійснює кілька десятків інвестиційних проектів по всій Польщі. Загальна вартість поточних і планованих проектів перевищує 7,6 млрд зл. Це сучасні і комфортабельні житлові комплекси з квартирами різної площі, відповідні різним потребам окремих покупців. Це понад 24 тис. квартир для сімей, десятки тисяч щасливих людей. Важко висловити, як ми пишаємося і щасливі, що можемо брати участь у цьому процесі.

– Чим більше невизначеності на ринку, тим більше шансів правильно використовувати можливості, що відкриваються, – вважає Міхал Сапота, Голова Правління HREIT SA. – Щоб убезпечити себе від інфляції, забудовники з великими фінансовими ресурсами готові інвестувати в нові проекти і земельні ділянки. Ми готуємося до того часу, коли економіка знову набере обертів.

Ми полегшуємо полякам покупку власної квартири

Плановане спрощення кредитування покупки нерухомості може виявитися вигідним як для забудовників, так і для покупців.

– Проведений нами ретельний аналіз даних показав, що більш висока інфляція призводить до помітного зростання цін на житло. Гроші втрачають свою купівельну спроможність, але корисність приміщення залишається колишньою. Ось чому зараз слід інвестувати в нерухомість, яка незабаром буде доступна для продажу зі значним прибутком, – пояснює голова HREIT SA Міхал Сапота.

HREIT SA підтримує індивідуальних покупців, пропонуючи програми підтримки. Гарантія ціни — це подушка безпеки для осіб, які бояться непередбаченого підвищення ціни на передплачену нерухомість – з моменту підписання договору бронювання вона не зміниться, незалежно від ринкової ситуації. Програма „3 000 зл за Рекомендацію” є бонусом для задоволених клієнтів, завдяки яким ми отримуємо нових покупців. HREIT SA також пропонує деякі квартири, які відповідають вимогам закону про гарантований житловий кредит, що дозволяє їх придбання без власного внеску.

Усвідомлюючи зміни в демографічній структурі суспільства, що виникають в основному iз-за імміграції громадян України, ми також здійснюємо маркетингові комунікації українською мовою. Біженцям, які шукають новий дiм, буде легше це зробити завдяки HREIT SA.

Ми соціально відповідальні

Ми віримо, що наш щоденний вибір має значення — це може сприяти покращенню якості життя людей та зменшенню впливу людини на навколишнє середовище. Ось чому ми приділяємо велику увагу благодійності та екології, – додає Рената Паства, директор по зв’язкам з громадськістю та комунікаціям HREIT SA.

Ми дбаємо про Фонд «Our Future Foundation», основна мета якого — підтримка молодих, талановитих і амбітних людей. У листопаді ми брали участь в організованій ним вчетверте найбільшій науковій конференції в Польщі – «Our Future Forum», в ході якої представники світу бізнесу і науки давали цінні поради щодо розвитку кар’єри.

Ми є партнером програми «Młodzi w Łodzi» („Молодь в Лодзі”), покликаної спонукати школярів, студентів і молодих співробітників пов’язати свої плани на майбутнє з цим містом, яке пропонує великі можливості і динамічно розвивається.

Проекологічна діяльність надзвичайно важлива для нас – вона є невід’ємним елементом кожного нашого інвестиційного проекту. Ми просуваємо беземісійний транспорт, забезпечуючи мешканців наших житлових комплексів інфраструктурою для велосипедів та електромобілів. Ми створюємо зелені зони (рослинність на дахах, плющ на стінах, квіткові галявини, зручні для комах-запилювачів) і об’єднуємо їх з існуючими рекреаційними зонами. Ми пропагуємо економію води шляхом створення резервуарів для зберігання. Ми дбаємо про живнiсть – велику (в якості опікуна фонду «Pegasus», що рятує сільськогосподарських тварин від каторжних робіт і бійні) і маленьку (будуємо будиночки для стрижів, корисних комах). Ми допомагаємо жителям піклуватися про навколишнє середовище, надаючи місця для сортування відходів. Ми прагнемо до того, щоб наші дії були всеосяжними і мали реальні, позитивні результати для навколишнього середовища.

 

2022 рік був повен викликiв, але завдяки цьому він також був сповнений успіхів та задоволення. Ми віримо, що 2023 рік буде ще кращим – завдяки прогнозованому поліпшенню економічної ситуації на ринок нерухомості буде потихеньку повертатися стабільність, а разом з нею і купівельна спроможність споживачів. Зі свого боку, ми зробимо все, щоб підтримувати відмінні результати і продовжувати працювати в дусі поєднання високої віддачі від інвестиційних проектів і соціальної відповідальності.