Eksport bez ryzyka

kljkl jkl jklj klj

KUKE, czyli Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, koncentrując się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych

Produkty oferowane przez nas w ramach ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych można podzielić na trzy główne piony produktowe – mówi Piotr Maciaszek, dyrektor Biura Produktów Długo- i Średnioterminowych KUKE. – Są to produkty: krótkoterminowe z okresem kredytu kupieckiego poniżej dwóch lat; gwarancyjne oraz średnio- i długoterminowe z okresem kredytu dwa lata i więcej. Warto wiedzieć, że produkty średnio- i długoterminowe z okresem kredytu dwa lata i więcej są dedykowane polskim przedsiębiorcom dokonującym eksportu dóbr o charakterze inwestycyjnym, zarówno towarów, jak i usług, oraz bankom finansującym eksport tego rodzaju dóbr. Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ubezpieczenia kredytu dostawcy, natomiast banki, w tym zagraniczne, z ubezpieczenia kredytu dla nabywcy. W ramach ubezpieczenia kredytu dostawcy KUKE chroni należności polskich przedsiębiorców przysługujące im od zagranicznych kontrahentów, natomiast w ramach ubezpieczenia kredytu dla nabywcy chronione są należności z tytułu umowy kredytowej finansującej kontrakt eksportowy zawarty przez polskiego przedsiębiorcę. Oba ubezpieczenia zabezpieczają przed szkodami będącymi następstwem urzeczywistnienia się ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego, których definicje są zharmonizowane z przepisami prawa wspólnotowego. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego oferowanego przez KUKE wynosi do 100 proc. wartości należności z odroczonym terminem płatności, przysługujących ubezpieczającemu od jego kontrahenta – kredytobiorcy. Odszkodowania mogą być natomiast wypłacane w walucie kontraktu eksportowego albo umowy kredytowej, w zależności od tego, czy mówimy o ubezpieczeniu kredytu dostawcy, czy o ubezpieczeniu kredytu dla nabywcy, co znacznie ogranicza ryzyko kursowe ubezpieczającego. Warunki ochrony ubezpieczeniowej są zgodne z międzynarodowymi standardami określonymi przez OECD i Unię Europejską. Ubezpieczenia średnio- i długoterminowe mają zakres globalny, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona dla należności przysługujących od kontrahentów – kredytobiorców mających swoje siedziby w blisko 200 krajach świata. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia kredytu dla nabywcy, ponieważ umowa ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie uprawniające banki do pomniejszania podstawy tworzenia rezerw celowych dla określonej umowy do 100 proc. sumy ubezpieczenia, co z kolei najczęściej przekłada się na tańsze koszty finansowania – do- daje Piotr Maciaszek. – Dodatkowo, w przypadku ubezpieczenia kredytu dla nabywcy, przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej oprócz kapitału, odsetek i prowizji może być również kredyt na sfinansowanie składki ubezpieczeniowej, której wysokość jest ustalana w zgodzie z regulacjami OECD. Główną korzyścią płynącą z tego rodzaju ubezpieczenia dla polskiego eksportera jest natomiast to, że bank, w miarę postępu prac związanych z realizowaniem kontraktu eksportowego, dokonuje bezpośrednio wypłat na rzecz eksportera w ciężar kredytu zaciągniętego przez kredytobiorcę (importera albo bank importera), co pozwala wyeliminować ryzyko przestojów płatniczych za prace wykonane przez polskiego eksportera.