Forum Gospodarcze TIME  „Cyfrowa Dekada 2030”: Nowe Rozdanie, stare problemy, otwartość i współpraca

W dniach 11-12 marca br. odbyło się zorganizowane już po raz 16 najważniejsze w naszym kraju coroczne spotkanie ludzi i firm związanych z technologiami ICT – Forum Gospodarcze TIME.

W Forum udział wzięło kilkudziesięciu prelegentów i panelistów oraz ponad 1200 uczestników, w tym ponad 500 on-line, reprezentujących instytucje centralne, izby i samorząd gospodarczy, uczelnie, liczne fundacje i stowarzyszenia. Odbyło się łącznie 35 specjalistycznych sesji. Trzeba do nich dodać wiele równoległych spotkań w mniejszych gronach – np. Cyfrowych Seniorów czy dyskusję ekspertów związaną z premierą raportu „Jak osiągnąć cele cyfrowej dekady w Polsce?”., Ale co najważniejsze – odnotowaliśmy moc ożywionych rozmów prowadzonych indywidualnie w kuluarach Forum. W rzeczy samej wszyscy – i na scenie głównej, na spotkaniach zamkniętych i w kuluarach – odnosili się do wiodącego tematu Forum: wyzwań „Cyfrowej Dekady 2030” i dochodzeniu do jej celów w nowych realiach politycznych naszego kraju – Nowego Rozdania.

Strategiczny obszar tego wyzwania i środków do jego osiągnięcia przedstawił na rozpoczęciu Forum Wicepremier, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wskazywał na cyfryzację kraju „jako konieczne zmiany horyzontalne i proces, którego autorami są zarówno nasi poprzednicy, jak i ich obecni i przyszli kontynuatorzy. Ważne, by były to działania prowadzone transparentnie i we współpracy wszystkich środowisk działających dla osiągnięcia uzgodnionych, społecznie akceptowanych w kraju i Unii Europejskiej celów”.

Aspekt współpracy i otwartości na konsultacje był wielokrotnie przypominany także podczas kolejnych sesji, poświęconych wybranym, najważniejszym problemom podnoszonym przez nasze środowisko i branże. Platformą do tego rodzaju ciągłych aktywności będzie Rada ds. Cyfryzacji, funkcjonująca przy Ministrze Cyfryzacji, o czym mówiła i zachęcała do współpracy z nią obecna Przewodnicząca tej rady Agnieszka Jankowska.

Główne wyzwania

A problemów do przeanalizowania na nowo i możliwie najlepszego szybkiego rozwiązania cały nasz sektor ma wiele. Te najważniejsze staraliśmy się przedstawić i kompetentnie choć z konieczności skrótowo naświetlić w gronie ekspertów już podczas tegorocznego Forum.  Przypomnijmy najważniejsze z nich. Kwestie regulacyjne to te już nieco przeterminowane jak Krajowy System Cyberbezpieczeństwa i Prawo Komunikacji Elektronicznej,  oraz aktualne jak np. Digital Services Act i Digital Markets Act czy funkcjonowanie krajowych regulatorów. Problemem są jak zawsze inwestycje w telekomunikację i te wynikające z modernizacji sektora energetycznego i jego bezpieczeństwa, rozproszenia, dostosowania do nowych standardów klimatycznych, wprowadzenia nowych modeli biznesowych i zasad rozliczeń finansowych z przemysłem i klientami indywidualnymi.   Kwestie technologiczne to oczywiście rozwój usług chmurowych w naszym kraju, ale i dominujący w dyskursie społecznym i biznesowym temat Sztucznej Inteligencji, jej zalet, niebezpieczeństw, regulacji, rozwoju w naszym kraju połączonego z aspiracjami do bycia liderem w tym zakresie. Telekomunikacja, jako fundament informatyzacji i cyfryzacji, rozwoju usług dla biznesu i ogółu obywateli to oczywiście temat i krąg wielu poszczególnych problemów, a zatem sam w sobie był analizowany w dedykowanych mu sesjach lub się przewijał w wielu innych. Kolejne z nich dotyczyły problemów cyberbezpieczeństwa w wielu jego aspektach, nowoczesnych finansów, współpracy nauki i biznesu,  rynku medialnego, cyfrowych kompetencji i  cyfrowej higieny, cyfrowego zdrowia, a nawet polskiego sektora kosmicznego.

