Bezpieczeństwo i nowe technologie

  Serkan Altinisik, CEO Inter Probe z Grupy PAVO, opowiada o sukcesach tej znanej tureckiej firmy na polu najnowszych technologii, kooperacji z Bayraktarem oraz współpracy z Unit 2020.

  Co sprawia, że Grupa PAVO jest zainteresowana dostarczaniem Polsce rozwiązań technologicznych w zakresie obronności i bezpieczeństwa?

  Fundamentem naszego partnerstwa jest tradycyjna przyjaźń z Polską, która w 1923 roku uznała Republikę Turecką. W świetle obecnej sytuacji globalnej Grupa PAVO jest zaanga- żowana w poprawę bezpieczeństwa Polski i jej sojuszników. Ma też na celu pomoc Polsce w przygotowaniu się na wszelkie wewnętrzne lub zewnętrzne zagrożenia. Jesteśmy za- interesowani współpracą z polskimi firmami, takimi jak Unit 2020, aby przenieść naszą współpracę na wyższy poziom i dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania. Jako zaufany partner rozumiemy wrażliwość polskiego rządu i zapewniamy, że będziemy ściśle współpracować z waszymi firmami, nie tylko eksportując rozwiązania, ale także łącząc siły w celu stworzenia trwałego partnerstwa.

  Proszę opowiedzieć o historii i misji PAVO.
  Nasza Grupa istnieje od 20 lat, jest to przedsiębiorstwo prywatne, skupiające 7 firm. Zatrudniamy 800 osób, z czego 600 to inżynierowie. Rzec można, że naszym głównym zasobem jest kapitał intelektualny. Nasza siedziba mieści się w Stambulskim

  GRUPA PAVO JEST W STANIE DOSTARCZAĆ ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ, KTÓRE ODPOWIADAJĄ SPECYFICZNYM POTRZEBOM
  I WYMAGANIOM KLIENTÓW

  Parku Technologicznym, miejscu skupiającym innowacyjne przedsięwzięcia. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii i innowacji związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w branży, grupa nawiązała współpracę z głównymi firmami zbrojeniowymi w Turcji i stała się kluczowym dostawcą dla armii tureckiej. Grupa PAVO skupia siedem firm związanych z technologią obronną i bezpieczeństwem, które współpracują ze sobą, aby inwestować w sektorze technologii obronnych i bezpieczeństwa oraz we wszystkie powiązane wymagania badawczo-rozwojowe. Podstawową misją Grupy PAVO jest tworzenie lepszego i bezpieczniejszego świata poprzez dostarczanie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Firma dąży do ciągłego doskonalenia i inwestowania, by sprostać zmieniającym się potrzebom klientów i pozostać w czołówce branży.

  Najbardziej znanym w świecie produktem tureckiej myśli technicznej są drony Bayraktar, które znakomicie sprawdziły się w Ukrainie. Co więcej – śpiewa się o nich piosenki…

  Z przyjemnością informuję, że jesteśmy dostawcami podzespołów do Bayraktarów. Przed wojną zdecydowali- śmy się na inwestycje w Ukrainie, ale działania zbrojne zahamowały ten proces. Staramy za to udzielać Ukraińcom wsparcia inżynieryjnego, co nie jest łatwe w warunkach frontowych.

  Jakie są dążenia Grupy PAVO?

  Koncentrujemy się na zdobyciu pozycji zaufanego partnera w branży roz- wiązań obronnych i bezpieczeństwa, szczególnie w Polsce. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z polskimi firmami. Nasza misja to ciągłe doskonalenie i inwestowanie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów i pozostać w czołówce branży. Polska jest uważana za główny kraj w Europie Wschodniej, więc jest centrum sprzedaży rozwiązań z zakresu obronności i bezpieczeństwa dla NATO i krajów europejskich. Dostarczać rozwiązania do różnych zastosowań. Możemy zaprojektować i wdrożyć niestandardowe rozwiązania centrów danych i centrów operacyjnych. Oferujemy szereg rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i wywiadu cybernetycznego w celu ochrony przed cyberzagrożeniami i gromadzenia danych wywiadowczych na temat potencjalnych przeciwników. Dostarczamy rozwiązania kryptograficzne i usługi analizy danych, chcąc pomóc zabezpieczyć ich poufne informacje. Możemy dostarczyć rozwiązania radiowe definiowane programowo, które obsługują szeroki zakres potrzeb komunikacyjnych. Nasz zespół posiada również możliwości wytwarzania części i zespołów elektromechanicznych. Możemy zaprojektować i wdrożyć rozwiązania sieci danych, aby zaspokoić potrzeby klientów w zakresie łączności. Możemy dostarczać rozwiązania energetyczne, które obejmują projektowanie i wdrażanie systemów energii odnawialnej, zarządzanie energią i efektywność energetyczną. Podsumowując, Grupa PAVO jest w stanie dostarczać rozwiąza- nia szyte na miarę, które odpowiadają specyficznym potrzebom i wymaganiom naszych klientów we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach.

  W jaki sposób PAVO reaguje na szybko rosnące wyzwania technologiczne w sektorze obronności i bezpieczeństwa?

  Grupa jest zaangażowana w wyprzedzanie szybko rosnących wyzwań technologicznych w sektorze obronności i bezpieczeństwa. Osiągamy to poprzez utrzymywanie współpracy na wysokim szczeblu z uniwersytetami na całym świecie oraz współpracę z tureckim sektorem obronnym, technologią, ośrodkami i instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz innowacyjnymi. Nasi naukowcy i inżynierowie są stale informowani o najnowszych powiąza- nych technologiach i aktywnie uczestniczymy w konferencjach, wystawach i seminariach na całym świecie, aby być na bieżąco z rozwojem w tej dziedzinie. Dzięki temu możemy oferować ze swoimi cenionymi partnerami, dostarczając im produkty i usługi, które dodają wartość do ich działalności. Nasze zaplecze badawczo-rozwojowe jest również dostępne, aby spełnić wymagania w oparciu o umowy o współpracy.

