Alians Renault-Nissan-Mitsubishi otwiera nowy rozdział swojej historii

Alians Renault – Nissan – Mitsubishi po uzyskaniu zgody zarządów Grupy Renault i Nissan Motor Co., Ltd ogłosił szereg nowych inicjatyw, które umożliwią rozszerzenie współpracy.

To „trójwymiarowe” podejście ma na celu maksymalne zwiększenie korzyści dla wszystkich członków Aliansu. Współpraca obejmie:

 • Projekty operacyjne generujące dużą wartość w Ameryce Łacińskiej, Indiach i w Europie,
 • Zwiększoną zwinność strategiczną dzięki nowym inicjatywom, do których partnerzy mogą przystąpić,
 • Bardziej zrównoważone proporcje wzajemnie posiadanych udziałów w kapitale Grupy Renault i Nissana oraz wzmocnienie ładu korporacyjnego Aliansu.

Grupa Renault i Nissan podpisały wiążącą umowę ramową, określającą wyżej wymienione obszary działania. Ostateczne porozumienie ma zostać podpisane do końca pierwszego kwartału 2023 roku. Operacje ujęte w końcowym porozumieniu będą podlegać niewielkiej liczbie warunków powodujących ich zawieszenie, m.in. konieczności uzyskania niezbędnych zezwoleń określonych w obowiązujących przepisach. Realizacja transakcji będącej przedmiotem umowy ma nastąpić w ostatnim kwartale 2023 roku.

Szeroko zakrojony program otwiera drogę do odnowienia i wzmocnienia współpracy, która trwa już od 24 lat. Ma tchnąć w nią nowego ducha i pozwolić wykorzystać pionierskie technologie opracowane przez trzech członków Aliansu. Nowy rozdział w partnerskiej współpracy otworzy możliwości rozwoju, zwiększy efektywność działania poszczególnych koncernów i będzie sprzyjać innowacyjności i transformacji w obliczu szybko zachodzących zmian na rynku oraz nowych produktów i usług w zakresie mobilności.

Projekty operacyjne generujące dużą wartość

Rok po przyjęciu planu działań Aliansu do roku 2030 trzy koncerny wchodzące w jego skład zapowiadają nowe, kluczowe projekty w Ameryce Łacińskiej, Indiach i Europie. Ich celem jest zapewnienie namacalnych korzyści na wielką skalę wszystkim trzem partnerom w obszarach rynków, samochodów oraz technologii. Każdy koncern będzie odnosił korzyści z projektów generujących wartość dodaną w perspektywie średnioterminowej, przy jednoczesnym zapewnieniu również krótkoterminowych zysków dzięki podziałowi kosztów i ich optymalizacji.

W Ameryce Łacińskiej będą prowadzone cztery projekty:

 • Nowy pick-up opracowany przez Grupę Renault i sprzedawany również przez Nissana w Argentynie;
 • Kontynuacja udanej współpracy przy istniejącej gamie pick-upów Nissan Frontier/Renault Alaskan. Grupa Renault będzie produkować pick-upy w Kordobie w Argentynie dla obu marek;
 • Nissan zapewni w Meksyku produkcję nowego modelu dla Grupy Renault. Będzie to pierwszy od 20 lat samochód Renault produkowany na tym rynku;
 • Nissan i Grupa Renault będą sprzedawały dwa wspólne samochody elektryczne z segmentu A, zbudowane na platformie CMF-AEV.
 • Indie
 • Grupa Renault i Nissan będą współpracowały przy kilku projektach nowych samochodów na potrzeby rynku indyjskiego i eksportu. Będą to m.in. nowe SUV-y – wspólne dla obu koncernów – i nowy model Nissana opracowany na bazie Renault Tribera;
 • Nissan i Grupa Renault planują, podobnie jak w Ameryce Łacińskiej, wprowadzenie wspólnych modeli elektrycznych z segmentu A.
 • Europa
 • Grupa Renault i Mitsubishi wykorzystają modele Renault Captur i Renault Clio do opracowania dwóch nowych modeli nowej generacji – ASX i Colt na platformie CMF‑B;
 • W 2026 roku Grupa Renault wprowadzi na europejski rynek samochodów dostawczych FlexEVan – swój pierwszy model, w którym wykorzysta technologię Software-Defined Vehicle – i udostępni go Nissanowi;
 • Jeśli chodzi o gamy modeli po 2026 roku, Nissan i Grupa Renault przeanalizują wspólnie możliwości współpracy przy samochodach elektrycznych z segmentu C przyszłej generacji. Aby zapewnić optymalny czas ładowania, Nissan i Grupa Renault wykorzystają wzajemnie swoje technologie w samochodach przeznaczonych na rynek europejski, łącznie z potencjalnym zastosowaniem wspólnej instalacji 800-woltowej;
 • Te inicjatywy przyczynią się do wzmocnienia wcześniej podjętych zobowiązań, m.in. budowy przyszłego kompaktowego samochodu elektrycznego Nissana z segmentu B z wykorzystaniem platformy CMF-BEV. Model będzie produkowany w należącym do Grupy Renault francuskim zakładzie ElectriCity od 2026 roku.
 • Nie tyko samochody: dystrybucja, usługi posprzedażne, infrastruktura ładowania i akumulatory