Zgodnie z ustaleniami i zaleceniami Rady Programowej Forum staraliśmy się w gronie prelegentów i ekspertów mówić o istotnych dla nas sprawach, z istoty swej trudnych i skomplikowanych, możliwie językiem najprostszym. Chcemy w ten sposób docierać z wiedzą o nich i sposobach ich prowadzenia w najbliższej przyszłości do jak największej części naszego społeczeństwa, a tym samym pozyskiwać jego aprobatę dla wagi tych zagadnień i zrozumienia ich grupowych i osobistych korzyści czy to w bliższej, czy dalszej przyszłości. Komunikacji z uczestnikami Forum, zwłaszcza tymi nieobecnymi stacjonarnie, służyło także po raz pierwszy uruchomione w tej skali podczas FG TIME studio telewizyjne, w którym odbyło się kilkadziesiąt rozmów prowadzonych przez dziennikarzy z występującymi na scenie głównej Forum panelistami i ekspertami. W ten sposób, niejako w pigułce, przekazywaliśmy natychmiast naszym widzom relacje można powiedzieć z pierwszej ręki z tego, co się działo i o czym rozmawiamy na Forum czy to w panelach czy na hotelowych korytarzach.

Wnioski

Po pierwsze FG TIME po raz kolejny potwierdziło, jak w naszym środowisku, firm z oczywistych powodów z reguły wobec siebie konkurencyjnych, istotne jest osobiste spotkanie pracujących w nich ludzi, zazwyczaj o wieloletnim stażu i bogatym doświadczeniu zawodowym, administracyjnym i menedżerskim, ale chcących wspólnie działać dla dobra swoich firm, urzędów, izb gospodarczych, instytucji, uczelni, stowarzyszeń, jednakże  z celem  nadrzędnym – dla dobra kraju.

Po drugie podczas tegorocznego Forum dominowało optymistyczne przekonanie, że nawet   w odniesieniu do niektórych starych problemów, jak np. zapóźnienie w akceptacji prze nasz kraj niektórych regulacji prawnych, a także tych zawsze istotnych jak dysponowanie odpowiednio dużymi środkami finansowymi, w otwartości do współpracy i faktycznego partnerstwa wszystkich stron leży klucz do zdynamizowania cyfryzacji w naszym kraju.  Pierwszym sprawdzianem tych działań powinno być zapowiedziane przez Wicepremiera. Ministra Cyfryzacji przygotowanie przez resort do końca pierwszego półrocza zaktualizowanej strategii cyfryzacji Polski. Nowe – polityczne – Rozdanie w zakresie informatyzacji kraju, wsparte merytorycznym wkładem tegorocznego Forum Gospodarczego TIME, ma szansę stać się faktem.  Ale jak wskazywali np. reprezentanci fundacji Digital Poland rok 2025 jest kluczowy dla opracowania strategicznych dokumentów. Oznacza to, iż jeszcze  w roku bieżącym musi powstać nowa kompleksowa strategia cyfryzacji, gdyż w przeciwnym razie Polska utraci możliwość wnioskowania o środki unijne w 2025 roku.

Po trzecie kilkunastu organizatorów Forum na czele z jego inicjatorem i głównym realizatorem czyli Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji ma prawo do poczucia satysfakcji z po raz kolejny wykonanej dobrze pracy na rzecz swoich członków i całego środowiska.

Po czwarte już teraz deklarujemy, iż Forum Gospodarcze TIME w marcu 2025 roku dokona solidnego przeglądu tematów, problemów, obietnic i przede wszystkim realizacji głoszonych deklaracji w obszarze cyfryzacji naszego kraju. Niekoniecznie musimy zawsze i wszędzie być liderami, ale z całą pewnością musimy nie tylko zahamować proces zaistniałych w ostatnich latach opóźnień w określonych dziedzinach, ale przede wszystkim przyspieszyć w doganianiu tych, co liderami w informatyzacji i cyfryzacji w obrębie co najmniej Unii Europejskiej już są.