  Jakie środki musi podjąć Grupa PAVO, aby zapewnić zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi?

  Zapewniamy, że wszystkie nasze operacje są zgodne z międzynarodowymi zasadami i przepisami, takimi jak te określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unię Europejską (UE) i Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Wdrożyliśmy rygorystyczny program zgodności, aby zapewnić, że wszystkie nasze działania są zgodne z tymi przepisami, a także regularnie przeglądamy i aktualizujemy nasze zasady i procedury, aby zapewnić ciągłą zgodność. Dodatkowo mamy dedykowany zespół odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnianie zgod- ności ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami, a także prowadzimy regularne szkolenia dla pracowników, aby upewnić się, że są oni świadomi i rozumieją swoje obo- wiązki wynikające z tych przepisów.

  Na czym polega podejście PAVO do obsługi klienta?
  Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi. Aby to osiągnąć, nasi konsultanci i inżynierowie są dobrze przygotowani do wypełniania umów na poziomie usług (SLA) i zaspokajania potrzeb klientów. Oprócz świadczenia usług bezpośrednich, oferujemy klientom również partnerstwa strategiczne, w ramach których dzielimy się naszym technologicznym know-how i szkolimy ich inżynierów do wykonywania niezbędnych wymaganych usług w ramach naszych partnerstw i umów SLA. Takie podejście pozwala nam zapewnić długoterminowe wsparcie i zapewnić, że klienci są przygotowani do samodzielnego radzenia

  Podczas konferencji została podpisana umowa pomiędzy turecką firmą PAVO i Unit2020. Na zdjęciu: Adam Maruszczak, prezes Unit 2020, Serkan Altinisik, CEO Iner Probe (Grupa PAVO) i Jagoda Michalska, członek zarządu Unit2020 klientom najnowocześniejsze rozwią- zania i pozostawać w czołówce branży.

   

  W ŚWIETLE OBECNEJ SYTUACJI GLOBALNEJ, GRUPA PAVO JEST ZAANGAŻOWANA
  W POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I JEJ SOJUSZNIKÓW.
  MA TEŻ NA CELU POMOC POLSCE
  W PRZYGOTOWANIU SIĘ NA WSZELKIE WEWNĘTRZNE LUB ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIA

  Proszę opowiedzieć o znaczących osiągnięciach Grupy PAVO w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Były one możliwe dzięki innowacyjnym i rodzimym rozwiązaniom stanowiącym odpowiedź na wyzwania, przed którymi stanęła Turcja ze względu na swoje położenie geopolityczne. Grupa i jej eksperci zyskali uznanie i nagrody za usługi i wkład w bezpieczeństwo narodowe. Grupa PAVO posiada kilka patentów w sektorze obronności i bezpieczeństwa oraz z powodzeniem realizowała projekty na dużą skalę na poziomie krajowym dla partnerów w regionach WNP, Zatoki Perskiej i Afryki. Firma chce poszerzać swoje horyzonty i współpracować z polskimi uczelniami i ośrodkami technologicznymi, aby wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania dla przemysłu obronnego i bezpieczeństwa.

  W jaki sposób PAVO współpracuje z partnerami w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w różnych krajach?

  Staramy się dostarczać najwyższą wartość, możemy angażować się we wspólną produkcję, wspólne przedsięwzięcia oraz transfer know-how i technologii. Dążymy do budowania strategicznych i długotrwałych relacji sobie z przyszłymi wyzwaniami. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich specyficzne potrzeby i dostosować nasze usługi, aby zaspokoić te potrzeby w najbardziej wydajny i skuteczny sposób.

  Jaką wartość Grupa PAVO może wnieść do polskiego sektora obronnego i bez- pieczeństwa?
  Z dumą współpracujemy z Unit2020, wio- dącą firmą polskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa, w naszych wysiłkach na rzecz wspierania wzrostu i rozwoju zdolności obronnych i bezpieczeństwa Polski. Zdecydowaliśmy się na współ- pracę z Unit2020, ponieważ zapewnia to nam dostęp do rozległej sieci klientów

  i kontaktów w polskim przemyśle obronnym. Ponadto Unit2020 jest dla nas idealnym partnerem ze względu na swoją głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, a także udokumentowane sukcesy w dostarczaniu klientom innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest zbudowanie ekosystemu Grupy PAVO w Polsce, a Polskę postrzegamy jako idealną lokalizację do inwestowania. W ramach współpracy z Unit2020 mamy nadzieję wprowadzić nasze rozwiązania na rynek europejski. Jesteśmy zaangażowani w ścisłą współpracę z partnerami w Polsce w celu opracowania długoterminowych, wzajemnie korzystnych rozwiązań, które wspierają cel Polski, jakim jest osiągnięcie większej samowystarczalności w dziedzinie zdolności obronnych. Chętnie dzielimy się naszą bogatą wiedzą i doświadczeniem w przemyśle obronnym oraz zapewniamy szkolenia polskich inżynierów, aby pomóc im zdobyć umiejętności i wiedzę potrzebne do osiągnięcia doskonałości w tej dziedzinie. Dodatkowo oferujemy możliwość budowy laboratoriów, fabryk lub zakładów produkcyjnych w celu zwiększenia samodzielności obronnej i potencjału Polski. Ponadto jesteśmy w stanie przekazać wiedzę technologiczną, aby umożliwić Polsce budowa- nie własnych produktów, możliwości i rozwiązań.