CZY USTAWA O WSPIERANIU NOWYCH INWESTYCJI ZNIWELUJE RÓŻNICE MIĘDZY POLSKĄ A I POLSKĄ B?

Przedsiębiorcy czekają już na ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Zakłada ona, że cała Polska będzie podzielona na 14 obszarów, gdzie wsparcie znajdą zarówno wszyscy przedsiębiorcy – od tych dużych, aż po mikro. Szczególny nacisk położy też na rozwój tzw. „ściany wschodniej”, czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Eksperci z kancelarii prawnej Ecovis wyjaśniają, czym właściwie jest owa ustawa i jakie korzyści może przynieść przedsiębiorcom.

KROK KU ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU POLSKI

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji może być szansą rozwoju szczególnie dla średnich, małych i mikro przedsiębiorców. Jednak aktualny kształt wymaga drobnych poprawek, by projekt przyniósł oczekiwane efekty.  Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią ważny czynnik, który w dłuższej perspektywie przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy, dzięki czemu niewielkie i średnie miasta będą miały możliwość rozwoju. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji może być krokiem ku rozwojowi gospodarczemu Polski oraz zwiększeniu jej konkurencyjności.

System wsparcia jest ukierunkowany na obszary objęte największym bezrobociem, na ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zaawansowane usługi dla biznesu. Ideą jest inwestowanie w firmy nowoczesne. Ustawa ta jest próbą rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze i sąsiednich gmin. Obecnie obowiązujące regulacje są niedostosowane do możliwości, jakie są osiągalne w innych krajach europejskich. Nowy projekt tworzy równie atrakcyjne wsparcie, jak w innych krajach UE, znosi m.in. bariery terytorialne, dzięki czemu przedsiębiorcy w całej Polsce będą mogli ubiegać się o uzyskanie wsparcia – potwierdza mec. Marcin Milczarek z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, jest skierowany do przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z ulg inwestycyjnych. Szacunki rządowe wskazują, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać prawie 13 000 przedsiębiorców na terenie całego kraju. Jednak lokalizacja inwestycji będzie mieć znaczenie. Przede wszystkim wspierane będą obszary o najwyższym bezrobociu – im wyższe, tym niższa wartość inwestycji jest wymagana i większe wsparcie jest udzielane.

Zasadniczo o wsparcie może ubiegać się każdy podmiot. System wsparcia preferuje jednak małych, średnich i mikro przedsiębiorców, co wynika z różnych szczegółowych rozwiązań wynikających z poszczególnych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Wyłączenia zawarte w rozporządzeniu do ustawy uniemożliwiają ubieganie się o wsparcie  przedsiębiorcom z niektórych branż, np. wsparcia nie otrzyma producent wyrobów tytoniowych czy firma sprzedająca samochody – potwierdza mec. Piotr Pruś z kancelarii Ecovis.

Większość przedsiębiorców z terenu całego kraju może ubiegać się o uzyskanie ulg podatkowych. Jednak procedowanie ustawy wciąż się wydłuża, a przedsiębiorcy z niecierpliwością oczekują uchwalenia ustawy.

JAK WSPARCIE JEST UDZIELANE I ZA CO MOŻNA JE UZYSKAĆ?

Zgodnie z umową wsparcie jest udzielane w formie zwolnień podatkowych według określonego kryterium intensywności pomocy, które uzależnione jest od miejsca ulokowania inwestycji. Zwolnienie podatkowe jest częścią inwestycji, jaką inwestor otrzyma z powrotem jako zwolnienie podatkowe.

By uzyskać wsparcie rozpatrywane mogą być dwa parametry: inwestycyjny, czyli zakup, najem bądź dzierżawa gruntów, nabycie środków trwałych oraz ich rozbudowa i modernizacja, czy nabycie niektórych wartości materialnych i prawnych. Drugi parametr dotyczy pracowników, czyli zwolnienie związane jest z utworzeniem nowych miejsc pracy i zatrudnieniem pracowników. Zwolnienie będzie wówczas równe całkowitemu kosztowi zatrudnienia nowych pracowników przez dwa lata – dodaje mec. Pruś.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Do tej pory spółki zarządzające strefami partycypowały w wydawaniu zezwoleń na działalność na terenie strefy. W nowej ustawie nie będzie tych zezwoleń. Teraz będzie wydawana decyzja o udzieleniu wsparcia, do której będą stosowane te same reguły, jak do wydawania wszystkich decyzji administracyjnych. Decyzja będzie wydawana w toku postępowania administracyjnego, przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednak zmienia się mechanizm administrowania całą strukturą. Na gruncie spółek zarządzających strefami będą tworzone spółki zarządzające obszarami, na który zostaje podzielony cały kraj. Minister może upoważnić je do wydawania zezwoleń i do kontroli czy warunki, które zostały określone w decyzji zostały spełnione i czy są przestrzegane – mówi mec. Milczarek.

Podmioty zarządzające obszarami mają za zadanie pomóc przedsiębiorcom w uzyskaniu ulgi podatkowej poprzez zarządzanie mieniem, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, a także działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.

KIEDY USTAWA ZOSTANIE UCHWALONA?

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji miała wejść w pierwszym kwartale 2018 roku, jednak ten termin wciąż się wydłuża. Ustawa jest już procedowana, sprawozdanie z prac podkomisji jest na liście rezerwowej porządku obrad najbliższej sesji Sejmu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie uchwalona przez Sejm na jednym z posiedzeń czerwcowych. Jej uchwalenie jest również jednym z priorytetów rządu.

Jeśli ustawa zostanie dobrze przeprowadzona, to rozwój gospodarczy Polski zdecydowanie przyspieszy, a przez to spowoduje zwiększenie dochodów firm i ich pracowników. Jednak aby to zadziałało potrzeba te zmiany prawidłowo zorganizować – mówi mec. Nikodem Multan.

Kontakt dla mediów: agencja PiaR+ Magdalena Pytkowska, tel. 507 476 353, e-mail: m.pytkowska@prplus.pl

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spółka komandytowa powstała w 2002 roku. ECOVIS świadczy usługi prawne przedsiębiorcom w Polsce – zarówno firmom już tutaj działającym, jak i tym, które działalność i inwestycje dopiero w Polsce planują. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świadczy także usługi z zakresu prawa podatkowego oraz innych dziedzin prawa.

Firma członkowska międzynarodowej grupy doradczej Ecovis International, obecnej w ponad 70 krajach na świecie.