Coraz więcej wyzwań związanych z wdrażaniem generatywnej AI

Z najnowszego badania IBM Institute for Business Value (IBV) wynika, że ponieważ CEO szybko podejmują działania w zakresie wdrażania generatywnej AI, powoduje to szereg wyzwań związanych z kadrami, kulturą organizacji i zarządzaniem.

Doroczne badanie think tanku IBM zostało przeprowadzone wśród 3 000 dyrektorów generalnych z ponad 30 krajów i 26 branż. 64% jego uczestników twierdzi, że sukces generatywnej AI będzie zależał bardziej od jej przyjęcia przez ludzi niż od samej technologii. Jednak 61% przyznaje, że naciska na swoje organizacje, aby wdrażały generatywną AI szybciej, niż to dla niektórych jest komfortowe.

Niemal dwie trzecie (63%) ankietowanych twierdzi, że ich zespoły posiadają umiejętności i wiedzę, aby wprowadzić generatywną AI, ale niewielu z nich rozumie w jaki sposób zastosowanie generatywnej AI wpływa na kadry i kulturę ich organizacji. Ponad połowa (56%) nie oceniła jeszcze tego wpływu na swoich pracowników. Niemniej jednak, 51% twierdzi, że zatrudnia na stanowiska związane z generatywną AI, które jeszcze w zeszłym roku nie istniały, a 47% spodziewa się zmniejszenia lub przeniesienia swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy w wyniku wdrożenia generatywnej AI.

Podczas debaty eksperckiej, zorganizowanej w Warszawie w ramach konferencji Put AI to Work, IBM zaprezentował, w jaki sposób liderzy rynkowi wykorzystują automatyzację procesów biznesowych i mechanizmy AI, w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści z wdrożonych rozwiązań.

Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny IBM w Polsce, Krajach Bałtyckich i Ukrainie uważa, że w ramach wdrażania rozwiązań AI w przedsiębiorstwie kluczowe jest zdefiniowanie oczekiwanej zmiany. „To pytanie jest fundamentalne, niezależnie od skali i wielkości przedsiębiorstwa. Chodzi o określenie celów, takich jak poprawa funkcjonowania firmy, pozyskanie nowych klientów, podniesienie poziomu zadowolenia klientów czy redukcja kosztów w określonym procesie. Ta definicja jest krytyczna, zwłaszcza, że rozwój generatywnej sztucznej inteligencji nie wyklucza klasycznych rozwiązań AI – oba te elementy wzajemnie się uzupełniają”.

„AI oferuje wiele możliwości, a głównym ograniczeniem w jej zastosowaniach są wyobraźnia oraz lokalne regulacje prawne dotyczące technologii AI, szczególnie w wysokoregulowanych sektorach. Do lokalnych przykładów zastosowania generatywnej AI należą chatboty, audioboty ulepszające komunikację, systemy do obsługi dużej ilości dokumentów, indeksowania oraz przeszukiwania pod kątem tworzenia podsumowań czy zaawansowanej analizy treści dużych zbiorów danych,” podsumowuje Marcin Gajdziński.

Pracownicy pod presją przyjęcia genAI

40% ankietowanych CEO w związku z generatywną AI planuje zatrudnić dodatkowych pracowników. Jednak ponad połowa (53%) twierdzi, że już teraz mają trudności z obsadzeniem kluczowych stanowisk technologicznych. 35% ich pracowników będzie wymagało przekwalifikowania w ciągu najbliższych trzech lat – w porównaniu do zaledwie 6% w 2021 roku.

Potrzebna zmiana kulturowa

65% ankietowanych twierdzi, że sukces ich organizacji jest bezpośrednio związany z jakością współpracy między finansami a technologią, jednak niemal połowa (48%) twierdzi, że konkurencja wśród kadry kierowniczej czasami utrudnia współpracę. Większość (81%) uważa, że inspirowanie zespołu wspólną wizją przynosi lepsze wyniki. Jednocześnie 37% przyznaje, że ich pracownicy nie rozumieją w pełni, jaki wpływ mają na nich strategiczne decyzje.

57% ankietowanych przyznaje, że zmiana kulturowa jest ważniejsza dla stania się organizacją opartą na danych niż przezwyciężanie wyzwań technicznych. Ich zdaniem wdrożenie genAI ma kluczowe znaczenie dla sukcesu, ale niemal dwie trzecie (64%) twierdzi, że ich organizacja musi korzystać z technologii, które zmieniają się szybciej, niż ludzie mogą się do nich dostosować.

Korzyści przewyższają potencjalne ryzyka

Ponad dwie trzecie (68%) ankietowanych zgadza się, że zarządzanie generatywną AI musi zostać określone na etapie projektowania rozwiązań, a nie po ich wdrożeniu. Chociaż 75% twierdzi, że zaufana AI jest niemożliwa bez skutecznego zarządzania AI w ich organizacji, tylko 39% ocenia, że dysponuje dobrze zarządzaną generatywną AI.

Jednocześnie 62% ankietowanych twierdzi, że podejmie większe ryzyko niż konkurencja, aby utrzymać przewagę rynkową, przy czym połowa (51%) zgadza się, że ryzyko pozostania w tyle skłania ich do inwestowania w niektóre technologie, zanim dobrze zrozumieją ich wartość.

67% ankietowanych twierdzi, że wzrost produktywności wynikający z automatyzacji jest tak duży, że muszą oni zaakceptować znaczne ryzyko, aby pozostać konkurencyjnymi. Obecnie 71% jest na etapie pilotażu i eksperymentowania z generatywną AI, a 49% oczekuje, że do 2026 roku będzie napędzać wzrost i ekspansję dzięki tej technologii.

Koncentracja na celach krótkoterminowych może hamować postęp

Ankietowani uznali innowacyjność produktów i usług za swój najwyższy priorytet na najbliższe trzy lata – w porównaniu do szóstego miejsca w 2023 roku. 41% respondentów twierdzi, że są gotowi poświęcić wydajność operacyjną dla poprawy innowacyjności. Jednak większość ankietowanych wskazuje koncentrację na krótkoterminowych wynikach jako główną barierę dla innowacji.

Obecnie tylko 36% ankietowanych finansuje swoje inwestycje w genAI głównie z nowego budżetu IT, podczas gdy pozostałe 64% ogranicza wydatki na inne technologie.

Wojciech Gryciuk

Więcej informacji o badaniu, w tym praktyczne strategie pomagające organizacjom poruszać się po złożoności wdrażania generatywnej AI, na stronie IBM C-Suite Study.