Grupa Kapitałowa Elemental Holding opublikowała raport ESG

Grupa Elemental Holding – jeden z globalnych liderów w recyklingu i zielonej produkcji strategicznych dla gospodarki metali – opublikowała raport zawierający kluczowe dane i wskaźniki dotyczące zrównoważonego rozwoju. Sprawozdanie, przygotowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, obejmuje spółki operacyjne działające w Grupie.

Grupa Elemental Holding  specjalizuje się w odzysku metali szlachetnych, w tym platyny, palladu, złota, rodu i wielu innych. Działalność Grupy odbywa się w trzech segmentach biznesowych: recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), recykling obwodów drukowanych (PCB) oraz recykling zużytych katalizatorów (SAC). W skład Grupy wchodzą 42 podmioty zlokalizowane na całym świecie, w szczególności w Europie, w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

– Dostęp do informacji nt. zrównoważonego rozwoju – w tym wyzwań środowiskowych, klimatycznych i społecznych – jest dziś kluczem do świadomych decyzji inwestycyjnych. Dlatego w Elemental Holding przyjęliśmy obiektywne wskaźniki oraz transparentne metody pomiaru i wyceny ryzyk związanych z tymi obszarami. Opublikowany przez nas raport ESG jest podsumowaniem działań Grupy Elemental Holding w 2021 roku w kluczowych dla zrównoważonego rozwoju segmentach, jakimi są wyzwania środowiskowe (E), kwestie społeczne (S) oraz ład korporacyjny (G). W transparentny sposób pokazujemy nasz wpływ na klimat i rozwój społeczności lokalnych, dzielimy się szczegółowymi danymi na temat naszej organizacji, a także wprowadzonymi w ostatnich latach rozwiązaniami technologicznymi i wewnętrznymi regulacjami. Chcemy pokazać wszystkim interesariuszom ogromną rolę, jaką odgrywają spółki z naszej Grupy i cała branża w budowie nowoczesnej gospodarki, opartej o dostęp do pozyskiwanych w zrównoważony sposób metali – podkreśla Paweł Jarski, prezes Elemental Holding.

Zaprezentowany przez Grupę Elemental Holding raport obejmuje dane z 2021 roku i jest rozszerzeniem skonsolidowanego oświadczenia nt. informacji niefinansowych. W procesie jego tworzenia przeanalizowano dokumenty, polityki, procedury oraz inne dokumenty związane z działalnością Grupy, a także z branżą recyklingową. Wyliczono także, przy zachowaniu należytej staranności, wartości wskaźników jakościowych i ilościowych opisujących Grupę. W celu zachowania pełnej transparentności, kompleksowości i analitycznego układu danych, raport sporządzono w zgodzie z normami stosowanymi powszechnie w Unii Europejskiej. Standardem raportowania wykorzystanym w dokumencie są wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI – Global Reporting Initiative), w oparciu o wybrane wskaźniki metodyki GRI Standards.

– W Elemental Holding działamy w ramach wielu odmiennych kręgów kulturowych i jurysdykcji. Jednak wartości, jakimi się kierujemy, i zasady, których przestrzegamy, są wspólne dla całej Grupy. Wierzymy w odpowiedzialność społeczną, wyrażaną poprzez poszanowanie praw człowieka i uprawnień pracowniczych oraz zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Podążamy za najnowocześniejszymi trendami technicznymi i zawsze poszukujemy rozwiązań, które są nie tylko korzystne biznesowo, ale też społecznie i środowiskowo. Skorzystaliśmy z ogromnych możliwości, jakie niósł za sobą dynamiczny rozwój gospodarczy Polski, integracja z Unią Europejską i nowe światowe trendy w ochronie środowiska. Kluczowe jest więc dla nas to, by skutecznie wdrażać w naszej organizacji zasady odpowiedzialności za środowisko – dodaje Paweł Jarski.

Raport Grupy Elemental Holding dostępny jest na stronie:

https://elemental-poland.biz/strona/raport-esg

***

Grupa Elemental Holding jest producentem strategicznych dla gospodarki surowców, pozyskiwanych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, m.in. poprzez przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów, obwodów drukowanych oraz metali nieżelaznych. Grupa jest aktualnie obecna w 15 krajach świata na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Północnej