Zakres współpracy w Europie wychodzi poza same samochody i obejmuje cały cykl życia pojazdu – od dystrybucji, przez użytkowanie, po wycofanie z eksploatacji i recykling.

 • Dystrybucja, usługi posprzedażne i finansowanie sprzedaży: Grupa Renault, Nissan i Mitsubishi Motors pracują nad możliwością współpracy w zakresie sieci dystrybucji w celu wsparcia i zwiększenia rentowności dealerów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów:
  • Poprzez zwiększenie liczby punktów sprzedaży na kluczowych rynkach,
  • Poprzez rozwijanie wspólnej strategii dotyczącej samochodów używanych, usług posprzedażnych i finansowania sprzedaży, z wykorzystaniem mocnej pozycji Mobilize Financial Services w Europie.
 • Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych: Grupa Renault i Nissan będą wspólnie rozwijać sieć punktów ładowania w Europie u dealerów obu koncernów (charging@dealer).
 • Gospodarka obiegu zamkniętego: Grupa Renault i Nissan wybiorą wspólnych partnerów do recyklingu akumulatorów wycofanych z eksploatacji oraz innych odpadów produkcyjnych.

Zwiększona zwinność strategiczna dzięki nowym inicjatywom, do których partnerzy mogą przystąpić

Jeśli chodzi o drugi wymiar współpracy, trzej członkowie Aliansu podjęli decyzję o inwestowaniu i współpracy przy własnych projektach każdego z partnerów z wykorzystaniem istniejących strategii elektryfikacji i technologii niskoemisyjnych. Będzie to stanowiło wartość dodaną dla każdego z nich.

Te strategiczne inicjatywy mają wzmocnić plany biznesowe członków Aliansu, zwłaszcza strategie Nissan Ambition 2030 i Renaulution, i umożliwić maksymalne wykorzystanie wspólnych zasobów i potencjału inwestycyjnego, tak aby każdy z nich osiągnął swoje cele zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji.

Współpraca obejmie następujące dziedziny:

 • Nissan ma zamiar zainwestować i objąć do 15% kapitału Ampere, spółki Grupy Renault w Europie zajmującej się samochodami elektrycznymi i oprogramowaniem, by zapewnić sobie pozycję inwestora strategicznego. Dzięki temu projektowi japoński koncern będzie mógł przyspieszyć swój rozwój w Europie;
 • Mitsubishi Motors również planuje wejście kapitałowe do spółki Ampere;
 • Oba koncerny staną się klientami spółki Horse, powstałej z inicjatywy Grupy Renault w celu wykorzystania efektu skali i zdobycia odpowiednich udziałów w rynku dla jej niskoemisyjnych technologii silników spalinowych i hybrydowych.

Inicjatywy te uzupełnią obecnie istniejącą współpracę technologiczną dotyczącą m.in. akumulatorów ze stałym elektrolitem ASSB (All Solid-State Battery), Software-Defined Vehicle (SDV), zaawansowanych systemów wspomagania prowadzenia (ADAS) oraz technologii jazdy autonomicznej.

Bardziej zrównoważone proporcje wzajemnie posiadanych udziałów w kapitale Grupy Renault i Nissana oraz wzmocnienie ładu korporacyjnego Aliansu

Ponieważ każdy z członków Aliansu realizuje swój własny plan rozwoju, bardzo ważne jest krzyżowe objęcie udziałów i wprowadzenie ładu korporacyjnego dopasowanego do celów nowej współpracy. Poprzednie porozumienia Aliansu w ciągu ostatnich 24 lat pozwoliły jego członkom na wdrożenie własnych strategii działania. Obecnie konieczne jest nowe podejście, by koncerny wchodzące w jego skład mogły lepiej przygotować się do przyszłych możliwości rozwoju przemysłowego.

Grupa Renault i Nissan, które założyły Alians, podjęły decyzję o zmianie proporcji posiadanych wzajemnie udziałów w celu ich zrównoważenia. Zmienią również sposób zarządzania Aliansem, aby zagwarantować efektywność działania i zwiększyć generowaną wartość.

Wiążąca ramowa umowa określa zasady nowego ładu korporacyjnego Aliansu oraz proporcje krzyżowych udziałów dla Grupy Renault i Nissana. Obie firmy planują zawarcie kolejnej umowy przed 31 marca 2023 roku, która zastąpi obecne porozumienia regulujące współpracę w ramach Aliansu (tzw. Restated Alliance Master Agreement, Alliance Equity Participation Agreement i Memorandum of Understanding z 12 marca 2019 roku).

Nowe porozumienie będzie obowiązywało przez okres 15 lat.

Bardziej zrównoważone proporcje wzajemnie posiadanych udziałów w kapitale Grupy Renault i Nissana

 • Nissan i Grupa Renault będą posiadały po 15% udziałów partnera z zakazem ich zbywania oraz ograniczeniem liczby akcji;
 • Grupa Renault przeniesie 28,4% akcji Nissana do francuskiego funduszu powierniczego, w którym prawo głosu zostanie „zneutralizowane” w przypadku większości decyzji z wyjątkiem uchwał dotyczących:
 • Wyboru lub odwołania dyrektorów wykonawczych Nissana mianowanych przez Grupę Renault – w tych przypadkach fundusz powierniczy będzie zobowiązany głosować zgodnie z zaleceniami Renault;
 • Wyboru lub odwołania dyrektorów wykonawczych Nissana mianowanych przez Komisję ds. Nominacji Nissana, którzy nie są kandydatami Grupy Renault – w tych przypadkach fundusz powierniczy będzie zobowiązany głosować zgodnie z zaleceniami tejże komisji japońskiego producenta;
 • Wniosków akcjonariuszy, które nie będą miały poparcia rady dyrektorów Nissana – fundusz powierniczy będzie wówczas zobowiązany wstrzymać się od głosu.
 • Grupa Renault będzie w pełni korzystać z praw majątkowych (dywidendy i przychodów ze zbycia akcji) z tytułu akcji przekazanych funduszowi powierniczemu aż do momentu ich zbycia. Transakcja ta nie spowoduje zmian wyceny udziałów w sprawozdaniach finansowych Grupy Renault;
 • Po przeniesieniu 28,4% akcji Nissana do funduszu powierniczego, Nissan będzie mógł wykonywać prawa głosu z tytułu posiadanych udziałów Grupy Renault;
 • Prawa głosu Grupy Renault i Nissana zostaną ograniczone do 15% łącznej liczby głosów (bez uwzględnienia akcji własnych). Każda ze spółek może swobodnie korzystać z przysługujących jej głosów do tej wartości granicznej;
 • Grupa Renault może wydać funduszowi powierniczemu polecenie sprzedaży posiadanych akcji Nissana, o ile będzie miało to ekonomiczne uzasadnienie dla Grupy. Nie jest jednak zobowiązana do sprzedaży akcji w z góry określonym terminie;
 • Ponadto Grupa Renault ma możliwość swobodnego zbycia akcji Nissana przeniesionych do funduszu powierniczego zgodnie z procedurą uzgodnioną z Nissanem, z uwzględnieniem prawa pierwokupu japońskiego koncernu lub wskazanego przez niego podmiotu.

Prawa głosu i ład korporacyjny Aliansu

 • Ze względu na nowe ustalenia, porozumienie w sprawie ładu korporacyjnego zawarte między Grupą Renault a francuskim Skarbem Państwa 4 lutego 2016 roku, określające udział państwa w Grupie, zostanie rozwiązane. Zapewni to Skarbowi Państwa możliwość swobodnego wykonywania praw głosu z tytułu posiadanych akcji Grupy Renault;
 • Grupa Renault zachowa prawo mianowania dwóch dyrektorów wykonawczych Nissana. I analogicznie – Nissan będzie miał prawo mianowania dwóch członków rady administrującej Grupy Renault;
 • Organem koordynującym współpracę między Grupą Renault, Nissanem i Mitsubishi Motors pozostanie tzw. Alliance Operating Board.